open access

Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-11-29
Get Citation

Wpływ nadciśnienia tętniczego na przebieg angioplastyki tętnic wieńcowych

Adam Sukiennik, Grzegorz Bojarski, Anna Jachalska, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, Jerzy Kopaczewski, Grzegorz Raczak i Jacek Kubica
Folia Cardiol 2005;12(12):829-835.

open access

Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-11-29

Abstract

Wstęp: Celem pracy była analiza porównawcza populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia, leczonych za pomocą przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) z powodu objawowej choroby niedokrwiennej serca. W obu wyodrębnionych grupach analizowano czynniki związane z trudnością zabiegu.
Materiał i metody: Analizowano wyniki leczenia za pomocą przezskórnych interwencji wieńcowych w grupie 1000 pacjentów. Oceniano technikę wykonania zabiegu angioplastyki wieńcowej, zużycie balonów i stentów, zakres rewaskularyzacji, czas ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie oraz zużycie środka kontrastowego.
Wyniki: Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic między badanymi grupami chorych w populacji poddanej zabiegowi klasycznej angioplastyki balonowej. Istotne różnice wykazano między odsetkiem chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez niego, u których wykonywano zabieg angioplastyki z implantacją jednego stentu (odpowiednio: 67,99% i 77,16%) oraz PCI wielu naczyń z implantacją minimum 2 stentów (odpowiednio: 2,48% i 0,76%). Wykazano znamiennie większą liczbę zużywanych balonów w populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z populacją osób bez nadciśnienia (odpowiednio: 1,099 i 0,985). Zużycie stentów w obu badanych grupach pacjentów pozostawało na zbliżonym poziomie. Odsetek anatomicznie całkowitych rewaskularyzacji serca był istotnie wyższy w grupie chorych bez nadciśnienia tętniczego w porównaniu z populacją z nadciśnieniem (odpowiednio: 30,71% i 24,75%). Stwierdzono istotnie dłuższy średni czas ekspozycji na promieniowanie jonizujące w grupie osób z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z pacjentami bez nadciśnienia, odpowiednio (średnia ± SD): 10,29 ± 6,69 min i 9,29 ± 6,17 min. Podobnie objętość zużytego w trakcie procedury środka cieniującego była istotnie większa w populacji osób z nadciśnieniem tętniczym, odpowiednio (średnia ± SD): 157,26 ± 80,03 ml i 143,27 ± 74,54 ml.
Wnioski: U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym znamiennie częściej wykonywano angioplastykę z implantacją minimum 2 stentów, istotnie rzadziej uzyskiwano anatomicznie całkowitą rewaskularyzację. Wyniki te oraz znamiennie większy czas ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie i objętość użytego środka cieniującego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pozwalają stwierdzić, że w tej grupie zabiegi były bardziej złożone i trudniejsze technicznie.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była analiza porównawcza populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia, leczonych za pomocą przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) z powodu objawowej choroby niedokrwiennej serca. W obu wyodrębnionych grupach analizowano czynniki związane z trudnością zabiegu.
Materiał i metody: Analizowano wyniki leczenia za pomocą przezskórnych interwencji wieńcowych w grupie 1000 pacjentów. Oceniano technikę wykonania zabiegu angioplastyki wieńcowej, zużycie balonów i stentów, zakres rewaskularyzacji, czas ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie oraz zużycie środka kontrastowego.
Wyniki: Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic między badanymi grupami chorych w populacji poddanej zabiegowi klasycznej angioplastyki balonowej. Istotne różnice wykazano między odsetkiem chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez niego, u których wykonywano zabieg angioplastyki z implantacją jednego stentu (odpowiednio: 67,99% i 77,16%) oraz PCI wielu naczyń z implantacją minimum 2 stentów (odpowiednio: 2,48% i 0,76%). Wykazano znamiennie większą liczbę zużywanych balonów w populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z populacją osób bez nadciśnienia (odpowiednio: 1,099 i 0,985). Zużycie stentów w obu badanych grupach pacjentów pozostawało na zbliżonym poziomie. Odsetek anatomicznie całkowitych rewaskularyzacji serca był istotnie wyższy w grupie chorych bez nadciśnienia tętniczego w porównaniu z populacją z nadciśnieniem (odpowiednio: 30,71% i 24,75%). Stwierdzono istotnie dłuższy średni czas ekspozycji na promieniowanie jonizujące w grupie osób z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z pacjentami bez nadciśnienia, odpowiednio (średnia ± SD): 10,29 ± 6,69 min i 9,29 ± 6,17 min. Podobnie objętość zużytego w trakcie procedury środka cieniującego była istotnie większa w populacji osób z nadciśnieniem tętniczym, odpowiednio (średnia ± SD): 157,26 ± 80,03 ml i 143,27 ± 74,54 ml.
Wnioski: U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym znamiennie częściej wykonywano angioplastykę z implantacją minimum 2 stentów, istotnie rzadziej uzyskiwano anatomicznie całkowitą rewaskularyzację. Wyniki te oraz znamiennie większy czas ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie i objętość użytego środka cieniującego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pozwalają stwierdzić, że w tej grupie zabiegi były bardziej złożone i trudniejsze technicznie.
Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze; choroba wieńcowa; przezskórne interwencje wieńcowe

About this article
Title

Wpływ nadciśnienia tętniczego na przebieg angioplastyki tętnic wieńcowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica

Pages

829-835

Published online

2005-11-29

Page views

464

Article views/downloads

932

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(12):829-835.

Keywords

nadciśnienie tętnicze
choroba wieńcowa
przezskórne interwencje wieńcowe

Authors

Adam Sukiennik
Grzegorz Bojarski
Anna Jachalska
Grzegorz Grześk
Aldona Kubica
Maria Bogdan
Wacław Kochman
Jerzy Kopaczewski
Grzegorz Raczak i Jacek Kubica

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl