Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-09-16

open access

Page views 512
Article views/downloads 1148
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przesyłanie EKG przez telefon komórkowy - doniesienie wstępne

Rafał Baranowski i Ryszard Piotrowicz
Folia Cardiol 2003;10(5):701-705.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena systemu do przesyłania EKG przez telefon komórkowy w praktyce klinicznej.
Materiał i metody: W grupie 50 pacjentów diagnozowanych w celu wyjaśnienia objawów, takich jak kołatania lub bóle w klatce piersiowej, zastosowano systemy do rejestracji EKG na żądanie (fragmenty EKG wstecz i progresywnie od inicjacji zapisu, w sumie trwające do 80 s), wyposażone w opcję transmisji przez telefon komórkowy do ośrodka diagnostycznego.
Wyniki: Łącznie wykonano 1231 rejestracji (7-100 u poszczególnych badanych). Zadowalającą jakość uzyskano w 85% zapisów. Tylko jeden badany nie zarejestrował ani jednego fragmentu EKG z powodu trudności w obsłudze aparatu. U 40 osób udało się zarejestrować zapisy EKG w trakcie objawów. U 12 pacjentów przyczyną dolegliwości były zaburzenia rytmu serca, a u 4 chorych rejestrowano zmiany odcinka ST (obniżenie > 1 mm). U pozostałych 24 osób stwierdzono prawidłowy zapis EKG, co pozwoliło na uspokojenie pacjentów oraz zaniechanie dalszych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych.
Wnioski: Testowany system umożliwia przesłanie zadowalającego technicznie zapisu EKG przez sieć telefonii komórkowej z każdego miejsca, z którego jest możliwa transmisja. System można uznać za prosty w obsłudze, ale jego prawidłowe funkcjonowanie wymaga współpracy pacjenta. Dane uzyskane dzięki testowanemu systemowi istotnie wzbogacają nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną. (Folia Cardiol. 2003; 10: 701–705)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file