Vol 9, No 2 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2002-02-01

open access

Page views 604
Article views/downloads 5065
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Nieoperacyjne leczenie ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą zestawu Amplatza

Bożena Werner, Maria Wróblewska-Kałużewska, Krzysztof Godlewski i Anna Tarnowska
Folia Cardiol 2002;9(2):93-100.

Abstract

Wstęp: Rozwój kardiologii interwencyjnej stworzył nowe możliwości nieoperacyjnego leczenia jednej z najczęściej występujących wad serca, jakim jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej u dzieci.
Cel pracy: Przedstawienie własnego doświadczenia w wykonanych po raz pierwszy w Polsce zabiegach przezskórnego zamknięcia wrodzonych, mięśniowych ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą korka Amplatza.
Materiał i metody: Zabiegi wykonano u dwojga dzieci w wieku 5 i 15 lat z masą ciała odpowiednio 17 kg i 53 kg. U jednego pacjenta ubytek był zlokalizowany w tylno-górnej części mięśniowej przegrody międzykomorowej, a u drugiego - w środkowej części przegrody (przedzielony wiązką mięśniową). Zabiegi wykonano w znieczuleniu ogólnym, z monitorowaniem przezprzełykowym badaniem echokardiograficznym. Implanty wprowadzono z jednoczesnego dojścia od tętnicy udowej i żyły szyjnej. Do zamknięcia ubytków użyto implantów o średnicy 8 mm i 10 mm.
Wyniki: W badaniu angiograficznym wykonanym bezpośrednio po implantacji korka nie stwierdzono przecieku u żadnego pacjenta. Przezprzełykowym i transtorakalnym badaniem echokardiograficznym u jednego pacjenta zarejestrowano hemodynamicznie nieistotny przeciek resztkowy, który obserwuje się w czasie 3-miesięcznej obserwacji. Nie zanotowano powikłań związanych z zabiegiem.
Wnioski: Zabieg przezskórnego zamknięcia jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia mięśniowych ubytków międzykomorowych. Zastosowanie dojścia jednocześnie z dwóch naczyń może skracać czas zabiegu i skopii.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file