Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-07-14

open access

Page views 533
Article views/downloads 990
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wczesna strategia inwazyjna w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST - 6-miesięczna obserwacja chorych z rejestru Zabrze

Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Krzysztof Wilczek, Mariusz Gąsior, Andrzej Lekston, Piotr Jarski, Janusz Szkodziński, Elżbieta Adamowicz-Czoch, Bartosz Hudzik, Alicja Michalak, Lech Poloński
Folia Cardiol 2003;10(4):457-466.

Abstract

Wstęp: Odległe wyniki leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST zależą od wczesnego wdrożenia leczenia. Jednak dane na temat inwazyjnego leczenia tych pacjentów są niejednoznaczne. Celem pracy jest analiza częstości występowania niekorzystnych zdarzeń sercowych u chorych poddanych wczesnej strategii inwazyjnej.
Materiał i metody: Analizie poddano 401 kolejnych chorych z rejestru Zabrze, u których stwierdzono występowanie bólów wieńcowych w spoczynku w ciągu ostatnich 24 godzin oraz przynajmniej jeden z poniższych elementów: obniżenia odcinka ST (> 0,5mV), przemijające (< 20 min) uniesienia odcinka ST (0,5 mV) lub odwrócenie załamków T (> 1mV) w co najmniej 2 odprowadzeniach, pojawienie się markerów uszkodzenia mięśnia sercowego.
Wyniki: Charakterystyka analizowanych pacjentów: wiek: 61,2 ± 10,2 lat, > 65 lat: 35,4%, mężczyźni: 67,1%, chorzy na cukrzycę: 25%, z nadciśnieniem tętniczym: 72,8%, palący tytoń: 41,9%, z hiperlipidemią: 78,6%, po przebytym zawale serca: 49,9%, po przeprowadzonym w przeszłości zabiegu CABG: 6%. Koronarografia ujawniła jednonaczyniową, dwunaczyniową i trójnaczyniową chorobę wieńcową odpowiednio u 31%, 30% i 37% chorych. Zabieg przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) wykonano u 70,9% chorych, 19,2% poddano pomostowaniu tętnic wieńcowych (CABG), u 1,5% przeprowadzono PCI, a następnie planowo CABG. Zachowawczo leczono 8,4% chorych. Śmiertelność 30-dniowa oraz odległa wynosiła odpowiednio 3,9% i 4,7%. Niekorzystne zdarzenia sercowe (hospitalizacja z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego, niestabilna dławica, konieczność powtórnej rewaskularyzacji, zawał lub zgon) występowały u 32% chorych, u 7,9% wykonano kolejny zabieg PCI, a u 1,6% zabieg CABG.
Wnioski: Strategia inwazyjna u pacjentów wysokiego ryzyka daje dobre wyniki odległe z małym odsetkiem powtórnej rewaskularyzacji. Częstość zgonów jest mała, szczególnie po 30 dniach od przyjęcia do szpitala. (Folia Cardiol. 2003; 10: 457–466)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file