Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2005-11-29

open access

Page views 542
Article views/downloads 1037
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ nadciśnienia tętniczego na przebieg angioplastyki tętnic wieńcowych

Adam Sukiennik, Grzegorz Bojarski, Anna Jachalska, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, Jerzy Kopaczewski, Grzegorz Raczak i Jacek Kubica
Folia Cardiol 2005;12(12):829-835.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była analiza porównawcza populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia, leczonych za pomocą przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) z powodu objawowej choroby niedokrwiennej serca. W obu wyodrębnionych grupach analizowano czynniki związane z trudnością zabiegu.
Materiał i metody: Analizowano wyniki leczenia za pomocą przezskórnych interwencji wieńcowych w grupie 1000 pacjentów. Oceniano technikę wykonania zabiegu angioplastyki wieńcowej, zużycie balonów i stentów, zakres rewaskularyzacji, czas ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie oraz zużycie środka kontrastowego.
Wyniki: Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic między badanymi grupami chorych w populacji poddanej zabiegowi klasycznej angioplastyki balonowej. Istotne różnice wykazano między odsetkiem chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez niego, u których wykonywano zabieg angioplastyki z implantacją jednego stentu (odpowiednio: 67,99% i 77,16%) oraz PCI wielu naczyń z implantacją minimum 2 stentów (odpowiednio: 2,48% i 0,76%). Wykazano znamiennie większą liczbę zużywanych balonów w populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z populacją osób bez nadciśnienia (odpowiednio: 1,099 i 0,985). Zużycie stentów w obu badanych grupach pacjentów pozostawało na zbliżonym poziomie. Odsetek anatomicznie całkowitych rewaskularyzacji serca był istotnie wyższy w grupie chorych bez nadciśnienia tętniczego w porównaniu z populacją z nadciśnieniem (odpowiednio: 30,71% i 24,75%). Stwierdzono istotnie dłuższy średni czas ekspozycji na promieniowanie jonizujące w grupie osób z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z pacjentami bez nadciśnienia, odpowiednio (średnia ± SD): 10,29 ± 6,69 min i 9,29 ± 6,17 min. Podobnie objętość zużytego w trakcie procedury środka cieniującego była istotnie większa w populacji osób z nadciśnieniem tętniczym, odpowiednio (średnia ± SD): 157,26 ± 80,03 ml i 143,27 ± 74,54 ml.
Wnioski: U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym znamiennie częściej wykonywano angioplastykę z implantacją minimum 2 stentów, istotnie rzadziej uzyskiwano anatomicznie całkowitą rewaskularyzację. Wyniki te oraz znamiennie większy czas ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie i objętość użytego środka cieniującego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pozwalają stwierdzić, że w tej grupie zabiegi były bardziej złożone i trudniejsze technicznie.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file