Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-01-16

open access

Page views 544
Article views/downloads 2778
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ hipercholesterolemii na morfologię blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

Maria Bogdan, Elena Weber, Jacek Kubica, Marek Radomski, Adam Sukiennik, Robert Gil, Anna Jachalska, Dariusz Kozłowski, Grzegorz Raczak, Mirosław Jabłoński i Marcin Rychter
Folia Cardiol 2003;10(1):83-90.

Abstract

Wstęp: Hipercholesterolemia jest ważnym czynnikiem wpływającym na powstawanie blaszek miażdżycowych. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa pozwala przyżyciowo oceniać morfologię blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u ludzi. Celem pracy była ocena zależności morfologii blaszek miażdżycowych od występowania hipercholesterolemii u pacjentów z udokumentowaną angiograficznie chorobą wieńcową.
Materiał i metody: Badaniem objęto 38 chorych (w tym 30 mężczyzn), u których wykonano podczas interwencji wieńcowej ultrasonografię wewnątrznaczyniową. Zebrano dane demograficzne oraz informacje dotyczące obecności wybranych czynników ryzyka choroby wieńcowej. Oceniono retrospektywnie morfologię blaszek miażdżycowych we wszystkich badanych segmentach tętnic na podstawie zapisów badań ultrasonograficznych. Analizę przeprowadzono w 3 grupach segmentów w zależności od stopnia zwężenia naczynia (grupa I - zwężenie < 50%, grupa II - zwężenie 50-75%, grupa III - zwężenie ł 75%).
Wyniki: Hipercholesterolemia występowała u 25 pacjentów (66%). W grupie chorych z hipercholesterolemią liczba osób palących tytoń była istotnie wyższa niż w grupie bez hipercholesterolemii. W zakresie innych czynników ryzyka miażdżycy i danych demograficznych nie stwierdzono istotnych różnic. Obserwowano znamiennie częstsze występowanie zwapnień w blaszkach miażdżycowych u chorych z hipercholesterolemią - 58% (56/97), w porównaniu z 26% (16/62) u chorych bez tego czynnika ryzyka; także w poszczególnych grupach segmentów: grupa I - odpowiednio 36% i 10%, grupa II - 67% i 29%; grupa III - 67% i 41%. Typ blaszki miażdżycowej (miękka, mieszana, twarda) i jej rozkład przestrzenny (koncentryczna, ekscentryczna) nie były czynnikami różnicującymi chorych z hipercholesterolemią.
Wnioski: Hipercholesterolemia jest prawdopodobnie niezależnym czynnikiem, zwiększającym częstość występowania zwapnień w blaszkach miażdżycowych. Współistnienie podwyższonego stężenia cholesterolu oraz nałogu palenia tytoniu wiąże się z przedwczesnym rozwojem miażdżycy. (Folia Cardiol. 2003; 10: 83-90)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file