Vol 12, No 2 (2005) - Folia Cardiologica

Date published: 2005-02-04

Table of Contents

open access

Original articles

Zawał serca spowodowany chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej powikłany wstrząsem kardiogennym - wyniki leczenia zabiegowego

Piotr Chodór, Tomasz Wąs, Hubert Krupa, Zbigniew Kalarus, Teresa Zielińska, Radosław Lenarczyk, Grzegorz Honisz, Violetta Kowalik, Mariusz Gąsior, Marian Zembala i Lech Poloński

Folia Cardiol 2005;12(2):85-92.

Znaczenie elektrokardiogramu uśrednionego w identyfikacji chorych z restenozą po skutecznym zabiegu angioplastyki balonowej izolowanego zwężenia w tętnicy zstępującej przedniej

Marek Grygier, Maciej Lesiak, Tomasz Podżerek, Jadwiga Kowal, Przemysław Mitkowski, Małgorzata Pyda, Włodzimierz Skorupski, Stefan Grajek i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2005;12(2):93-102.

Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny u chorych z niewydolnością serca

Ewa Straburzyńska-Migaj, Romuald Ochotny, Ewa Chmara, Anna Jabłecka, Anna Straburzyńska-Lupa i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2005;12(2):103-110.

Test ze wzrastającą energią impulsu w oznaczaniu progu defibrylacji migotania komór u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem

Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk, Ewa Lewicka-Nowak, Grzegorz Raczak i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2005;12(2):111-116.

Wpływ norepinefryny na zmiany hemodynamiczne rejestrowane w warunkach stresu ortostatycznego

Przemysław Guzik, Bartosz Bychowiec, Grzegorz Gielerak, Krzysztof Greberski, Zofia Goncerzewicz, Andrzej Wykrętowicz i Henryk Wysocki

Folia Cardiol 2005;12(2):117-125.

Spiroergometryczna ocena wydolności wysiłkowej u pacjentów po 30 roku życia z drożnym ubytkiem miedzyprzedsionkowym

Olga Trojnarska, Ewa Straburzyńska-Migaj, Zofia Oko-Sarnowska, Romald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2005;12(2):125-132.
Review articles

Stosowanie sotalolu w zapobieganiu migotaniu przedsionków po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego

Radosław Zwoliński, Maciej Banach, Ryszard Golański, Leszek Markuszewski i Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(2):77-83.
Prace kazuistyczne

Leczenie jatrogennych tętniaków rzekomych za pomocą iniekcji trombiny - doświadczenia własne

Agata Duszańska, Bogusława Dzióbek, Marcin Świerad, Jacek Piegza, Tomasz Kukulski, Lech Poloński i Zbigniew Kalarus

Folia Cardiol 2005;12(2):133-138.

Implantacja elektrody defibrylującej wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora w drodze odpływu prawej komory pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej

Leszek Markuszewski, Michał Chudzik, Tomasz Grycewicz, Robert Pietruszyński i Włodzimierz Grabo Rosiak

Folia Cardiol 2005;12(2):139-144.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl