Zgłoszenia


Wytyczne dla autorów

ZASADY EDYCJI ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

„Polski Przegląd Neurologiczny — czasopismo edukacyjne” jest pismem, w którym są publikowane artykuły zamówione przez Redakcję oraz doniesienia kazuistyczne, sprawozdania z konferencji naukowych, listy do redakcji, komentarze redakcyjne, a także artykuły poglądowe z czasopism zagranicznych.

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE, International Committee of Medical Journal Editors) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/.

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.


ZASADY RECENZOWANIA PRAC

Nadesłane prace podlegają recenzji i są oceniane przez Redakcję „Polskiego Przeglądu Neurologicznego — czasopisma edukacyjnego”, przede wszystkim pod względem ich walorów edukacyjnych i sposobu przedstawienia tematu. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji nie są akceptowane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej Redakcja odsyła Autorom bez oceny merytorycznej. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji Redakcja przesyła do Autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego, który powinien być używany w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą.

AUTORSTWO

Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy, są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w  „Podziękowaniach”. Stosowanie ghostwriting lub guest-authorship jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

KONFLIKT INTERESÓW

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac powinni ujawnić wszelkie zobowiązania finansowe między Autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzje o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.

ASPEKTY PRAWNE

Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów — we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Jednocześnie Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się, że nie złoży (złożą) manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Nagrodą za przesłanie artykułu jest publikacja w czasopiśmie Wydawcy.
Niezależnie od wymienionych wcześniej skutków Autor (Autorzy), w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, powinien (powinni) dołączyć do przesyłanego manuskryptu list przewodni, zawierający oświadczenie Autora (Autorów) potwierdzające powyższe fakty oraz że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto Autor (Autorzy) potwierdza (potwierdzają), że zapoznał (zapoznali) się z regulaminem nadsyłania prac do czasopisma „Polski Przegląd Neurologiczny — czasopismo edukacyjne” i zobowiązuje (zobowiązują) się do jego przestrzegania.
Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym — czasopiśmie edukacyjnym” były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Należy zastosować standardową czcionkę Times New Roman o rozmiarze 12 punktów, z zachowaniem półtora odstępu między wierszami. Manuskrypty powinny być zapisane w standardowym formacie Microsoft Word, natomiast pliki uzupełniające (ryciny, zdjęcia) — w formacie .jpg lub .tiff, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Zdjęcia technik obrazowych można nadsyłać z krótkim opisem klinicznym. Manuskrypt powinien zawierać następujące elementy: stronę tytułową, streszczenie (tylko po polsku), słowa kluczowe (tylko po polsku), tekst, podziękowania, piśmiennictwo, tabele i ryciny (podpisy tylko po polsku). Kolejne strony należy ponumerować, zaczynając od strony tytułowej. Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

STRUKTURA NADSYŁANYCH PRAC

Prace przeglądowe
Strona tytułowa. Powinna zawierać: pełen tytuł pracy, tytuł skrócony, zawierający maksimum 40 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich autorów, nazwy instytucji, z których pochodzi praca, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją. Ponadto należy umieścić informację o grantach i innych źródłach finansowania oraz aktualne miejsce pracy Autorów.
Streszczenie ((tylko po polsku). Nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. Pod streszczeniem należy umieścić 3–5 słów lub wyrażeń kluczowych (tylko po polsku), zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.
Tekst. Redakcja „Polskiego Przeglądu Neurologicznego — czasopisma edukacyjnego” publikuje prace przeglądowe będące opiniami i zaleceniami ekspertów opartymi na nieusystematyzowanych danych, jak również oparte na systematycznym, jakościowym przeglądzie dostępnego piśmiennictwa. Zaleca się, by objętość pracy nie przekraczała 6000 słów. Przedstawiony limit nie obejmuje streszczenia, tabel, piśmiennictwa. Dodatkowe informacje i podziękowania można umieścić po zakończeniu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.

Piśmiennictwo. Należy wymienić źródła bibliograficzne, opatrując je numerami zgodnie z kolejnością cytowania w pracy (nie w porządku alfabetycznym). Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).

Prace kazuistyczne (opisy przypadków)
Strona tytułowa. Jak w pracach przeglądowych.
Streszczenie (tylko po polsku). Nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. Pod streszczeniem należy umieścić 3-10 słów lub wyrażeń kluczowych (tylko po polsku), zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.
Tekst. Nie należy przekraczać 2000 słów. Przedstawiony limit nie obejmuje streszczenia, tabel, piśmiennictwa. Dodatkowe informacje i podziękowania można umieścić po zakończeniu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.
Piśmiennictwo. Należy drukować z potrójnym odstępem, pozycje ponumerowane zgodnie z kolejnością cytowania w tekście (nie w porządku alfabetycznym).Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).
Czasopisma. Należy podać: kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion (jeśli autorów jest nie więcej niż sześciu, należy wymienić wszystkich, jeśli siedmiu i więcej, należy podać trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”), tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi), numer strony początkowej i końcowej. Prosimy nie używać określeń: „w druku”:, „w przygotowaniu”, „informacja ustna” — w uzasadnionych wypadkach można je zastosować w odpowiednim miejscu w tekście.
Przykład:
Eliasson M, Jansson J, Nilsson P, Asplund K. Increased levels of tissue plasminogen activator antigen in essential hypertension. A population-based study in Sweden. J Hypertens. 1997; 15: 349–356.
Książki. Należy wymienić: kolejny numer pozycji, nazwisko i inicjały imion autora, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: nazwisko autora rozdziału, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwisko autora (redaktora) książki, inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, przedział stron.
Przykład
(autor jest redaktorem): Braunwald E. Heart disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992: 393–418.
Przykład
(autor i redaktor są różnymi osobami): Rosen M.R. Principles of cardiac electrophysiology. In: Kelley WN. ed. Internal medicine. J.B. Lipipincott Company, Philadelphia 1992: 90–95.

W opisach przypadków liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna przekraczać dziesięciu.

Neurologia w obrazach

Krótka prezentacja (bez streszczenia), interesującego zagadnienia klinicznego (nie opisu przypadku), której podstawą jest ilustracja (obraz MRI, CT, EEG, EMG, obraz histopatologiczny, rysunek itp.) opatrzona podpisem (do 100 słów). Poza tym tekst powinien zawierać komentarz do 500 słów, z ewentualnym dydaktycznym podsumowaniem (przyczyny, patogeneza, możliwości leczenia) ujętym w maksymalnie 2 tabelach.


Oświadczenie autorów

Zgłoszenia online

Czy masz już nazwę użytkownika i hasło dla Polski Przegląd Neurologiczny?

Przejdź do logowania

Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła?

Przejdź do rejestracji

Rejestracja i logowanie są obowiązkowe do deponowania manuskryptów online i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów — we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Jednocześnie Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się, że nie złoży (złożą) manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Nagrodą za przesłanie artykułu jest publikacja w czasopiśmie Wydawcy.
Niezależnie od wymienionych wcześniej skutków Autor (Autorzy), w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, powinien (powinni) dołączyć do przesyłanego manuskryptu list przewodni, zawierający oświadczenie Autora (Autorów) potwierdzające powyższe fakty oraz że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto Autor (Autorzy) potwierdza (potwierdzają), że zapoznał (zapoznali) się z regulaminem nadsyłania prac do czasopisma „Polski Przegląd Neurologiczny — czasopismo edukacyjne” i zobowiązuje (zobowiązują) się do jego przestrzegania.
Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.
Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel. +48 58 320 94 94, faks +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl