Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2004-06-28

open access

Page views 1129
Article views/downloads 1565
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Skąpoobjawowy przebieg śluzaka prawego przedsionka - opis dwóch przypadków

Andrzej Wysokiński, Tomasz Zapolski, Zygmunt Modrzewski, Janusz Jendrej, Elżbieta Krawczyk i Janusz Stążka
Folia Cardiol 2004;11(7):529-534.

Abstract

Pierwotne nowotwory serca występują niezwykle rzadko. W większości przypadków są to formy łagodne, najczęściej śluzaki, spośród których śluzaki prawego przedsionka należą do najrzadziej spotykanych. W niniejszej pracy przedstawiono losy dwóch chorych ze śluzakami prawego przedsionka o przebiegu skąpoobjawowym, rozpoznanymi w czasie przypadkowo wykonanego badania echokardiograficznego. Przedstawiono opis kliniczny przypadków, ze szczegółową dokumentacją echokardiograficzną i kardiochirurgiczną.
Ponadto przeanalizowano piśmiennictwo dotyczące śluzaków przedsionka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich lokalizację prawoprzedsionkową. Uwzględniono obraz kliniczny guzów z podkreśleniem możliwych, nawet rzadko spotykanych powikłań. Następnie przedstawiono metody diagnostyczne przydatne w rozpoznawaniu tej choroby. Podano także możliwości terapeutyczne oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania po leczeniu operacyjnym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 529–534)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file