open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06
Get Citation

Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a dobowym profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym

Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, Elżbieta Kramarz, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Kamiński i Dariusz Michałkiewicz
DOI: 10.5603/cj.22200
·
Folia Cardiol 2003;10(6):775-784.

open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06

Abstract

Wstęp: Dotychczas jednoznacznie nie określono przyczyn braku fizjologicznego obniżenia wartości ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych, a związki tego zjawiska z aktywnością układu wegetatywnego i masą lewej komory serca wymagają jeszcze wielu wyjaśnień. Celem pracy była ocena neurowegetatywnej kontroli układu sercowo-naczyniowego w czasie kolejnych etapów testu pochyleniowego w zależności od występowania przerostu lewej komory serca (LVH) oraz dobowego profilu ciśnienia tętniczego.
Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 20 zdrowych ochotników, 31 chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym bez LVH oraz 23 pacjentów z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym z LVH. U wszystkich wykonano test pochyleniowy według protokołu westminsterskiego. Z analizy zmienności rytmu serca (HRV) wyznaczono składowe niskich (LF) i wysokich (HF) częstotliwości dla 5-minutowych okresów testu pochyleniowego oraz SDNN i rMSSD dla okresu dziennego i nocnego. Na podstawie całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego (ABPM) określono średnie wartości, a także odchylenia standardowe pomiarów skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) ciśnienia tętniczego oraz wielkość obniżenia ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych.
Wyniki: Procentowe obniżenie wartości DBP w godzinach nocnych w odniesieniu do wartości odnotowanych w ciągu dnia było istotnie niższe w grupie chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym powikłanym LVH w porównaniu z grupą chorych bez LVH i osobami zdrowymi (p < 0,05). U chorych z LVH wartości lnLF były istotnie mniejsze (p < 0,005) niż u osób zdrowych, istotnie niższe były również parametry SDNN zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy (p < 0,05). Zakończenie pionizacji u osób zdrowych i u chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym bez LVH prowokowało istotny wzrost lnHF, podczas gdy w grupie chorych z LVH rejestrowano istotnie mniej nasilony przyrost tej składowej (p < 0,05). Wielkość zmiany lnHF była istotnie powiązana ze wskaźnikiem masy lewej komory serca w całej grupie chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym (n = 54, r = –0,34, p = 0,01).
Wnioski: Obniżenie aktywności przywspółczulnej towarzyszące przerostowi lewej komory serca, wiąże się ze zmniejszeniem wpływu stanów, takich jak sen na profil ciśnienia. W wyniku tego lewa komora podlega dodatkowemu obciążeniu, co w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia jej przerostu i do postępującego obniżenia odśrodkowej impulsacji przywspółczulnej. (Folia Cardiol. 2003; 10: 775–784)

Abstract

Wstęp: Dotychczas jednoznacznie nie określono przyczyn braku fizjologicznego obniżenia wartości ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych, a związki tego zjawiska z aktywnością układu wegetatywnego i masą lewej komory serca wymagają jeszcze wielu wyjaśnień. Celem pracy była ocena neurowegetatywnej kontroli układu sercowo-naczyniowego w czasie kolejnych etapów testu pochyleniowego w zależności od występowania przerostu lewej komory serca (LVH) oraz dobowego profilu ciśnienia tętniczego.
Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 20 zdrowych ochotników, 31 chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym bez LVH oraz 23 pacjentów z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym z LVH. U wszystkich wykonano test pochyleniowy według protokołu westminsterskiego. Z analizy zmienności rytmu serca (HRV) wyznaczono składowe niskich (LF) i wysokich (HF) częstotliwości dla 5-minutowych okresów testu pochyleniowego oraz SDNN i rMSSD dla okresu dziennego i nocnego. Na podstawie całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego (ABPM) określono średnie wartości, a także odchylenia standardowe pomiarów skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) ciśnienia tętniczego oraz wielkość obniżenia ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych.
Wyniki: Procentowe obniżenie wartości DBP w godzinach nocnych w odniesieniu do wartości odnotowanych w ciągu dnia było istotnie niższe w grupie chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym powikłanym LVH w porównaniu z grupą chorych bez LVH i osobami zdrowymi (p < 0,05). U chorych z LVH wartości lnLF były istotnie mniejsze (p < 0,005) niż u osób zdrowych, istotnie niższe były również parametry SDNN zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy (p < 0,05). Zakończenie pionizacji u osób zdrowych i u chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym bez LVH prowokowało istotny wzrost lnHF, podczas gdy w grupie chorych z LVH rejestrowano istotnie mniej nasilony przyrost tej składowej (p < 0,05). Wielkość zmiany lnHF była istotnie powiązana ze wskaźnikiem masy lewej komory serca w całej grupie chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym (n = 54, r = –0,34, p = 0,01).
Wnioski: Obniżenie aktywności przywspółczulnej towarzyszące przerostowi lewej komory serca, wiąże się ze zmniejszeniem wpływu stanów, takich jak sen na profil ciśnienia. W wyniku tego lewa komora podlega dodatkowemu obciążeniu, co w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia jej przerostu i do postępującego obniżenia odśrodkowej impulsacji przywspółczulnej. (Folia Cardiol. 2003; 10: 775–784)
Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze; przerost lewej komory serca; zmienność rytmu serca; dobowy profil ciśnienia tętniczego

About this article
Title

Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a dobowym profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica

Pages

775-784

Published online

2003-11-06

Page views

519

Article views/downloads

753

DOI

10.5603/cj.22200

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(6):775-784.

Keywords

nadciśnienie tętnicze
przerost lewej komory serca
zmienność rytmu serca
dobowy profil ciśnienia tętniczego

Authors

Karol Makowski
Grzegorz Gielerak
Andrzej Skrobowski
Marian Cholewa
Elżbieta Kramarz
Andrzej Cwetsch
Grzegorz Kamiński i Dariusz Michałkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl