open access

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-09-13
Get Citation

Ocena wpływu rodzaju i wielkości impulsu kardiowertującego na stopień uszkodzenia miokardium - doświadczenia własne

Dariusz A. Kosior, Tomasz Chwyczko, Mariusz Jasik, Wiesław Tadeusiak, Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski
Folia Cardiol 2005;12(9):627-634.

open access

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-09-13

Abstract

Wstęp: Celem badania było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa impulsu jednoi dwufazowego w czasie kardiowersji elektrycznej (CV) przetrwałego migotania przedsionków (AF), ocenianej za pomocą badania dynamiki zamian osoczowych stężeń sercowej frakcji troponiny I (cTnI) oraz mioglobiny (Myo).
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 48 pacjentów z przetrwałym AF, w tym 15 kobiet i 33 mężczyzn w średnim wieku 61,4 ± 10,7 roku, zakwalifikowanych do planowego zabiegu CV. U pacjentów losowo wybrano protokół zabiegu z wykorzystaniem impulsu jedno- lub dwufazowego. Osoczowe stężenie cTnI i Myo mierzono przed CV, po 6 i po 24 godzinach od zabiegu.
Wyniki: Kardiowersję elektryczną z wykorzystaniem impulsu dwufazowego przeprowadzono u 54,8% chorych; zabieg ten był skuteczniejszy (100% vs. 88%; p < 0,04) i wymagał mniejszej energii użytej w celu przywrócenia rytmu zatokowego (187,6 ± 105,3 vs. 348,1 ± 254,1 J; p < 0,001) niż zabieg z wykorzystaniem impulsu jednofazowego. Zaobserwowano istotny wzrost średnich wartości osoczowego stężenia cTnI po 24 godzinach od zabiegu przy użyciu impulsu jednofazowego (0,23 ± 0,18 vs. 0,41 ± 0,37 ng/ml; p < 0,04), oraz średniego stężenia Myo ocenianego 6 godzin po zabiegu (38,2 ± 14,2 vs. 221,9 ± 51,3 ng/ml; p < 0,001). Nie stwierdzano istotnych statystycznie zmian w dynamice ocenianych parametrów po przeprowadzeniu zabiegu CV z wykorzystaniem impulsu dwufazowego. Wzrost stężenia cTnI i Myo po zabiegu CV impulsem jednofazowym korelował istotnie z wartością energii użytej podczas zabiegu (r = 0,58; p < 0,004 dla Myo i r = 0,67; p < 0,001 dla cTnI). Zanotowano także dodatnią zależność pomiędzy łączną wartością energii a wzrostem stężenia badanych markerów w zależności od masy lewej komory (r = 0,45; p < 0,02 dla Myo i r = 0,47; p < 0,01 dla cTnI).
Wnioski: Impuls dwufazowy użyty podczas zabiegu CV u chorych z przetrwałym AF wymaga użycia mniejszej wartości łącznej energii oraz powoduje skuteczniejsze przywrócenie rytmu zatokowego w porównaniu z impulsem jednofazowym. W zakresie użytych energii nie stwierdza się uszkodzenia miokardium podczas wykonania CV impulsem dwufazowym.

Abstract

Wstęp: Celem badania było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa impulsu jednoi dwufazowego w czasie kardiowersji elektrycznej (CV) przetrwałego migotania przedsionków (AF), ocenianej za pomocą badania dynamiki zamian osoczowych stężeń sercowej frakcji troponiny I (cTnI) oraz mioglobiny (Myo).
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 48 pacjentów z przetrwałym AF, w tym 15 kobiet i 33 mężczyzn w średnim wieku 61,4 ± 10,7 roku, zakwalifikowanych do planowego zabiegu CV. U pacjentów losowo wybrano protokół zabiegu z wykorzystaniem impulsu jedno- lub dwufazowego. Osoczowe stężenie cTnI i Myo mierzono przed CV, po 6 i po 24 godzinach od zabiegu.
Wyniki: Kardiowersję elektryczną z wykorzystaniem impulsu dwufazowego przeprowadzono u 54,8% chorych; zabieg ten był skuteczniejszy (100% vs. 88%; p < 0,04) i wymagał mniejszej energii użytej w celu przywrócenia rytmu zatokowego (187,6 ± 105,3 vs. 348,1 ± 254,1 J; p < 0,001) niż zabieg z wykorzystaniem impulsu jednofazowego. Zaobserwowano istotny wzrost średnich wartości osoczowego stężenia cTnI po 24 godzinach od zabiegu przy użyciu impulsu jednofazowego (0,23 ± 0,18 vs. 0,41 ± 0,37 ng/ml; p < 0,04), oraz średniego stężenia Myo ocenianego 6 godzin po zabiegu (38,2 ± 14,2 vs. 221,9 ± 51,3 ng/ml; p < 0,001). Nie stwierdzano istotnych statystycznie zmian w dynamice ocenianych parametrów po przeprowadzeniu zabiegu CV z wykorzystaniem impulsu dwufazowego. Wzrost stężenia cTnI i Myo po zabiegu CV impulsem jednofazowym korelował istotnie z wartością energii użytej podczas zabiegu (r = 0,58; p < 0,004 dla Myo i r = 0,67; p < 0,001 dla cTnI). Zanotowano także dodatnią zależność pomiędzy łączną wartością energii a wzrostem stężenia badanych markerów w zależności od masy lewej komory (r = 0,45; p < 0,02 dla Myo i r = 0,47; p < 0,01 dla cTnI).
Wnioski: Impuls dwufazowy użyty podczas zabiegu CV u chorych z przetrwałym AF wymaga użycia mniejszej wartości łącznej energii oraz powoduje skuteczniejsze przywrócenie rytmu zatokowego w porównaniu z impulsem jednofazowym. W zakresie użytych energii nie stwierdza się uszkodzenia miokardium podczas wykonania CV impulsem dwufazowym.
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; kardiowersja elektryczna; impuls jednofazowy; impuls dwufazowy; troponina I; mioglobina

About this article
Title

Ocena wpływu rodzaju i wielkości impulsu kardiowertującego na stopień uszkodzenia miokardium - doświadczenia własne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica

Pages

627-634

Published online

2005-09-13

Page views

476

Article views/downloads

850

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(9):627-634.

Keywords

migotanie przedsionków
kardiowersja elektryczna
impuls jednofazowy
impuls dwufazowy
troponina I
mioglobina

Authors

Dariusz A. Kosior
Tomasz Chwyczko
Mariusz Jasik
Wiesław Tadeusiak
Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl