English Polski
Vol 19, No 3 (2022)
Research paper
Published online: 2022-11-16
Page views 1641
Article views/downloads 45
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The intensification of depression and anxiety symptoms in nurses in the time of the COVID-19 pandemic

Przemysław Paweł Ginter12, Marta Dębowska12, Weronika Dębowska12
Psychiatria 2022;19(3):201-208.

Abstract

Wstęp: Czas pandemii wirusa SARS-CoV-2 to okres, w którym narastają wyzwania w codziennej pracy personelu
medycznego. Ciężka i wyczerpująca praca pielęgniarek i pielęgniarzy w warunkach przewlekłego stresu może wiązać
się z nasileniem objawów depresyjnych i lękowych. Bardzo ważne w tym czasie jest wsparcie społeczne oraz psychologiczne na rzecz pracowników ochronny zdrowia.

Cel badania: Ocena poziomu nasilenia objawów depresyjnych i lękowych wśród personelu pielęgniarskiego, działającego czynnie zawodowo w dobie pandemii choroby COVID-19.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 120 pielęgniarek i pielęgniarzy — 98 kobiet (81,7%) i 22 mężczyzn
(18,3%), którzy pracowali bezpośrednio z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi na terenie Polski.
W tym celu wykorzystano ankietę opracowaną na potrzebę badania, gromadzącą informację na temat miejsc pracy
pielęgniarek w dobie pandemii. Wykorzystano dwa standaryzowane narzędzia psychometryczne: Skalę Depresji Becka oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI.

Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują na nasilenie objawów depresyjnych, stanu i cechy lęku. Średnia wartość nasilenia objawów była wyższa w trakcie pandemii niż przed pandemią. Im większe poczucie bezpieczeństwa w obszarze życia prywatnego, tym mniejszy wzrost nasilenia depresji, stanu i cechy lęku w trakcie pandemii w stosunku do warunków sprzed pandemii.
Wnioski: Pandemia COVID-19 ma znaczący wpływ na kondycję psychiczną pielęgniarek i pielęgniarzy, obniżając ich dobrostan psychiczny. Istnieje potrzeba wsparcia psychologicznego pielęgniarek i pielęgniarzy w dobie pandemii COVID-19.

Article available in PDF format

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?

References

 1. Babicki M, Mastalerz-Migas A, Szewczykowska I. Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID-19. Psychiatr Pol. 2020; 188: 1S–13S.
 2. Danielak M, Dziemidok P. Koronawirus - SARS-CoV-2 - zapobieganie zakażeniom- doświadczenia własne. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(1): 7–12.
 3. Michalski A, Bielawska-Drózd A, Cieślik P, et al. Metody diagnostyki laboratoryjnej COVID-19. Wiedza Medyczna. 2020: 1–9.
 4. Gawior M, Kuczyńska K, Zawilska BJ, et al. Szczepionki i leki stosowane w terapii COVID-19. Farm Pol. 2021; 77(3): 178–192.
 5. Gniadek A, Nawara W, Padykuła M, et al. Polska pielęgniarka w czasie pandemii zakażeń SARS-CoV-2 – różne perspektywy wykonywania zawodu. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2020; 18(2): 149–154.
 6. Kamiński M. Pojęcie lęku i strachu oraz ich znaczenie dla prób samobójczych. Przegląd prawniczy ekonomiczny i społeczny. 2014; 4: 44–63.
 7. Jaeschke R, Siwek M, Grabski B, et al. Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych. Psychiatria. 2010; 7(5): 189–197.
 8. Stein DJ, Hollander E. Współchorobowość depresji i zaburzeń lękowych. Via Medica, Gdańsk 2004.
 9. Święcicki Ł. Depresja - definicja, klasyfikacja, przyczyny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2002; 2(3): 151S–160S.
 10. World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-11, Volume I. https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases (29.04.2021).
 11. Mazza C, Ricci E, Biondi S, et al. A nationwide survey of psychological distress among italian people during the COVID-19 pandemic: immediate psychological responses and associated factors. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(9): 3165.
 12. Ozamiz-Etxebarria N, Dosil-Santamaria M, Picaza-Gorrochategui M, et al. Stress, anxiety, and depression levels in the initial stage of the COVID-19 outbreak in a population sample in the northern Spain. Cad Saude Publica. 2020; 36(4): e00054020.
 13. Qiu J, Shen B, Zhao M, et al. A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. Gen Psychiatr. 2020; 33(2): e100213.
 14. Gawrych M. Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19- przegląd literatury. Psychiatr Psychol Klin. 2020; 20(3): 174–182.
 15. Gualano MR, Lo Moro G, Voglino G, et al. Effects of COVID-19 lockdown on mental health and sleep disturbances in Italy. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(13).
 16. Gambin M, Sękowski M, Woźniak-Prus M, et al. Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii covid 19- raport z pierwszej fali badania podłużnego. Comprehensive Psychiatry. 2021; 105: 152222.
 17. Pappa S, Ntella V, Giannakas T, et al. Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Brain Behav Immun. 2020; 88: 901–907.
 18. Dąbkowska M. Wybrane aspekty lęku u ofiar przemocy domowej. Psychiatria. 2008; 5(3): 91–98.
 19. Liu CY, Yang YZ, Zhang XM, et al. The prevalence and influencing factors in anxiety in medical workers fighting COVID-19 in China: a cross-sectional survey. Epidemiol Infect. 2020; 148: e98.
 20. Heinzerling A, Stuckey MJ, Scheuer T, et al. Transmission of COVID-19 to health care personnel during exposures to a hospitalized patient - Solano County, California, February 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020; 69(15): 472–476.
 21. Huang Y, Zhao N, et al. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Res. 2020; 288: 112954.
 22. Lenzo V, Quattropani MC, Sardella A, et al. Depression, anxiety, and stress among healthcare workers during the COVID-19 outbreak and relationships with expressive flexibility and context sensitivity. Front Psychol. 2021; 12: 623033.
 23. Lai J, Ma S, Wang Y, et al. Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Netw Open. 2020; 3(3): e203976.
 24. Al Maqbali M, Al Sinani M, Al-Lenjawi B. Prevalence of stress, depression, anxiety and sleep disturbance among nurses during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. J Psychosom Res. 2021; 141: 110343.
 25. Makowska H, Poprawa R. Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia. In: Dolińska-Zygmunt G. ed. Podstawy psychologii zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001: 71–102.
 26. Vahedian-Azimi A, Moayed MS, Rahimibashar F, et al. Comparison of the severity of psychological distress among four groups of an Iranian population regarding COVID-19 pandemic. BMC Psychiatry. 2020; 20(1): 402.
 27. Dymecka J, Machnik-Czerwik A, Filipkowski J. Fear of COVID-19, risk perception and stress level in polish nurses during COVID-19 outbreak. JNNN/PNN. 2021; 10(1): 3–9.
 28. Wong TW, Yau JKY, Chan CLW, et al. The psychological impact of severe acute respiratory syndrome outbreak on healthcare workers in emergency departments and how they cope. Eur J Emerg Med. 2005; 12(1): 13–18.
 29. Kliszcz J, Nowicka-Sauer K, Trzeciak B, et al. Poziom lęku, depresji i agresji u pielęgniarek a ich satysfakcja z życia i pracy zawodowej. Medycyna Pracy. 2004; 55(6): 461–468.
 30. Pearson GS. The mental health implications of COVID-19. J Am Psychiatr Nurses Assoc. 2020; 26(5): 443–444.
 31. Nowak-Starz G, Kozak B, Zdziebło K. Wpływ stresu związanego z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych. Studia Medyczne. 2013; 29(1): 15–21.
 32. Skorupska-Król A, Szabla A, Bodys-Cupak I. Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych z ich środowiska pracy. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2014; 1(46): 23–26.
 33. Bartnik A, Kopański Z, Szeląg E, et al. Pielęgniarstwo - zawód czy misja? J Public Health Nurs Med Rescue. 2012; 2: 4–8.