Vol 50, No 4 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-12-01

open access

Page views 335
Article views/downloads 1088
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmiany genetyczne w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B

Agnieszka Karczmarczyk1, Krzysztof Giannopoulos12
DOI: 10.2478/ahp-2019-0033
Acta Haematol Pol 2019;50(4):204-214.

Abstract

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) jest najczęstszym rodzajem chłoniaka u dorosłych i stanowi 30–40% wszystkich chłoniaków niehodgkinowskich. Większość pacjentów z DLBCL może być wyleczona za pomocą standardowego schematu immunochemioterapii zawierającego rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicynę, winkrystynę i prednizon (R-CHOP), jednak 30–40% pacjentów ma nawrót choroby lub jest opornych na leczenie pierwszego rzutu. Zrozumienie patogenezy DLBCL jest więc niezbędne do zidentyfikowania nowych potencjalnych celów terapeutycznych i opracowania nowych schematów leczenia w walce z tą chorobą. W przedstawionej pracy podsumowujemy obecną literaturę, skupiając się na zmianach genetycznych, w tym mutacjach somatycznych, zmianach liczby kopii i translokacjach chromosomowych zidentyfikowanych w DLBCL.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file