Introduction of article-processing charges (APCs) for articles accepted for publication / Wprowadzenie odpłatności za artykuły przyjęte do publikacji

Dear Colleagues,


Another successful year for the Kardiologia Polska (Kardiol Pol, Polish Heart Journal) is behind us. We sincerely thank all our authors, reviewers, and supporters who contributed to the success of the journal. The Kardiol Pol, which currently has an IF of 3.108 and, since December 2021, 100 points of MEiN is developing, and we expect that our IF for 2021 will increase even more. The international position of the journal requires a continuous improvement of the quality of service and the process evaluating and publishing manuscripts, which are submitted from an ever-growing number of countries. The Kardiol Pol has, so far, been one of few open-access scientific journals of this rank, with no author-facing publication fees. However, at the meeting of the Main Board of the Polish Cardiac Society on January 11, 2022, a decision was made, after an in-depth discussion, to introduce Article Processing Charges (APCs) for all articles accepted for publication in the Kardiol Pol.  


It was decided that the fees will be:

— for an original or review article not solicited by the Editorial Board – 2000 PLN or 500 EUR.

— for works such as short communication and clinical vignette – 1000 PLN or 250 EUR.


APCs will be introduced as of March 1, 2022 and will be valid until September 30, 2022.  After that date, APCs and their impact on the quality on the Polish Heart Journal will be analyzed and further decisions will be made.

We are convinced that the decision to introduce APCs will facilitate further development of the journal and increase its importance.

We cordially invite all authors to submit their research and promise an efficient, objective, and reliable evaluation of their articles.


Kind Regards,

Prof. Anetta Undas

Editor-in-Chief


 ***


Szanowni Państwo,


za nami kolejny rok sukcesów Kardiologii Polskiej (Kardiol Pol, Polish Heart Journal). Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom, recenzentom i sympatykom czasopisma, którzy się do nich przyczynili. Kardiologia Polska, mająca obecnie wskaźnik IF równy 3,108 i 100 punktów MEiN, wciąż się rozwija — wedle szacunków IF za rok 2021 wzrośnie. Międzynarodowa pozycja czasopisma wymaga ciągłego podnoszenia jakości obsługi, ewaluacji i wydawania manuskryptów zgłaszanych z coraz liczniejszych krajów. Jednocześnie Kardiologia Polska była dotychczas jednym z nielicznych czasopism naukowych open-access tej rangi, w którym publikacja prac była bezpłatna. Na zebraniu Zarządu Głównego PTK w dniu 11 stycznia 2022 roku, po wnikliwej dyskusji, podjęto decyzję o wprowadzeniu opłat za prace przyjęte do publikacji w Kardiologii Polskiej.


Postanowiono, że wysokość opłat wyniesie:

— za pracę oryginalną lub poglądową niezamawianą przez Redakcję – 2000 zł lub 500 EUR,

— za prace typu short communication i clinical vignette – 1000 zł lub 250 EUR.


Opłaty wprowadza się dla prac zgłoszonych od 1 marca 2022 roku i będą one obowiązywać do 30 września 2022 roku; po tym terminie system opłat i jego wpływ na jakość funkcjonowania Kardiologii Polskiej będą przeanalizowane i zostaną podjęte dalsze długoterminowe ustalenia.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja będzie służyć dalszemu rozwojowi i zwiększaniu rangi Kardiologii Polskiej.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Autorów na łamy naszego czasopisma i obiecujemy sprawną, obiektywną i rzetelną ocenę prac.


 Z wyrazami szacunku

prof. Anetta Undas,

Redaktor Naczelna