Vol 50, No 4 (2019)
Zalecenia Ekspertów / Experts’ Guidelines
Published online: 2019-12-01

open access

Page views 677
Article views/downloads 2813
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV – rekomendacje grupy roboczej profilaktyki reaktywacji HBV

Małgorzata Pawłowska1, Robert Flisiak2, Lidia Gil3, Andrzej Horban4, Iwona Hus56, Jerzy Jaroszewicz7, Ewa Lech-Marańda5, Jan Styczyński8
DOI: 10.2478/ahp-2019-0031
Acta Haematol Pol 2019;50(4):192-198.

Abstract

Reaktywacja zakażenia HBV jest istotnym problemem u chorych poddawanych terapiom, które poprzez działanie immunomodulujące wpływają na upośledzenie odporności przeciwwirusowej, takim jak: leczenie biologiczne (np. przeciwciała monoklonalne powodujące deplecję limfocytów CD20, przeciwciała anty-TNF), chemioterapia, leczenie immunosupresyjne (np. kortykosteroidy, cyklosporyna, azatiopryna). Ryzyko reaktywacji wiąże się również z nowymi terapiami stosowanymi w leczeniu nowotworów hematologicznych, takimi jaki inhibitory kinaz tyrozynowych, inhibitory proteasomu czy przeciwciało anty-CD38, daratumumab. Populacją szczególnie zagrożoną są chorzy poddawani transplantacji komórek krwiotwórczych, w szczególności chorzy po transplantacji allogenicznej, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne. W pracy przedstawiono epidemiologię, czynniki ryzyka reaktywacji oraz aktualne zasady postępowania dotyczące profilaktyki reaktywacji zakażenia HBV.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file