open access

Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-11-29
Get Citation

Typ przerostu i geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym a zmiany strukturalne w tętnicach szyjnych

Joanna Jaroch, Krystyna Łoboz-Grudzień, Marzena Stopyra-Początek, Alicja Kostecka-Pokryszko i Ewa Kruszyńska
DOI: 10.5603/cj.21938
·
Folia Cardiol 2005;12(12):820-828.

open access

Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-11-29

Abstract

Wstęp: Typ przerostu (LVH) i geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym wiąże się z określonymi implikacjami klinicznymi i prognostycznymi. Dotychczas opublikowano niewiele prac poświęconych charakterystyce zmian strukturalnych w tętnicach szyjnych w różnych typach LVH w nadciśnieniu tętniczym. Celem niniejszej pracy było zbadanie zależności między typem LVH a zmianami strukturalnymi tętnic szyjnych wyrażonymi grubością kompleksu: błona wewnętrzna i środkowa (IMT) oraz zmianami czynnościowymi układu tętniczego: podatnością tętnic (C) i całkowitym oporem obwodowym (TPR) u chorych z nadciśnieniem tętniczym, a także ustalić, czy powyższe korelacje nie zależą od ciśnienia krwi, wieku, palenia tytoniu, wartości glikemii i stężenia cholesterolu.
Materiał i metody: Badaniami objęto 105 osób (54 K, 51 M; w wieku śr. 58 ± 11 lat) w I. i II. okresie pierwotnego nadciśnienia tętniczego (VII JNC) bez klinicznych objawów choroby niedokrwiennej serca. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym (śr. 43,9 ± 11 lat). U każdego chorego wykonano badanie echokardiograficzne i na podstawie wskaźnika masy lewej komory (LVMI) i względnej grubości ściany (RWT) wyróżniono 4 typy przerostu i geometrii lewej komory: prawidłową geometrię (N; n = 45), przebudowę koncentryczną (CR; n = 20), przerost koncentryczny (CH; n = 13) i przerost ekscentryczny (EH; n = 27). Przeprowadzono doplerowskie badanie metodą podwójnego obrazowania tętnic szyjnych z oceną grubości IMT (za blaszkę miażdżycową przyjęto IMT ≥ 1,3 mm) oraz 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi (ABPM).
Wyniki: Chorzy z 4 badanych grup LVH i geometrii lewej komory nie różnili się w zakresie średnich wartości dotyczących wieku, palenia tytoniu, ciśnienia krwi w 24-godzinnym ABPM oraz stężeń cholesterolu i glukozy w surowicy krwi. Stwierdzono natomiast istotne statystycznie różnice między 4 grupami chorych a grupą kontrolną w zakresie wieku, stężeń cholesterolu i glukozy w surowicy krwi oraz wszystkich badanych parametrów ciśnienia krwi w ABPM. Średnie wartości IMT były istotnie większe u pacjentów z nadciśnieniem z 4 typami przerostu i geometrii lewej komory w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,00001). Wartość IMT była najwyższa u osób z CH, choć nie różniła się istotnie statystycznie u chorych z innymi typami geometrii lewej komory. U pacjentów z CR i CH całkowity opór obwodowy był najwyższy, a podatność tętnic najniższa (p < 0,00001). U chorych z IMT co najmniej 1,3 stwierdzono znamiennie większe średnie wartości LVMI i grubości ściany tylnej, a także średniego ciśnienia skurczowego. W analizie regresji liniowej w całej badanej populacji chorych nie wykazano istotnych korelacji między IMT a wskaźnikami LVH (LVMI, masa lewej komory, grubość ściany tylnej, przegroda międzykomorowa). Częstość występowania blaszek miażdżycowych była największa u chorych z CH, przy czym różnicę istotną statystycznie stwierdzono między pacjentami z CH a chorymi z N oraz grupą kontrolną. Przerost koncentryczny stanowił czynnik ryzyka dla występowania blaszek miażdżycowych niezależnie od wieku, ciśnienia krwi, stężeń cholesterolu i glukozy.
Wnioski: Zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych występują częściej u osób z przerostem koncentrycznym niż u chorych z innymi typami geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym, co nie zależy od wieku, ciśnienia krwi, stężeń cholesterolu i glukozy.

Abstract

Wstęp: Typ przerostu (LVH) i geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym wiąże się z określonymi implikacjami klinicznymi i prognostycznymi. Dotychczas opublikowano niewiele prac poświęconych charakterystyce zmian strukturalnych w tętnicach szyjnych w różnych typach LVH w nadciśnieniu tętniczym. Celem niniejszej pracy było zbadanie zależności między typem LVH a zmianami strukturalnymi tętnic szyjnych wyrażonymi grubością kompleksu: błona wewnętrzna i środkowa (IMT) oraz zmianami czynnościowymi układu tętniczego: podatnością tętnic (C) i całkowitym oporem obwodowym (TPR) u chorych z nadciśnieniem tętniczym, a także ustalić, czy powyższe korelacje nie zależą od ciśnienia krwi, wieku, palenia tytoniu, wartości glikemii i stężenia cholesterolu.
Materiał i metody: Badaniami objęto 105 osób (54 K, 51 M; w wieku śr. 58 ± 11 lat) w I. i II. okresie pierwotnego nadciśnienia tętniczego (VII JNC) bez klinicznych objawów choroby niedokrwiennej serca. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym (śr. 43,9 ± 11 lat). U każdego chorego wykonano badanie echokardiograficzne i na podstawie wskaźnika masy lewej komory (LVMI) i względnej grubości ściany (RWT) wyróżniono 4 typy przerostu i geometrii lewej komory: prawidłową geometrię (N; n = 45), przebudowę koncentryczną (CR; n = 20), przerost koncentryczny (CH; n = 13) i przerost ekscentryczny (EH; n = 27). Przeprowadzono doplerowskie badanie metodą podwójnego obrazowania tętnic szyjnych z oceną grubości IMT (za blaszkę miażdżycową przyjęto IMT ≥ 1,3 mm) oraz 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi (ABPM).
Wyniki: Chorzy z 4 badanych grup LVH i geometrii lewej komory nie różnili się w zakresie średnich wartości dotyczących wieku, palenia tytoniu, ciśnienia krwi w 24-godzinnym ABPM oraz stężeń cholesterolu i glukozy w surowicy krwi. Stwierdzono natomiast istotne statystycznie różnice między 4 grupami chorych a grupą kontrolną w zakresie wieku, stężeń cholesterolu i glukozy w surowicy krwi oraz wszystkich badanych parametrów ciśnienia krwi w ABPM. Średnie wartości IMT były istotnie większe u pacjentów z nadciśnieniem z 4 typami przerostu i geometrii lewej komory w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,00001). Wartość IMT była najwyższa u osób z CH, choć nie różniła się istotnie statystycznie u chorych z innymi typami geometrii lewej komory. U pacjentów z CR i CH całkowity opór obwodowy był najwyższy, a podatność tętnic najniższa (p < 0,00001). U chorych z IMT co najmniej 1,3 stwierdzono znamiennie większe średnie wartości LVMI i grubości ściany tylnej, a także średniego ciśnienia skurczowego. W analizie regresji liniowej w całej badanej populacji chorych nie wykazano istotnych korelacji między IMT a wskaźnikami LVH (LVMI, masa lewej komory, grubość ściany tylnej, przegroda międzykomorowa). Częstość występowania blaszek miażdżycowych była największa u chorych z CH, przy czym różnicę istotną statystycznie stwierdzono między pacjentami z CH a chorymi z N oraz grupą kontrolną. Przerost koncentryczny stanowił czynnik ryzyka dla występowania blaszek miażdżycowych niezależnie od wieku, ciśnienia krwi, stężeń cholesterolu i glukozy.
Wnioski: Zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych występują częściej u osób z przerostem koncentrycznym niż u chorych z innymi typami geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym, co nie zależy od wieku, ciśnienia krwi, stężeń cholesterolu i glukozy.
Get Citation

Keywords

typ przerostu i geometrii lewej komory; grubość kompleksu: błona wewnętrzna i środkowa tętnic szyjnych; nadciśnienie tętnicze

About this article
Title

Typ przerostu i geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym a zmiany strukturalne w tętnicach szyjnych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica

Pages

820-828

Published online

2005-11-29

Page views

536

Article views/downloads

1086

DOI

10.5603/cj.21938

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(12):820-828.

Keywords

typ przerostu i geometrii lewej komory
grubość kompleksu: błona wewnętrzna i środkowa tętnic szyjnych
nadciśnienie tętnicze

Authors

Joanna Jaroch
Krystyna Łoboz-Grudzień
Marzena Stopyra-Początek
Alicja Kostecka-Pokryszko i Ewa Kruszyńska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl