open access

Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-01-16
Get Citation

Stymulacja dwukomorowa u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca - doświadczenie własne

Ewa Lewicka-Nowak, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Anna Faran, Rajmund Wilczek, Paweł Derejko, Andrzej Kutarski i Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2003;10(1):91-103.

open access

Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-01-16

Abstract

Wstęp: Stymulacja dwukomorowa (BiV) jest obiecującą metodą leczenia wybranych pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca (CHF). Celem pracy była ocena wyników zastosowania stymulacji BiV u chorych leczonych w ośrodku autorów.
Materiał i metody: U 11 osób zastosowano przezżylną stymulację lewej komory (LV) poprzez zatokę wieńcową (CS), a u 1 - endokawitarną stymulację LV. Badania kontrolne obejmowały ocenę stanu klinicznego, parametrów stymulacji i sterowania, czasu trwania zespołów QRS oraz badanie echokardiograficzne.
Wyniki: U 3 chorych (25%) wystąpiły powikłania związane z implantacją elektrody w CS (dyslokacja - 1, exit block - 2, wpływ proarytmiczny - 1). W czasie obserwacji przez 11,2 ± 10,5 miesięcy odnotowano znaczącą poprawę kliniczną: redukcja klasy według NYHA z 3 ± 0,7 przez zabiegiem do 2,2 ± 0,5 po 3 miesiącach. Stwierdzono wzrost frakcji wyrzutowej (26% ± 5% vs. 29% ± 5%; p < 0,05), wydłużenie czasu napełniania LV (183 ± 28 ms vs. 325 ± 97 ms; p < 0,05), zmniejszenie wymiarów LV: końcowoskurczowego (59 ± 8 mm vs. 57 ± 7 mm; p < 0,1) oraz końcoworozkurczowego (72 ± 5 mm vs. 69 ± 6 mm; p < 0,05), ciśnienia skurczowego w prawej komorze (46 ± 15 mm Hg vs. 38 ± 17 mm Hg; p < 0,1) oraz skrócenie czasu opóźnienia międzykomorowego (47 ± 10 ms vs. 22 ± 10 ms; p < 0,001) i szerokości QRS (190 ± 33 ms vs. 168 ± 28 ms; p < 0,05). Jeden pacjent zmarł (progresja CHF) 26 miesięcy po zabiegu (śmiertelność ogólna 9%).
Wnioski: Stymulacja dwukomorowa przynosi istotną poprawę stanu klinicznego u pacjentów z zaawansowaną CHF. Wiąże się z większym odsetkiem powikłań i może wywierać efekt proarytmiczny. Alternatywą dla przezżylnej stymulacji LV jest stymulacja endokawitarna. (Folia Cardiol. 2003; 10: 91–103)

Abstract

Wstęp: Stymulacja dwukomorowa (BiV) jest obiecującą metodą leczenia wybranych pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca (CHF). Celem pracy była ocena wyników zastosowania stymulacji BiV u chorych leczonych w ośrodku autorów.
Materiał i metody: U 11 osób zastosowano przezżylną stymulację lewej komory (LV) poprzez zatokę wieńcową (CS), a u 1 - endokawitarną stymulację LV. Badania kontrolne obejmowały ocenę stanu klinicznego, parametrów stymulacji i sterowania, czasu trwania zespołów QRS oraz badanie echokardiograficzne.
Wyniki: U 3 chorych (25%) wystąpiły powikłania związane z implantacją elektrody w CS (dyslokacja - 1, exit block - 2, wpływ proarytmiczny - 1). W czasie obserwacji przez 11,2 ± 10,5 miesięcy odnotowano znaczącą poprawę kliniczną: redukcja klasy według NYHA z 3 ± 0,7 przez zabiegiem do 2,2 ± 0,5 po 3 miesiącach. Stwierdzono wzrost frakcji wyrzutowej (26% ± 5% vs. 29% ± 5%; p < 0,05), wydłużenie czasu napełniania LV (183 ± 28 ms vs. 325 ± 97 ms; p < 0,05), zmniejszenie wymiarów LV: końcowoskurczowego (59 ± 8 mm vs. 57 ± 7 mm; p < 0,1) oraz końcoworozkurczowego (72 ± 5 mm vs. 69 ± 6 mm; p < 0,05), ciśnienia skurczowego w prawej komorze (46 ± 15 mm Hg vs. 38 ± 17 mm Hg; p < 0,1) oraz skrócenie czasu opóźnienia międzykomorowego (47 ± 10 ms vs. 22 ± 10 ms; p < 0,001) i szerokości QRS (190 ± 33 ms vs. 168 ± 28 ms; p < 0,05). Jeden pacjent zmarł (progresja CHF) 26 miesięcy po zabiegu (śmiertelność ogólna 9%).
Wnioski: Stymulacja dwukomorowa przynosi istotną poprawę stanu klinicznego u pacjentów z zaawansowaną CHF. Wiąże się z większym odsetkiem powikłań i może wywierać efekt proarytmiczny. Alternatywą dla przezżylnej stymulacji LV jest stymulacja endokawitarna. (Folia Cardiol. 2003; 10: 91–103)
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; stymulacja dwukomorowa

About this article
Title

Stymulacja dwukomorowa u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca - doświadczenie własne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica

Pages

91-103

Published online

2003-01-16

Page views

1154

Article views/downloads

1134

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(1):91-103.

Keywords

niewydolność serca
stymulacja dwukomorowa

Authors

Ewa Lewicka-Nowak
Alicja Dąbrowska-Kugacka
Anna Faran
Rajmund Wilczek
Paweł Derejko
Andrzej Kutarski i Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl