open access

Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-07-14
Get Citation

Ocena wybranych parametrów echokardiograficznych u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków po przywróceniu rytmu zatokowego. Obserwacja roczna

Beata Wożakowska-Kapłon
Folia Cardiol 2003;10(4):501-509.

open access

Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-07-14

Abstract

Wstęp: Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą utrwaloną arytmią występującą u ok. 0,4% populacji i aż u 5% u osób powyżej 75 rż. Powiększenie lewego przedsionka w przebiegu AF traktuje się zarówno jako przyczynę, jak i konsekwencję arytmii. Kardiowersja jest uznaną metodą leczenia tej arytmii. Celem pracy była ocena dynamiki zmian wybranych parametrów echokardiograficznych w grupie chorych z przetrwałym AF po przywróceniu rytmu zatokowego w obserwacji rocznej.
Materiał i metody: Spośród 74 kolejnych chorych z przetrwałym AF poddanych kardiowersji analizowano wyniki badania echokardiograficznego 32 pacjentów, u których po skutecznej kardiowersji w rocznej obserwacji utrzymał się rytm zatokowy. Badani pacjenci byli w wieku 40–75 lat, średnia wieku 57,2 ± 8,2 roku. Średni czas trwania arytmii wynosił u nich 6,5 ± ± 5,2 miesiąca, a przyczyną arytmii były: nadciśnienie tętnicze lub/i choroba niedokrwienna serca. Chorym wykonywano seryjnie badanie echokardiograficzne przed kardiowersją oraz 24 godziny, 7 dni, 30 dni i 12 miesięcy po kardiowersji. Grupę kontrolną stanowiło 15 chorych o podobnym rozkładzie wieku, płci, schorzeń towarzyszących i klasie czynnościowej z rytmem zatokowym.
Wyniki: Przed kardiowersją w badanej grupie stwierdzono większe wymiary jamy lewego przedsionka niż w grupie kontrolnej oraz gorszą czynność lewej komory (48,2 ± 7,1 mm vs. 43,4 ± 3,1 mm i 52,5 ± 13,8% vs. 55,9 ± 14,6%). Przywrócenie rytmu zatokowego spowodowało istotne zmniejszenie wymiarów lewego przedsionka, poprawę czynności lewej komory: odpowiednio 48,2 ± 7,1 mm vs. 45,3 ± 6,1 mm, 98,4 ± 15,6 ml vs. 82,2 ± 12,2 ml, 52,5 ± ± 13,8% vs. 58,5 ± 14,1%. Zmiany te przebiegały równolegle z powrotem funkcji skurczowej lewego przedsionka i zachodziły w pierwszym miesiącu po kardiowersji, z największą dynamiką zmian w pierwszym tygodniu. W kolejnych miesiącach rocznej obserwacji badane parametry echokardiograficzne istotnie się nie zmieniły.
Wnioski: Przywrócenie i utrzymanie rytmu zatokowego w grupie chorych z przetrwałym AF na podłożu nadciśnienia tętniczego lub/i choroby niedokrwiennej serca, trwających średnio 6,5 miesiąca prowadzi do zmniejszenia wymiarów i powrotu czynności skurczowej lewego przedsionka oraz poprawy funkcji skurczowej lewej komory. (Folia Cardiol. 2003; 10: 501–509)

Abstract

Wstęp: Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą utrwaloną arytmią występującą u ok. 0,4% populacji i aż u 5% u osób powyżej 75 rż. Powiększenie lewego przedsionka w przebiegu AF traktuje się zarówno jako przyczynę, jak i konsekwencję arytmii. Kardiowersja jest uznaną metodą leczenia tej arytmii. Celem pracy była ocena dynamiki zmian wybranych parametrów echokardiograficznych w grupie chorych z przetrwałym AF po przywróceniu rytmu zatokowego w obserwacji rocznej.
Materiał i metody: Spośród 74 kolejnych chorych z przetrwałym AF poddanych kardiowersji analizowano wyniki badania echokardiograficznego 32 pacjentów, u których po skutecznej kardiowersji w rocznej obserwacji utrzymał się rytm zatokowy. Badani pacjenci byli w wieku 40–75 lat, średnia wieku 57,2 ± 8,2 roku. Średni czas trwania arytmii wynosił u nich 6,5 ± ± 5,2 miesiąca, a przyczyną arytmii były: nadciśnienie tętnicze lub/i choroba niedokrwienna serca. Chorym wykonywano seryjnie badanie echokardiograficzne przed kardiowersją oraz 24 godziny, 7 dni, 30 dni i 12 miesięcy po kardiowersji. Grupę kontrolną stanowiło 15 chorych o podobnym rozkładzie wieku, płci, schorzeń towarzyszących i klasie czynnościowej z rytmem zatokowym.
Wyniki: Przed kardiowersją w badanej grupie stwierdzono większe wymiary jamy lewego przedsionka niż w grupie kontrolnej oraz gorszą czynność lewej komory (48,2 ± 7,1 mm vs. 43,4 ± 3,1 mm i 52,5 ± 13,8% vs. 55,9 ± 14,6%). Przywrócenie rytmu zatokowego spowodowało istotne zmniejszenie wymiarów lewego przedsionka, poprawę czynności lewej komory: odpowiednio 48,2 ± 7,1 mm vs. 45,3 ± 6,1 mm, 98,4 ± 15,6 ml vs. 82,2 ± 12,2 ml, 52,5 ± ± 13,8% vs. 58,5 ± 14,1%. Zmiany te przebiegały równolegle z powrotem funkcji skurczowej lewego przedsionka i zachodziły w pierwszym miesiącu po kardiowersji, z największą dynamiką zmian w pierwszym tygodniu. W kolejnych miesiącach rocznej obserwacji badane parametry echokardiograficzne istotnie się nie zmieniły.
Wnioski: Przywrócenie i utrzymanie rytmu zatokowego w grupie chorych z przetrwałym AF na podłożu nadciśnienia tętniczego lub/i choroby niedokrwiennej serca, trwających średnio 6,5 miesiąca prowadzi do zmniejszenia wymiarów i powrotu czynności skurczowej lewego przedsionka oraz poprawy funkcji skurczowej lewej komory. (Folia Cardiol. 2003; 10: 501–509)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; kardiowersja; badanie echokardiograficzne

About this article
Title

Ocena wybranych parametrów echokardiograficznych u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków po przywróceniu rytmu zatokowego. Obserwacja roczna

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica

Pages

501-509

Published online

2003-07-14

Page views

432

Article views/downloads

820

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(4):501-509.

Keywords

migotanie przedsionków
kardiowersja
badanie echokardiograficzne

Authors

Beata Wożakowska-Kapłon

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl