87th Spring Conference of the Polish Cardiac Society and the 16th Conference of Polish Heart Journal / 87. Wiosenna Konferencja PTK i XVI Konferencja „Kardiologii Polskiej”

Dear Authors, Reviewers and Editors,

We would like to thank you for participating in the session of "Polish Heart Journal", which took place on Saturday, 13.04.2024, during the 87th Spring Conference of the Polish Society of Cardiology, organized by Prof. Agnieszka Tycińska from the Department of Cardiology and Internal Medicine at the Medical University of Bialystok. The entire event was held at the Podlaska Opera and Orchestra in Białystok.

During the journal’s working session, the Editor-in-Chief summarized the year 2023 in the journal, and editors discussed the review process from the editors’ side using examples from the past. The goal was to answer: What to do to make it better? The meeting was moderated by the Editor-in-Chief, Prof. Anetta Undas, and Prof. Karol Kaminski of the Medical University of Bialystok.

We encourage all cardiologists interested in research to submit their work to our journal.


 ***

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w sesji warsztatowej „Kardiologii Polskiej”, która miała miejsce w sobotę, 13.04.2024 podczas 87. Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, organizowanej przez prof. Agnieszkę Tycińską, z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Całe wydarzenie odbywało się w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Podczas sesji warsztatowej czasopisma Redaktor Naczelna podsumowała rok 2023 w czasopiśmie, natomiast redaktorzy na konkretnych przykładach omawiali proces recenzji od strony edytorów. Celem była odpowiedź na pytanie: Co zrobić, by było lepiej? Spotkanie moderowała Redaktor Naczelna, prof. Anetta Undas, oraz prof. Karol Kamiński z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


Editorial Team