Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-01-16

open access

Page views 625
Article views/downloads 1219
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Czy redukcja przerostu lewej komory po korekcji chirurgicznej zwężenia zastawki aortalnej jest związana z rozmiarem wszczepionej zastawki?

Ewa Orłowska-Baranowska, Dariusz Zakrzewski, Maciej Grabowski, Andrzej Bieganowski, Piotr Michałek, Piotr Hoffman, Marian Śliwiński, Andrzej Biederman, Jacek Różański, Zbigniew Religa, Jan Heybowicz i Irena Rawczyńska-Englert
Folia Cardiol 2003;10(1):111-118.

Abstract

Wstęp: Jednym z oczekiwanych skutków korekcji chirurgicznej zwężenia zastawki aortalnej jest redukcja zwiększonej masy mięśnia lewej komory. Celem pracy była ocena redukcji przerostu lewej komory serca po operacji wszczepienia sztucznej zastawki w ujście aortalne (AVR) z powodu jego zwężenia w zależności od rozmiaru implantowanej zastawki.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 191 pacjentów zakwalifikowanych w latach 1997-1999 do AVR z powodu izolowanego zwężenia zastawki aortalnej. W badanej grupie było 116 mężczyzn (59%) i 75 kobiet (41%) w średnim wieku 61,5 ± 10 lat (32–82 lat). Stopień przerostu lewej komory serca przedstawiono jako sumę grubości ścian tylnej i przegrody międzykomorowej (LVWT) oraz masy lewej komory serca (LVM) i jej wskaźnika (LVMI). Porównano wyniki badań echokardiograficznych, wykonanych przed operacją i po średnio 18 miesiącach po AVR. Redukcję przerostu lewej komory serca oceniano jako zmniejszenie LVM, LVMI oraz LVWT.
Wyniki: Redukcja LVMI wynosiła 18% u kobiet i 22% u mężczyzn; LVWT zmniejszył się w obu grupach o 16%. Wartości LVMI wróciły do normy u 13 kobiet (17%) i 28 mężczyzn (24%). U 18 kobiet (24%) i 20 mężczyzn (17%) nie stwierdzono redukcji LVMI. Wykazano dodatnią korelację (r = 0,27; p = 0,004) redukcji LVMI z efektywną powierzchnią przepływu przez zastawkę, natomiast redukcja przerostu lewej komory serca w grupach z implantowaną zastawką o średnicy < 23 mm i ł 23 mm była podobna.
Wnioski: Redukcja przerostu lewej komory serca po operacji wszczepienia sztucznej mechanicznej zastawki aortalnej z powodu zwężenia ujścia nie zależy od rozmiaru wszczepionej zastawki, pod warunkiem, że efektywna powierzchnia przepływu przez zastawkę jest prawidłowa. Stopień redukcji przerostu lewej komory serca po 18 miesiącach od wymiany zastawki aortalnej jest podobny w grupie kobiet i mężczyzn. (Folia Cardiol. 2003; 10: 111-118)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file