open access

Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-01-16
Get Citation

Badanie krótkookresowej zmienności rytmu serca w rozpoznawaniu złośliwej arytmii komorowej

Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Grzegorz Raczak, Małgorzata Szwoch, Andrzej Kubasik, Jacek Kubica, Maciej Kempa, Tomasz Królak i Grażyna Świątecka
DOI: 10.5603/cj.22297
·
Folia Cardiol 2003;10(1):53-59.

open access

Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-01-16

Abstract

Wstęp: Badanie dobowej zmienności rytmu serca (HRV) posiada udokumentowaną wartość prognostyczną w ocenie zagrożenia złośliwymi arytmiami komorowymi u chorych po zawale serca. Jednak duża czasochłonność oraz brak możliwości standaryzacji ograniczają powszechne stosowanie tej metody w praktyce klinicznej. Celem pracy była ocena przydatności krótkookresowej HRV w różnicowaniu chorych ze złośliwą arytmią komorową w wywiadzie oraz osób wolnych od takiego zdarzenia na podstawie 10-minutowej rejestracji zapisu EKG, dokonywanej u chorych znajdujących się w pozycji leżącej na wznak, a następnie uzupełnione o podobny zapis wykonany po pionizacji pacjentów.
Materiał i metody: Badaniem objęto 2 grupy chorych: ZAK(+) - 12 pacjentów z zawałem serca i udokumentowaną złośliwą arytmią komorową w wywiadzie (VT/VF - utrwalony częstoskurcz komorowy/migotanie komór) oraz ZAK(–) -11 chorych z zawałem serca, zbliżonych do grupy ZAK(+) pod względem wieku, frakcji wyrzutowej lewej komory serca oraz stanu naczyń wieńcowych.
U wszystkich pacjentów wykonywano rejestrację EKG w standaryzowanych warunkach laboratoryjnych: przez 10 minut w pozycji leżącej na wznak, a następnie przez 10 minut po pionizacji pacjenta. Na podstawie dokonanych rejestracji oceniano następujące wskaźniki HRV: SDNN, rMSSD, pNN50, moc widma i względną moc widma HRV w pasmie niskich częstotliwości (LF i nLF) i wysokich częstotliwości (HF i nHF) oraz stosunek LF/HF.
Wyniki: W pozycji leżącej na wznak wartość ocenianych wskaźników HRV wynosiła w grupach ZAK(+) i ZAK(–) odpowiednio: SDNN 37 ± 16 ms i 46 ± 22 ms; pNN50 4,9% ± 8,1% i 6,5% ± 5,8%; rMSSD 24 ± 18 ms i 28 ± 7 ms; LF 178 ± 119 i 274 ± 216 ms2; nLF 0,5 ± 0,2 NU i 0,5 ± 0,2 NU; HF 184 ± 329 ms2 i 147 ± 115 ms2; nHF 0,4 ± 0,2 NU i 0,3 ± 0,2 NU; LF/HF 2,2 ± 1,9 i 2,0 ± 1,3. Natomiast w pozycji stojącej parametry te były równe odpowiednio: SDNN 34 ± 13 ms i 360 ± 10 ms; pNN50 2,5% ± 3,2% i 2,4% ± 3,3%; rMSSD 19 ± 13 ms i 18 ± 8 ms; LF 241 ± 154 i 374 ± 357 ms2; nLF 0,7 ± 0,2 NU i 0,7 ± 0,2 NU; HF 84 ± 124 ms2 i 75 ± 44 ms2; nHF 0,2 ± 0,1 NU i 0,2 ± 0,1 NU; LF/HF 6,2 ± 5,5 i 5,0 ± 2,9. Żaden z wymienionych wskaźników krótkookresowej oceny HRV, ocenianych zarówno w pozycji leżącej, jak i po pionizacji pacjentów, nie różnicował grup chorych ZAK(+) i ZAK(–).
Wnioski: Nie stwierdzono przydatności krótkookresowej oceny HRV, dokonywanej w standaryzowanych warunkach laboratoryjnych w pozycji leżącej na wznak oraz po pionizacji pacjentów, w różnicowaniu chorych ze złośliwą arytmią komorową w wywiadzie oraz osób, u których takie zdarzenie nie wystąpiło. (Folia Cardiol. 2003; 10: 53–59)

Abstract

Wstęp: Badanie dobowej zmienności rytmu serca (HRV) posiada udokumentowaną wartość prognostyczną w ocenie zagrożenia złośliwymi arytmiami komorowymi u chorych po zawale serca. Jednak duża czasochłonność oraz brak możliwości standaryzacji ograniczają powszechne stosowanie tej metody w praktyce klinicznej. Celem pracy była ocena przydatności krótkookresowej HRV w różnicowaniu chorych ze złośliwą arytmią komorową w wywiadzie oraz osób wolnych od takiego zdarzenia na podstawie 10-minutowej rejestracji zapisu EKG, dokonywanej u chorych znajdujących się w pozycji leżącej na wznak, a następnie uzupełnione o podobny zapis wykonany po pionizacji pacjentów.
Materiał i metody: Badaniem objęto 2 grupy chorych: ZAK(+) - 12 pacjentów z zawałem serca i udokumentowaną złośliwą arytmią komorową w wywiadzie (VT/VF - utrwalony częstoskurcz komorowy/migotanie komór) oraz ZAK(–) -11 chorych z zawałem serca, zbliżonych do grupy ZAK(+) pod względem wieku, frakcji wyrzutowej lewej komory serca oraz stanu naczyń wieńcowych.
U wszystkich pacjentów wykonywano rejestrację EKG w standaryzowanych warunkach laboratoryjnych: przez 10 minut w pozycji leżącej na wznak, a następnie przez 10 minut po pionizacji pacjenta. Na podstawie dokonanych rejestracji oceniano następujące wskaźniki HRV: SDNN, rMSSD, pNN50, moc widma i względną moc widma HRV w pasmie niskich częstotliwości (LF i nLF) i wysokich częstotliwości (HF i nHF) oraz stosunek LF/HF.
Wyniki: W pozycji leżącej na wznak wartość ocenianych wskaźników HRV wynosiła w grupach ZAK(+) i ZAK(–) odpowiednio: SDNN 37 ± 16 ms i 46 ± 22 ms; pNN50 4,9% ± 8,1% i 6,5% ± 5,8%; rMSSD 24 ± 18 ms i 28 ± 7 ms; LF 178 ± 119 i 274 ± 216 ms2; nLF 0,5 ± 0,2 NU i 0,5 ± 0,2 NU; HF 184 ± 329 ms2 i 147 ± 115 ms2; nHF 0,4 ± 0,2 NU i 0,3 ± 0,2 NU; LF/HF 2,2 ± 1,9 i 2,0 ± 1,3. Natomiast w pozycji stojącej parametry te były równe odpowiednio: SDNN 34 ± 13 ms i 360 ± 10 ms; pNN50 2,5% ± 3,2% i 2,4% ± 3,3%; rMSSD 19 ± 13 ms i 18 ± 8 ms; LF 241 ± 154 i 374 ± 357 ms2; nLF 0,7 ± 0,2 NU i 0,7 ± 0,2 NU; HF 84 ± 124 ms2 i 75 ± 44 ms2; nHF 0,2 ± 0,1 NU i 0,2 ± 0,1 NU; LF/HF 6,2 ± 5,5 i 5,0 ± 2,9. Żaden z wymienionych wskaźników krótkookresowej oceny HRV, ocenianych zarówno w pozycji leżącej, jak i po pionizacji pacjentów, nie różnicował grup chorych ZAK(+) i ZAK(–).
Wnioski: Nie stwierdzono przydatności krótkookresowej oceny HRV, dokonywanej w standaryzowanych warunkach laboratoryjnych w pozycji leżącej na wznak oraz po pionizacji pacjentów, w różnicowaniu chorych ze złośliwą arytmią komorową w wywiadzie oraz osób, u których takie zdarzenie nie wystąpiło. (Folia Cardiol. 2003; 10: 53–59)
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu serca; częstoskurcz komorowy; migotanie komór

About this article
Title

Badanie krótkookresowej zmienności rytmu serca w rozpoznawaniu złośliwej arytmii komorowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica

Pages

53-59

Published online

2003-01-16

Page views

912

Article views/downloads

1373

DOI

10.5603/cj.22297

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(1):53-59.

Keywords

zmienność rytmu serca
częstoskurcz komorowy
migotanie komór

Authors

Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz
Grzegorz Raczak
Małgorzata Szwoch
Andrzej Kubasik
Jacek Kubica
Maciej Kempa
Tomasz Królak i Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl