open access

Vol 9, No 3 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-04-10
Get Citation

Izolacja żył płucnych wykonywana ablacją elektryczną jako metoda przywracania rytmu zatokowego w utrwalonym migotaniu przedsionków u chorych z wadą mitralną. Doniesienie wstępne

Andrzej Biederman, Tomasz Gawałkiewicz, Tomasz Hryniewiecki, Maciej Nyżnyk, Franciszek Walczak i Irena Rawczyńska-Englert
Folia Cardiol 2002;9(3):247-252.

open access

Vol 9, No 3 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-04-10

Abstract

Wstęp: Ablację elektryczną prądem o wysokiej częstotliwości linii oddzielającej ujście żył płucnych od mięśnia przedsionka można traktować jako modyfikację stosowanej od ponad 10 lat metody "labiryntu". Jednak powoduje ona mniejsze uszkodzenie mięśnia przedsionka oraz niewielkie wydłużenie czasu operacji. Szczególnie interesująca wydaje się u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków (AF) i z wykonywaną jednocześnie korekcją wady mitralnej.
Cel pracy
: Wstępna ocena skuteczności izolacji żył płucnych wykonanej ablacją prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu utrwalonego AF u chorych z wadą zastawki mitralnej.
Materiał i metody:
Izolację żył płucnych ablacją prądem o wysokiej częstotliwości wykonano u 10 pacjentek. U wszystkich chorych stwierdzano AF w okresie minimum 3 miesięcy przed planowaną operacją i wykluczono współistnienie innych czynników mogących wywoływać AF. U wszystkich 10 pacjentek wszczepiono mechaniczne protezy zastawkowe w ujście mitralne. Chorych dobrano losowo.
Wyniki: U wszystkich pacjentów przed leczeniem operacyjnym rejestrowano utrwalone AF przez okres od 6 miesięcy do 14 lat. U 7 chorych poddanych izolacji żył płucnych obserwowano śródoperacyjnie powrót rytmu zatokowego. W czasie dalszej obserwacji (w ciągu 4 tygodni od operacji) rytm zatokowy utrzymał się u 2 pacjentek, u 3 chorych występowały napady nadkomorowych arytmii, u 3 osób rejestrowano migotanie przedsionków, a u 2 pacjentek - ze względu na okresowo pojawiający się rytm węzłowy z wolną czynnością komór - konieczne było wszczepienie układu stymulującego serce. W okresie 3-6 miesięcy od operacji u 6 chorych rejestrowano rytm zatokowy, u 2 - utrwalone AF, a w 2 przypadkach obserwowano skuteczną stymulację serca.
Wnioski: Wykonanie izolacji żył płucnych ablacją prądem o wysokiej częstotliwości pozwoliło na przywrócenie rytmu zatokowego bezpośrednio po operacji u 60% pacjentów. W trakcie dalszej obserwacji rytm zatokowy rejestrowano trwale u 60% chorych, natomiast u 20% - utrwalone AF. U 2 spośród 10 pacjentów po izolacji żył płucnych ujawnił się rytm zastępczy z węzła przedsionkowo-komorowego z wolną czynnością komór, wymagający wszczepienia układu stymulującego serce.

Abstract

Wstęp: Ablację elektryczną prądem o wysokiej częstotliwości linii oddzielającej ujście żył płucnych od mięśnia przedsionka można traktować jako modyfikację stosowanej od ponad 10 lat metody "labiryntu". Jednak powoduje ona mniejsze uszkodzenie mięśnia przedsionka oraz niewielkie wydłużenie czasu operacji. Szczególnie interesująca wydaje się u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków (AF) i z wykonywaną jednocześnie korekcją wady mitralnej.
Cel pracy
: Wstępna ocena skuteczności izolacji żył płucnych wykonanej ablacją prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu utrwalonego AF u chorych z wadą zastawki mitralnej.
Materiał i metody:
Izolację żył płucnych ablacją prądem o wysokiej częstotliwości wykonano u 10 pacjentek. U wszystkich chorych stwierdzano AF w okresie minimum 3 miesięcy przed planowaną operacją i wykluczono współistnienie innych czynników mogących wywoływać AF. U wszystkich 10 pacjentek wszczepiono mechaniczne protezy zastawkowe w ujście mitralne. Chorych dobrano losowo.
Wyniki: U wszystkich pacjentów przed leczeniem operacyjnym rejestrowano utrwalone AF przez okres od 6 miesięcy do 14 lat. U 7 chorych poddanych izolacji żył płucnych obserwowano śródoperacyjnie powrót rytmu zatokowego. W czasie dalszej obserwacji (w ciągu 4 tygodni od operacji) rytm zatokowy utrzymał się u 2 pacjentek, u 3 chorych występowały napady nadkomorowych arytmii, u 3 osób rejestrowano migotanie przedsionków, a u 2 pacjentek - ze względu na okresowo pojawiający się rytm węzłowy z wolną czynnością komór - konieczne było wszczepienie układu stymulującego serce. W okresie 3-6 miesięcy od operacji u 6 chorych rejestrowano rytm zatokowy, u 2 - utrwalone AF, a w 2 przypadkach obserwowano skuteczną stymulację serca.
Wnioski: Wykonanie izolacji żył płucnych ablacją prądem o wysokiej częstotliwości pozwoliło na przywrócenie rytmu zatokowego bezpośrednio po operacji u 60% pacjentów. W trakcie dalszej obserwacji rytm zatokowy rejestrowano trwale u 60% chorych, natomiast u 20% - utrwalone AF. U 2 spośród 10 pacjentów po izolacji żył płucnych ujawnił się rytm zastępczy z węzła przedsionkowo-komorowego z wolną czynnością komór, wymagający wszczepienia układu stymulującego serce.
Get Citation

Keywords

izolacja żył płucnych; chirurgiczna ablacja elektryczna; migotanie przedsionków; wada mitralna

About this article
Title

Izolacja żył płucnych wykonywana ablacją elektryczną jako metoda przywracania rytmu zatokowego w utrwalonym migotaniu przedsionków u chorych z wadą mitralną. Doniesienie wstępne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 3 (2002): Folia Cardiologica

Pages

247-252

Published online

2002-04-10

Page views

3664

Article views/downloads

5536

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(3):247-252.

Keywords

izolacja żył płucnych
chirurgiczna ablacja elektryczna
migotanie przedsionków
wada mitralna

Authors

Andrzej Biederman
Tomasz Gawałkiewicz
Tomasz Hryniewiecki
Maciej Nyżnyk
Franciszek Walczak i Irena Rawczyńska-Englert

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl