Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-05-13

open access

Page views 468
Article views/downloads 1283
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ nitratów na przepływ krwi w tętnicach szyjnych

Maria Fornal, Kazimierz Janicki, Tomasz Grodzicki
Folia Cardiol 2003;10(3):347-351.

Abstract

Wstęp: Badanie zmian hemodynamiki w układzie naczyń szyjnych podczas leczenia nitratami jest ważne w celu zidentyfikowania źródeł działań niepożądanych, takich jak bóle głowy. Zadaniem niniejszej pracy była analiza wpływu doustnego nitratu o przedłużonym działaniu na parametry przepływu krwi w tętnicach szyjnych.
Materiał i metody: W grupie 27 chorych leczonych monoazotanem izosorbidu (preparat Effox long 50 mg) przeprowadzono dwie serie, oddzielone odstępem kilkudniowym, 3-krotnych pomiarów widm prędkości krwi w każdej z tętnic szyjnych: przed podaniem leku, po 1 godzinie oraz po 5 godzinach od podania leku. Dla każdego pomiaru obliczono wskaźniki charakteryzujące przepływ krwi: wskaźnik pulsacji (PI) oraz wskaźnik oporu (RI). Analizie poddano zmiany PI w czasie stosowania leku.
Wyniki: U pacjentów leczonych monoazotanem izosorbidu stwierdzono istotny wzrost wskaźnika pulsacji w tętnicy szyjnej zewnętrznej w godzinę po podaniu leku. Wzrost ten utrzymywał się jeszcze po 5 godzinach. Widoczny wzrost PI nastąpił także w tętnicy szyjnej wspólnej, natomiast w tętnicy szyjnej wewnętrznej nie doszło do istotnych zmian parametrów przepływu.
Wnioski: Zwiększenie wartości wskaźnika pulsacji po nitratach jest związane prawdopodobnie z małą podatnością tętnicy szyjnej zewnętrznej w stosunku do tętnicy szyjnej wewnętrznej. (Folia Cardiol. 2003; 10: 347–351)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file