Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-05-13

open access

Page views 1576
Article views/downloads 1281
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ciąża u pacjentek z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej

Hanna Siudalska, Iwona Woźniewska, Andrzej Raczyński, Krystyna Gralińska, Joanna Dangel, Wanda Rydlewska-Sadowska, Piotr Hoffman
Folia Cardiol 2003;10(3):335-340.

Abstract

Wstęp: U kobiet z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej przebieg ciąży może być powikłany.
Materiał i metody: Badaniami objęto 10 kobiet ciężarnych z wrodzonym zwężeniem dwupłatkowej zastawki aortalnej. Chore monitorowano, przeprowadzając badania kliniczne, elektrokardiograficzne i echokardiograficzne w czasie ciąży i po porodzie. Rozwój fizyczny, biometrię oraz rozwój serca płodu oceniano na podstawie badań ultrasonograficznych i echokardiograficznych.
Wyniki: W badanej grupie nie było zgonów kobiet ani noworodków. U 2 badanych obserwowano pogorszenie wydolności czynnościowej z klasy I do II według klasyfikacji NYHA w trzecim trymestrze ciąży. Nie wystąpiły samoistne poronienia, zaburzenia wzrostu wewnątrzmacicznego płodu ani przedwczesne porody. Nie było również wskazań do usunięcia ciąży, hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych ani wskazań do leczenia zabiegowego. W przypadku jednego płodu w badaniu echokardiograficznym rozpoznano koarktację aorty wymagającą pilnej korekcji chirurgicznej po porodzie.
Wnioski: U pacjentek z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej zaliczonym do I lub II klasy czynnościowej według klasyfikacji NYHA ciąża może przebiegać bez istotnych powikłań. (Folia Cardiol. 2003; 10: 335–340)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file