Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-01-16

open access

Page views 564
Article views/downloads 1004
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmiany w przedoperacyjnej diagnostyce inwazyjnej i nieinwazyjnej dorosłych z tetralogią Fallota w latach 1987-2001- doświadczenie jednej kliniki

Piotr Hoffman, Piotr Szymański, Agnieszka Ciarka, Anna Sozańska-Solak i Jacek Różański
Folia Cardiol 2003;10(1):105-109.

Abstract

Wstęp: Nie ma danych dotyczących zmian w sposobie postępowania diagnostycznego przed całkowitą korekcją tetralogii Fallota (TOF) u dorosłych.
Materiał i metody: Praca ma charakter retrospektywny i obejmuje analizę chorych kwalifikowanych do zabiegu w latach 1987–2001. Do oceny zakresu badania hemodynamicznego opracowano wskaźnik hemodynamiczny, stanowiący sumę punktów przyznanych za każdy element badania (0–8 pkt.). Chorych podzielono na 2 grupy: diagnozowaną do 1990 r. oraz w latach 1991–2001. Oceniano zmianę zakresu badań hemodynamicznych w kolejnych latach, przyjmując za cezurę czasową moment wprowadzenia echokardiografii przezprzełykowej (TEE) do diagnostyki tej grupy chorych.
Wyniki: Do grupy badanej należało 52 chorych (21 kobiet i 31 mężczyzn) z TOF, badanych w Klinice Szybkiej Diagnostyki lub Klinice Wad Wrodzonych Serca u Dorosłych i operowanych w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie w latach 1987–2001 (18 osób do 1990 r. i 34 później). Średni wiek chorych w momencie całkowitej korekcji wynosił 31,5 ± 9,7 roku. Do całkowitej korekcji TOF bez badania hemodynamicznego zakwalifikowano łącznie 7 chorych (14%). Odsetek pacjentów bez badania hemodynamicznego do 1990 r. i później nie różnił się istotnie. Wskaźnik hemodynamiczny zmniejszył się z 7,0 ± 1,8 punktu u osób cewnikowanych do 1990 r. do 5,0 ± 2,2 punktu u osób poddanych badaniu hemodynamicznemu po 1990 r. (p < 0,005). Różnica była spowodowana przede wszystkim rzadszym wykonywaniem pomiarów ciśnień i oksymetrii (p < 0,001). U żadnego z chorych operowanych do 1990 r. nie wykonano TEE, badaniu temu poddano natomiast 52% osób operowanych w latach 1991–2001 (p < 0,001).
Wnioski: Inwazyjne badania hemodynamiczne nie są obecnie wykonywane rzadziej u dorosłych osób przygotowywanych do całkowitej korekcji TOF, zmniejszył się natomiast ich zakres. Mogły się do tego przyczynić informacje uzyskane dzięki TEE. (Folia Cardiol. 2003; 10: 105–109)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file