English Polski
Vol 19, No 1 (2022)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2021-12-09
Page views 3785
Article views/downloads 87
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Analysis of the mental state and job satisfaction of medical staff during the COVID-19 pandemic.

Maja Fukowska1, Tytus Koweszko2
Psychiatria 2022;19(1):1-10.

Abstract

Wstęp: Pandemia COVID–19 stanowi zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego ogólnoświatowej populacji. Jako grupa wysokiego ryzyka, personel medyczny jest narażony na wystąpienie wielu zakłóceń czynności psychicznych. Pracownicy ochrony zdrowia są głównym ogniwem w procesie zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom, dlatego niezbędne jest monitorowanie ich stanu psychicznego w celu ochrony przez negatywnym wpływem pandemii. Materiał i metody: Badanie objęło 316 pracowników ochrony zdrowia oraz 302 osoby z grupy kontrolnej, które nie wykonują zawodów medycznych. Wykorzystano następujące metody diagnostyczne: Skalę Satysfakcji z Pracy, Skalę Bólu Psychicznego, Skalę Depresji, Lęku i Stresu (DASS-21) i Kwestionariusz Zachowań Samobójczych (SBQ-R). Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza ankiety w formie online. Wyniki: Personel medyczny ujawnia wyższy poziom depresji, lęku, stresu i bólu psychicznego niż grupa kontrolna. Najwyższe wyniki stwierdzono wśród pielęgniarek. Jednocześnie personel pielęgniarski ujawnia niższe ryzyko samobójcze i deklaruje mniejsze prawdopodobieństwo odebrania sobie życia w przyszłości niż inne zawody medyczne oraz rzadziej myślał o odebraniu sobie życia w ciągu ostatnich 12 miesięcy niż osoby z ogólnej populacji. U większości badanych wykonujących zawody medyczne pandemia COVID-19 spowodowała negatywne zmiany w życiu zawodowym, szczególnie w grupie pielęgniarek. Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdziły konieczność zapewnienia pomocy psychologicznej pracownikom ochrony zdrowia, którzy ujawniają wyższy poziom negatywnych następstw dla zdrowia psychicznego niż ogół populacji. Kierunek przyszłych badań stanowi określenie przyczyn niższych tendencji samobójczych u pielęgniarek, pomimo najsilniejszego pogorszenia stanu psychicznego.

Article available in PDF format

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?

