open access

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-28
Get Citation

Rola badania jakości życia u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu bez organicznej choroby serca poddawanych zabiegom ablacji przeznaczyniowej

Aleksander Maciąg, Mariusz Pytkowski, Monika Kowalska, Agnieszka Jankowska, Maciej Sterliński, Ilona Kowalik, Wojciech Krzyżanowski, Ryszard Piotrowicz i Hanna Szwed
Folia Cardiol 2004;11(7):521-527.

open access

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-28

Abstract

Wstęp: Komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów bez organicznej choroby serca (NHVA) u części chorych wiążą się z istotnymi objawami klinicznymi. U takich pacjentów korzystne wydaje się wykonanie ablacji przeznaczyniowej (RFA) w celu identyfikacji i zniszczenia przyczyn arytmii. Badanie jakości życia (QoL) za pomocą kwestionariusza jest próbą obiektywizowania wskazań do zabiegu ablacji.
Materiał i metody: Przebadano 15 pacjentów (w tym 12 kobiet) w wieku 23–62 lat (śr. 42 lata) poddanych zabiegom RFA z powodu NHVA. Zależną od stanu zdrowia QoL oceniano za pomocą polskiej adaptacji kwestionariusza SF 36 przed RFA oraz w okresie 3–12 miesięcy po zabiegu. Wyniki porównywano ze średnią uzyskaną w zdrowej populacji. Oceniano wynik całkowity testu oraz podskale aktywności fizycznej, ograniczenia aktywności zależnej od zdrowia fizycznego, funkcjonowania społecznego, bólu, poczucia zdrowia psychicznego, ograniczenia aktywności, zależnych od problemów emocjonalnych, żywotności, ogólnego poczucia zdrowia.
Wyniki: Nie obserwowano powikłań RFA. Uzyskano ustąpienie lub istotną redukcję arytmii. Po RFA objawy związane z arytmią nie występowały lub uległy złagodzeniu. W grupie badanej przed zabiegiem wyniki były znacząco gorsze niż w grupie kontrolnej. Po RFA obserwowano poprawę samooceny QoL w grupie badanej do wartości porównywalnych z zarejestrowanymi w grupie kontrolnej.
Wnioski: U pacjentów bez organicznej choroby serca z komorowymi zaburzeniami rytmu serca, ze znacznie ograniczoną QoL, zabieg RFA istotnie poprawia jakość życia. Można rozważać wprowadzenie badania QoL jako dodatkowego testu w celu ustalenia wskazań do RFA w tej grupie chorych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 521–527)

Abstract

Wstęp: Komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów bez organicznej choroby serca (NHVA) u części chorych wiążą się z istotnymi objawami klinicznymi. U takich pacjentów korzystne wydaje się wykonanie ablacji przeznaczyniowej (RFA) w celu identyfikacji i zniszczenia przyczyn arytmii. Badanie jakości życia (QoL) za pomocą kwestionariusza jest próbą obiektywizowania wskazań do zabiegu ablacji.
Materiał i metody: Przebadano 15 pacjentów (w tym 12 kobiet) w wieku 23–62 lat (śr. 42 lata) poddanych zabiegom RFA z powodu NHVA. Zależną od stanu zdrowia QoL oceniano za pomocą polskiej adaptacji kwestionariusza SF 36 przed RFA oraz w okresie 3–12 miesięcy po zabiegu. Wyniki porównywano ze średnią uzyskaną w zdrowej populacji. Oceniano wynik całkowity testu oraz podskale aktywności fizycznej, ograniczenia aktywności zależnej od zdrowia fizycznego, funkcjonowania społecznego, bólu, poczucia zdrowia psychicznego, ograniczenia aktywności, zależnych od problemów emocjonalnych, żywotności, ogólnego poczucia zdrowia.
Wyniki: Nie obserwowano powikłań RFA. Uzyskano ustąpienie lub istotną redukcję arytmii. Po RFA objawy związane z arytmią nie występowały lub uległy złagodzeniu. W grupie badanej przed zabiegiem wyniki były znacząco gorsze niż w grupie kontrolnej. Po RFA obserwowano poprawę samooceny QoL w grupie badanej do wartości porównywalnych z zarejestrowanymi w grupie kontrolnej.
Wnioski: U pacjentów bez organicznej choroby serca z komorowymi zaburzeniami rytmu serca, ze znacznie ograniczoną QoL, zabieg RFA istotnie poprawia jakość życia. Można rozważać wprowadzenie badania QoL jako dodatkowego testu w celu ustalenia wskazań do RFA w tej grupie chorych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 521–527)
Get Citation

Keywords

komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów bez organicznej choroby serca; jakość życia; ablacja przeznaczyniowa prądem o wysokiej częstotliwości

About this article
Title

Rola badania jakości życia u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu bez organicznej choroby serca poddawanych zabiegom ablacji przeznaczyniowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica

Pages

521-527

Published online

2004-06-28

Page views

666

Article views/downloads

1035

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(7):521-527.

Keywords

komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów bez organicznej choroby serca
jakość życia
ablacja przeznaczyniowa prądem o wysokiej częstotliwości

Authors

Aleksander Maciąg
Mariusz Pytkowski
Monika Kowalska
Agnieszka Jankowska
Maciej Sterliński
Ilona Kowalik
Wojciech Krzyżanowski
Ryszard Piotrowicz i Hanna Szwed

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl