Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-05-13

open access

Page views 561
Article views/downloads 878
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Echokardiograficzna ocena czynności rozkurczowej prawej komory u niemowląt i małych dzieci z ubytkiem międzyprzedsionkowym typu otworu drugiego

Bartłomiej Mroziński, Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska
Folia Cardiol 2003;10(3):361-372.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była analiza echokardiograficznych wskaźników czynności rozkurczowej prawej komory (RV) u niemowląt i małych dzieci z ubytkiem międzyprzedsionkowym typu otworu drugiego (ASD II) oraz określenie wpływu takich wskaźników, jak wiek dziecka w chwili rozpoznania wady, masa, wysokość i powierzchnia ciała dziecka, oraz podstawowych wskaźników hemodynamicznych, takich jak średnica ASD II, stosunek przepływu płucnego do systemowego (Qp/Qs), wskaźnik przepływu płucnego (PBFI), wskaźnik objętości końcoworozkurczowej (RVEDVI) i objętości końcowoskurczowej RV (RVESVI), na występowanie zaburzeń funkcji rozkurczowej RV u niemowląt i małych dzieci z istotnym hemodynamicznie ASD II.
Materiał i metody: Badaną populację stanowiło 117 dzieci, w tym 57 niemowląt i 60 dzieci w 2 rż. (44 chłopców i 73 dziewczynki). Populację podzielono na 3 grupy: grupę chorych z istotnym hemodynamicznie ASD II, grupę z nieistotnym hemodynamicznie ASD II oraz grupę kontrolną. W grupie z istotnym hemodynamicznie ASD II wydzielono 2 podgrupy - z prawidłowym i nieprawidłowym wskaźnikiem E/A napływu trójdzielnego. Wszystkie wskaźniki hemodynamiczne uzyskano za pomocą badania echokardiograficznego.
Wyniki: Porównując badane grupy, stwierdzono nieprawidłową czynność rozkurczową RV u 43% niemowląt i małych dzieci z istotnym hemodynamicznie ASD II. Nie stwierdzono znaczących korelacji pomiędzy wskaźnikami klinicznymi oraz podstawowymi wskaźnikami hemodynamicznymi a wskaźnikami funkcji rozkurczowej RV w tej grupie chorych.
Wnioski: U 43% niemowląt i małych dzieci z istotnym hemodynamicznie ASD II występują zaburzenia funkcji rozkurczowej RV. Ich występowanie jest niezależne od wieku i stopnia rozwoju dziecka. Takie wskaźniki, jak średnica ASD II, Qp/Qs, PBFI, RVEDVI, RVESVI, nie wpływają na wystąpienie zaburzeń czynności rozkurczowej RV u niemowląt i małych dzieci z istotnym hemodynamicznie ASD II. (Folia Cardiol. 2003; 10: 361–372)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file