Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-07-14

open access

Page views 516
Article views/downloads 1468
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Nieoperacyjne zamykanie okołobłoniastych ubytków przegrody międzykomorowej za pomocą korka Amplatzer

Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Jacek Baranowski, Jacek Kusa, Bożena Zeifert
Folia Cardiol 2003;10(4):481-485.

Abstract

Wstęp: Przezskórne zamykania przetrwałego przewodu tętniczego i ubytku międzyprzedsionkowego należą już do rutynowych metod leczenia. Postęp techniczny, jaki dokonał się w konstrukcji nowych korków Amplatzer, umożliwił zamykanie mięśniowych i okołobłoniastych ubytków międzykomorowych (VSD). Celem pracy była prezentacja własnych, wstępnych doświadczeń w przezcewnikowym zamykaniu okołobłoniastych VSD.
Materiał i metody: Zabiegi przeprowadzono u dwojga dzieci z VSD w wieku 9 i 11 lat z masą ciała odpowiednio 30 kg i 29 kg. W badaniu echokardiograficznym wykazano, że oba ubytki miały 4 mm średnicy i były zlokalizowane w okołobłoniastej odpływowej części przegrody międzykomorowej, z obecnością rąbka aortalnego o szerokości odpowiednio 5 i 6 mm. Zabiegi wykonano w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą echokardiografii i fluoroskopii. Ubytek zasondowano od strony tętniczej, a zamknięto z dostępu przez żyłę udową po wytworzeniu pętli tętniczo-żylnej. Do jego zamknięcia w obu przypadkach zastosowano 6 mm Amplatzer muscular ventricular septal occluder. Czas skopii wynosił odpowiednio 23 i 29 min.
Wyniki: Uzyskano szczelne zamknięcie obu ubytków, co potwierdzono w wentrykulografii i echokardiografii. Nie obserwowano powikłań w trakcie zabiegu ani po nim.
Wnioski: Przezcewnikowe zamykanie VSD w wybranych przypadkach stanowi interesującą metodę, mogącą zastąpić leczenie kardiochirurgiczne. Dalszy postęp technologiczny dotyczący produkcji nowych implantów prawdopodobnie pozwoli coraz powszechniej stosować tę technikę leczenia. (Folia Cardiol. 2003; 10: 481–485)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file