open access

Vol 12, No 6 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-06-20
Get Citation

Ocena regionalnej funkcji rozkurczowej lewej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów bez zaburzeń kurczliwości przed angioplastyką i po niej

Anna Klisiewicz, Piotr Michałek, Adam Witkowski i Piotr Hoffman
Folia Cardiol 2005;12(6):438-444.

open access

Vol 12, No 6 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-06-20

Abstract

Wstęp: Zaburzenia fazy rozkurczu lewej komory są wczesnym objawem niedokrwienia. Technika tkankowej echokardiografii doplerowskiej (TDE) pozwala na ocenę wielu parametrów odcinkowej funkcji rozkurczowej. W celu sprawdzenia, czy angioplastyka korzystnie wpływa na regionalną czynność rozkurczową mięśnia, oceniono za pomocą TDE zmienność jej parametrów przed zabiegiem angioplastyki i po nim.
Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 40 osób (31 mężczyzn, średnia wieku 49,8 ± ± 9,6 roku) bez spoczynkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia w dorzeczu udrażnianego naczynia, kwalifikowanych do zabiegu przezskórnej angioplastyki. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa I — chorzy, u których zwężenie naczynia wynosiło poniżej 70%, grupa II — chorzy, u których zwężenie naczynia wyniosło powyżej 70%. U każdego pacjenta przeprowadzono dwa pełne badania echokardiograficzne połączone z oceną TDE. Pierwsze z nich (badanie 1) wykonywano dzień przed rozszerzeniem naczynia, drugie (badanie 2) przeprowadzono 2–3 dni po skutecznym zabiegu. W jednym pełnym cyklu mierzono czasy trwania: fazy izowolumicznego rozkurczu (IVRT), fazy szybkiego napływu (RFT) i skurczu przedsionka (AFT). Oceniono maksymalne prędkości ruchu mięśnia w fazie szybkiego napływu (Em) i napływu przedsionkowego (Am).
Wyniki: Zaobserwowano wzrost prędkości ruchu mięśnia w fazie szybkiego napływu w całej badanej grupie (6,4 ± 1,7 cm vs. 6,9 ± 1,5 cm, p < 0,05). Po podziale na grupy zmianę taką zanotowano tylko w grupie II (6,0 ± 1,5 cm vs. 6,8 ± 1,7 cm, p < 0,01). Różnice w prędkościach w fazie napływu przedsionkowego nie osiągnęły istotnych statystycznie różnic. Wzrost stosunku Em/Am między badaniami zanotowano tylko dla grupy II (0,9 ± 0,9 vs. 1,3 ± 0,9, p < 0,05). Nastąpiło skrócenie IVRT w całej grupie (103 ± 19 ms vs. 91 ± 20 ms, p < 0,05), nie zaobserwowano takiej zależności w grupie I, a jedynie w grupie II (odpowiednio 95 ± 21 ms vs. 87 ± 23 ms, NS, 121 ± 20 ms vs. 97 ± 21 ms, p < 0,01). Czasy fazy szybkiego napływu i skurczu przedsionka nie uległy zmianie w kolejnych badaniach. Różnice wartości Em i IVRT między grupami stwierdzano już w badaniu 1 (6,8 ± 1,9 cm/s vs. 6,0 ± 1,5 cm/s, p < 0,01 oraz 95 ± 21 ms vs. 121 ± 20 ms, p < 0,001). W badaniu wykonanym po angioplastyce żaden z ocenianych parametrów nie osiągnął istotnej zmiany przy porównywaniu obu grup.
Wnioski: U chorych ze zwężeniem tętnicy wieńcowej występują regionalne zmiany funkcji rozkurczowej mięśnia lewej komory. Po wykonaniu angioplastyki regionalna funkcja rozkurczowa ulega poprawie w dorzeczu naczynia istotnie zwężonego (> 70%). (Folia Cardiol. 2005; 12: 438–444)

Abstract

Wstęp: Zaburzenia fazy rozkurczu lewej komory są wczesnym objawem niedokrwienia. Technika tkankowej echokardiografii doplerowskiej (TDE) pozwala na ocenę wielu parametrów odcinkowej funkcji rozkurczowej. W celu sprawdzenia, czy angioplastyka korzystnie wpływa na regionalną czynność rozkurczową mięśnia, oceniono za pomocą TDE zmienność jej parametrów przed zabiegiem angioplastyki i po nim.
Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 40 osób (31 mężczyzn, średnia wieku 49,8 ± ± 9,6 roku) bez spoczynkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia w dorzeczu udrażnianego naczynia, kwalifikowanych do zabiegu przezskórnej angioplastyki. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa I — chorzy, u których zwężenie naczynia wynosiło poniżej 70%, grupa II — chorzy, u których zwężenie naczynia wyniosło powyżej 70%. U każdego pacjenta przeprowadzono dwa pełne badania echokardiograficzne połączone z oceną TDE. Pierwsze z nich (badanie 1) wykonywano dzień przed rozszerzeniem naczynia, drugie (badanie 2) przeprowadzono 2–3 dni po skutecznym zabiegu. W jednym pełnym cyklu mierzono czasy trwania: fazy izowolumicznego rozkurczu (IVRT), fazy szybkiego napływu (RFT) i skurczu przedsionka (AFT). Oceniono maksymalne prędkości ruchu mięśnia w fazie szybkiego napływu (Em) i napływu przedsionkowego (Am).
Wyniki: Zaobserwowano wzrost prędkości ruchu mięśnia w fazie szybkiego napływu w całej badanej grupie (6,4 ± 1,7 cm vs. 6,9 ± 1,5 cm, p < 0,05). Po podziale na grupy zmianę taką zanotowano tylko w grupie II (6,0 ± 1,5 cm vs. 6,8 ± 1,7 cm, p < 0,01). Różnice w prędkościach w fazie napływu przedsionkowego nie osiągnęły istotnych statystycznie różnic. Wzrost stosunku Em/Am między badaniami zanotowano tylko dla grupy II (0,9 ± 0,9 vs. 1,3 ± 0,9, p < 0,05). Nastąpiło skrócenie IVRT w całej grupie (103 ± 19 ms vs. 91 ± 20 ms, p < 0,05), nie zaobserwowano takiej zależności w grupie I, a jedynie w grupie II (odpowiednio 95 ± 21 ms vs. 87 ± 23 ms, NS, 121 ± 20 ms vs. 97 ± 21 ms, p < 0,01). Czasy fazy szybkiego napływu i skurczu przedsionka nie uległy zmianie w kolejnych badaniach. Różnice wartości Em i IVRT między grupami stwierdzano już w badaniu 1 (6,8 ± 1,9 cm/s vs. 6,0 ± 1,5 cm/s, p < 0,01 oraz 95 ± 21 ms vs. 121 ± 20 ms, p < 0,001). W badaniu wykonanym po angioplastyce żaden z ocenianych parametrów nie osiągnął istotnej zmiany przy porównywaniu obu grup.
Wnioski: U chorych ze zwężeniem tętnicy wieńcowej występują regionalne zmiany funkcji rozkurczowej mięśnia lewej komory. Po wykonaniu angioplastyki regionalna funkcja rozkurczowa ulega poprawie w dorzeczu naczynia istotnie zwężonego (> 70%). (Folia Cardiol. 2005; 12: 438–444)
Get Citation

Keywords

tkankowa echokardiografia doplerowska; funkcja rozkurczowa lewej komory; angioplastyka tętnicy wieńcowej

About this article
Title

Ocena regionalnej funkcji rozkurczowej lewej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów bez zaburzeń kurczliwości przed angioplastyką i po niej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 6 (2005): Folia Cardiologica

Pages

438-444

Published online

2005-06-20

Page views

475

Article views/downloads

832

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(6):438-444.

Keywords

tkankowa echokardiografia doplerowska
funkcja rozkurczowa lewej komory
angioplastyka tętnicy wieńcowej

Authors

Anna Klisiewicz
Piotr Michałek
Adam Witkowski i Piotr Hoffman

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl