Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-01-16

open access

Page views 511
Article views/downloads 973
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Dynamika aktywności inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 w fazie ostrej zawału serca u chorych leczonych streptokinazą a ocena koronarograficzna tętnicy dozawałowej

Joanna Wilczyńska, Elżbieta Kazulak, Janusz Kochman, Grzegorz J. Horszczaruk, Krzysztof J. Filipiak, Dagna Bobilewicz i Grzegorz Opolski
Folia Cardiol 2003;10(1):37-43.

Abstract

Wstęp: Najczęstszą przyczyną zawału serca jest zamknięcie tętnicy wieńcowej przez tworzący się na pękniętej blaszce miażdżycowej zakrzep. Jednym z czynników utrudniających rozpuszczenie zakrzepu oraz ograniczających skuteczność leków fibrynolitycznych jest inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1). Celem pracy była ocena wpływu dynamiki aktywności PAI-1 u chorych z ostrym zawałem serca na obraz angiograficzny tętnicy dozawałowej.
Materiał i metody: Badaniem objęto 36 chorych z ostrym zawałem serca, których leczono streptokinazą. Aktywność PAI-1 oznaczano przy przyjęciu do badania oraz co 8 godzin w ciągu 3 pierwszych dób hospitalizacji. Między 7 a 14 dobą wykonano koronarografię, oceniając drożność i stopień zwężenia tętnicy dozawałowej.
Wyniki: Stwierdzono istotnie wyższą wyjściową aktywność PAI-1 u chorych bez widocznych angiograficznie zwężeń w porównaniu z chorymi ze zwężeniem tętnicy dozawałowej (p = 0,002). W 2 dobie wyższą aktywność PAI-1 wykazywali pacjenci ze zwężeniem w porównaniu z grupą bez zwężeń (p = 0,02). W 3 dobie znamiennie wyższą aktywność obserwowano u chorych z niedrożną tętnicą dozawałową w porównaniu z osobami bez zwężeń (p = 0,02).
Wnioski: Chorzy bez angiograficznie widocznego zwężenia tętnicy dozawałowej wykazują najwyższą wyjściową aktywność PAI-1. Podczas fazy ostrej zawału serca, po zastosowaniu streptokinazy, wyższą aktywność PAI-1 stwierdzono u pacjentów z angiograficznie istotnym zwężeniem tętnicy dozawałowej. Najwyższą aktywność PAI-1 w 3 dobie zawału serca stwierdzono u osób z niedrożną tętnicą dozawałową. (Folia Cardiol. 2003; 10: 37-43)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file