References

 1. Moukaddam N, Shah A. Psychiatrists Beware! The Impact of COVID-19 and Pandemics on Mental Health. Psychiatric Times. 2020; 37(3): 11–12.
 2. Tsamakis K, Rizos E, Manolis AJ, et al. COVID-19 pandemic and its impact on mental health of healthcare professionals. Exp Ther Med. 2020; 19(6): 3451–3453.
 3. Chew NWS, Lee GKH, Tan BYQ, et al. A multinational, multicentre study on the psychological outcomes and associated physical symptoms amongst healthcare workers during COVID-19 outbreak. Brain Behav Immun. 2020; 88: 559–565.
 4. Pearman A, Hughes ML, Smith EL, et al. Mental Health Challenges of United States Healthcare Professionals During COVID-19. Front Psychol. 2020; 11: 2065.
 5. Lai J, Ma S, Wang Y, et al. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open. 2020; 3(3): e203976.
 6. Chen R, Sun C, Chen JJ, et al. A Large-Scale Survey on Trauma, Burnout, and Posttraumatic Growth among Nurses during the COVID-19 Pandemic. Int J Ment Health Nurs. 2021; 30(1): 102–116.
 7. Shechter A, Diaz F, Moise N, et al. Psychological distress, coping behaviors, and preferences for support among New York healthcare workers during the COVID-19 pandemic. Gen Hosp Psychiatry. 2020; 66: 1–8.
 8. Huang JZ, Han MF, Luo TD, et al. [Mental health survey of medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19]. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2020; 38(3): 192–195.
 9. Chong MY, Wang WC, Hsieh WC, et al. Psychological impact of severe acute respiratory syndrome on health workers in a tertiary hospital. Br J Psychiatry. 2004; 185: 127–133.
 10. Wong TW, Yau JKY, Chan CLW, et al. The psychological impact of severe acute respiratory syndrome outbreak on healthcare workers in emergency departments and how they cope. Eur J Emerg Med. 2005; 12(1): 13–18.
 11. Goulia P, Mantas C, Dimitroula D, et al. General hospital staff worries, perceived sufficiency of information and associated psychological distress during the A/H1N1 influenza pandemic. BMC Infect Dis. 2010; 10: 322.
 12. Braquehais MD, Vargas-Cáceres S, Gómez-Durán E, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcare professionals. QJM. 2020 [Epub ahead of print].
 13. Sher L. Psychiatric disorders and suicide in the COVID-19 era. An International Journal of Medicine. 2020; 113(8): 527–528, doi: 10.1093/qjmed/hcaa204.
 14. Gunnell D, Appleby L, Arensman E, et al. Suicide risk and prevention during the COVID-19 pandemic. The Lancet Psychiatry. 2020; 7(6): 468–471.
 15. Chodkiewicz J, Miniszewska J. Ból psychiczny a występowanie myśli i tendencji samobójczych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2014; 14(1): 37–42.
 16. Gorbalenya A, Baker S, Baric R, et al. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group. .
 17. Andruszkiewicz A, Basińska M. Mental states in early and late old age patients and their expectations of their physicians. Psychiatria Polska. 2016; 50(5): 1001–1014.
 18. González-Rivera JA, Pagán-Torres OM, Pérez-Torres EM. Depression, Anxiety and Stress Scales (DASS-21): Construct Validity Problem in Hispanics. Eur J Investig Health Psychol Educ. 2020; 10(1): 375–389.
 19. Talaee N, Varahram M, Jamaati H, et al. Stress and burnout in health care workers during COVID-19 pandemic: validation of a questionnaire. Z Gesundh Wiss. 2020 [Epub ahead of print]: 1–6.
 20. Zalewska A. Skala Satysfakcji z Pracy – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica. 2003; 7: 49–61.
 21. Chodkiewicz J, Miniszewska J, Strzelczyk D, et al. Polish Adaptation of the Psychache Scale by Ronald Holden and Co-workers. Psychiatria Polska. 2017; 51(2): 369–381.
 22. Chodkiewicz J, Gruszczyńska E. The Polish Adaptation of the Suicide Behaviors Questionnaire by Osman et al. Psychiatria Polska. 2020; 54(1): 100–111.
 23. Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa 2001.
 24. Field A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage Publications Ltd, London .
 25. Bedyńska S, Brzezicka-Rotkiewicz A. Statystyczny drogowskaz: praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Wydawnictwo Academica, Warszawa .
 26. Salopek-Žiha D, Hlavati M, Gvozdanović Z, et al. Differences in Distress and Coping with the COVID-19 Stressor in Nurses and Physicians. Psychiatr Danub. 2020; 32(2): 287–293.
 27. Pearman A, Hughes ML, Smith EL, et al. Mental Health Challenges of United States Healthcare Professionals During COVID-19. Front Psychol. 2020; 11: 2065.
 28. Ross J. The Exacerbation of Burnout During COVID-19: A Major Concern for Nurse Safety. J Perianesth Nurs. 2020; 35(4): 439–440.
 29. Gu Y, Guo J, Liao L, et al. Psychological effects of COVID-19 on hospital staff: A national cross-sectional survey in mainland China. Vascular Investigation and Therapy. 2021; 4(1): 6.
 30. Kliszcz J, Nowicka-Sauer K, Trzeciak B, et al. Poziom lęku, depresji i agresji u pielęgniarek, a ich satysfakcja z życia i z pracy zawodowej. Medycyna Pracy. 2004; 55(6): 461–468.
 31. Cohen S. Keynote Presentation at the Eight International Congress of Behavioral Medicine: the Pittsburgh common cold studies: psychosocial predictors of susceptibility to respiratory infectious illness. Int J Behav Med. 2005; 12(3): 123–131.
 32. Davidson JE, Proudfoot J, Lee K, et al. Nurse suicide in the United States: Analysis of the Center for Disease Control 2014 National Violent Death Reporting System dataset. Arch Psychiatr Nurs. 2019; 33(5): 16–21.
 33. Davidson JE, Stuck AR, Zisook S, et al. Testing a Strategy to Identify Incidence of Nurse Suicide in the United States. J Nurs Adm. 2018; 48(5): 259–265.
 34. Milner AJ, Maheen H, Bismark MM, et al. Suicide by health professionals: a retrospective mortality study in Australia, 2001-2012. Med J Aust. 2016; 205(6): 260–265.
 35. Krawczyk J, Gmitrowicz A. Analiza czynników chroniących przed samobójstwem. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 2014; 14(1): 43–49.
 36. Malone KM, Oquendo MA, Haas GL, et al. Protective factors against suicidal acts in major depression: reasons for living. Am J Psychiatry. 2000; 157(7): 1084–1088.