open access

Vol 12, No 2 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-02-04
Get Citation

Spiroergometryczna ocena wydolności wysiłkowej u pacjentów po 30 roku życia z drożnym ubytkiem miedzyprzedsionkowym

Olga Trojnarska, Ewa Straburzyńska-Migaj, Zofia Oko-Sarnowska, Romald Ochotny i Andrzej Cieśliński
Folia Cardiol 2005;12(2):125-132.

open access

Vol 12, No 2 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-02-04

Abstract

Wstęp: Dorośli pacjenci z drożnym ubytkiem międzyprzedsionkowym zazwyczaj oceniają swoją wydolność wysiłkową jako prawidłową. Fakt ten może dodatkowo odsuwać podjęcie decyzji o zamknięciu ubytku. Subiektywna ocena wydolności spoczynkowej nie odzwierciedla jednak w pełni stanu klinicznego pacjenta. Celem pracy była ocena wydolności fizycznej mierzonej z wykorzystaniem metody spiroergometrii u dorosłych pacjentów z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej, u których nie występują objawy.
Materiał i metody: Badaniem objęto 36 osób (w tym 25 kobiet) z drożnym ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej typu II (ASD II) w wieku średnio 44,7 ± 8,2 roku. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych osób (w tym 15 kobiet) w wieku 45,6 ± 6,1 roku. Wykonano badanie echokardiograficzne: określono wymiar końcoworozkurczowy lewej komory, końcoworozkurczowy prawej komory, frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF), stopień niedomykalności trójdzielnej, ciśnienie końcowoskurczowe w prawej komorze (RVSP) oraz obliczono stosunek przepływu płucnego do systemowego (Qp:Qs). Wykonano maksymalny test wysiłkowy na bieżni ruchomej według zmodyfikowanego protokołu Bruce’a, spirometrię spoczynkową, w której oceniano natężoną pojemność życiową płuc (FVC), objętość oddechową (TV), wentylację minutową (VE), natężoną objętość wydechową pierwszosekundową (FEV1), natężony przepływ wydechowy w środkowej części FVC (FEF25–75%), szczytowe pochłanianie tlenu (peak VO2). Badano również wskaźnik VE/VCO2 slope.
Wnioski: Na podstawie analizy powyższych parametrów sformułowano następujące wnioski: Pomimo subiektywnie dobrej oceny wydolności fizycznej u dorosłych pacjentów z ASD jest ona istotnie obniżona. Obniżenie wydolności fizycznej wiąże się z wynikającego z anatomii wady zmniejszonego rzutu serca oraz patologii czynności płuc, będących konsekwencją zwiększonego przepływu płucnego krwi. (Folia Cardiol. 2005; 12: 125–132)

Abstract

Wstęp: Dorośli pacjenci z drożnym ubytkiem międzyprzedsionkowym zazwyczaj oceniają swoją wydolność wysiłkową jako prawidłową. Fakt ten może dodatkowo odsuwać podjęcie decyzji o zamknięciu ubytku. Subiektywna ocena wydolności spoczynkowej nie odzwierciedla jednak w pełni stanu klinicznego pacjenta. Celem pracy była ocena wydolności fizycznej mierzonej z wykorzystaniem metody spiroergometrii u dorosłych pacjentów z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej, u których nie występują objawy.
Materiał i metody: Badaniem objęto 36 osób (w tym 25 kobiet) z drożnym ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej typu II (ASD II) w wieku średnio 44,7 ± 8,2 roku. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych osób (w tym 15 kobiet) w wieku 45,6 ± 6,1 roku. Wykonano badanie echokardiograficzne: określono wymiar końcoworozkurczowy lewej komory, końcoworozkurczowy prawej komory, frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF), stopień niedomykalności trójdzielnej, ciśnienie końcowoskurczowe w prawej komorze (RVSP) oraz obliczono stosunek przepływu płucnego do systemowego (Qp:Qs). Wykonano maksymalny test wysiłkowy na bieżni ruchomej według zmodyfikowanego protokołu Bruce’a, spirometrię spoczynkową, w której oceniano natężoną pojemność życiową płuc (FVC), objętość oddechową (TV), wentylację minutową (VE), natężoną objętość wydechową pierwszosekundową (FEV1), natężony przepływ wydechowy w środkowej części FVC (FEF25–75%), szczytowe pochłanianie tlenu (peak VO2). Badano również wskaźnik VE/VCO2 slope.
Wnioski: Na podstawie analizy powyższych parametrów sformułowano następujące wnioski: Pomimo subiektywnie dobrej oceny wydolności fizycznej u dorosłych pacjentów z ASD jest ona istotnie obniżona. Obniżenie wydolności fizycznej wiąże się z wynikającego z anatomii wady zmniejszonego rzutu serca oraz patologii czynności płuc, będących konsekwencją zwiększonego przepływu płucnego krwi. (Folia Cardiol. 2005; 12: 125–132)
Get Citation

Keywords

test spiroergometryczny; spirometria; ubytek międzyprzedsionkowy; wydolność wysiłkowa

About this article
Title

Spiroergometryczna ocena wydolności wysiłkowej u pacjentów po 30 roku życia z drożnym ubytkiem miedzyprzedsionkowym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 2 (2005): Folia Cardiologica

Pages

125-132

Published online

2005-02-04

Page views

581

Article views/downloads

900

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(2):125-132.

Keywords

test spiroergometryczny
spirometria
ubytek międzyprzedsionkowy
wydolność wysiłkowa

Authors

Olga Trojnarska
Ewa Straburzyńska-Migaj
Zofia Oko-Sarnowska
Romald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl