Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego


Działając w uzgodnieniu z Zarządem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, informujemy, że prenumerata czasopisma „Forum Reumatologiczne – Edukacja”, przysługuje członkom PTR, którzy opłacili składkę członkowską i przekazali zgodę na wysyłkę czasopisma.


Wybierz format prenumeraty:

     

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych RODO

1. Przekazanie przez VM Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VM Group spółka komandytowa (,,VM”) informacji wskazanych w ust. 2 - 12 następuje w związku z wykonaniem przez VM obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO”) wobec Pani/Pana.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VM Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VM Group spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk (dalej ,,Administrator”).

3. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: lub listownie na adres: VM Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VM Group spółka komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach, dla których Administrator wskazuje następujące podstawy prawne przetwarzania:

Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

a) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych

zgoda, udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

b) w zakresie, w jakim na podstawie postępowań prowadzonych przed uprawnionymi organami administracji publicznej, w tym także organami ścigania, w sprawach dotyczących celów lub podstaw przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 4, Administrator zobowiązany zostanie do przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

c) prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczący udziału Administratora w postępowaniach sądowych i pozasądowych wszczętych:

- na podstawie roszczeń Administratora wobec Pani/Pana; lub

- na podstawie Pani/Pana roszczeń wobec Administratora w zakresie: wyjaśnienia tych roszczeń lub ich uregulowania lub ochrony praw Administratora w tych postępowaniach

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

5. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy administracji publicznej, w tym także organy ścigania, które zwrócą się o dostęp do danych osobowych w ramach uprawnienia, wynikającego z przepisów prawa lub którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie obowiązku określonego w przepisach prawa. W przypadkach powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być również sądy powszechne w związku z wystąpieniem przez Administratora przeciwko Pani/Panu lub przez Pani/Pana przeciwko Administratorowi na drogę postępowania sądowego.

7. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe jedynie przez okres czasu, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych w ust. 4 podstaw prawnych przetwarzania. Poniżej zawarte zostały szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Okresy przechowywania danych osobowych

a) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych

do czasu cofnięcia zgody, o ile wcześniej nie zostanie podjęta decyzja przez Administratora o zakończeniu przetwarzania danych osobowych

b) w zakresie, w jakim na podstawie postępowań prowadzonych przed uprawnionymi organami administracji publicznej, w tym także organami ścigania, w sprawach dotyczących celów lub podstaw przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 4, Administrator zobowiązany zostanie do przetwarzania danych osobowych

Przez okres trwania takiego obowiązku

c) prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczący udziału Administratora w postępowaniach sądowych i pozasądowych wszczętych:

- na podstawie roszczeń Administratora wobec Pani/Pana; lub

- na podstawie Pani/Pana roszczeń wobec Administratora w zakresie: wyjaśnienia tych roszczeń lub ich uregulowania lub ochrony praw Administratora w tych postępowaniach

Okres przechowywania Danych Osobowych odpowiada okresowi przedawnienia roszczeń kontraktowych. Roszczenia te przedawniają się z upływem trzech lat, chyba że nastąpi przerwanie biegu przedawnienia (art. 118 oraz art. 123 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

 

 

8. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody (o której mowa w pkt 4 lit a) w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

12. Pani/Pana dane mogę być profilowane indywidulanie, w oparciu o przekazane przez Panią/Pana dane w celu indywidualnego dopasowania ofert Administratora.
Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl