Kardiologia Polska was awarded 100 points on the MEiN list / Kardiologia Polska uzyskała 100 puntków w wykazie MEiN

Dear Readers, 

We are pleased to announce that Kardiologia Polska (Kardiol Pol, the Polish Heart Journal) obtained 100 points in the the register of journals and proceedings of international conferences according to the announcement of the Ministry of Education and Science from December 1st, 2021. The high score is the accomplishment  of our committed and enthusiastic authors and reviewers, as well the editorial team. We invite you to continue reading Kardiol Pol and submitting your articles in our journal.

***

Drodzy Czytelnicy,

mamy wielką przyjemność ogłosić, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku „Kardiologia Polska” (Kardiol Pol, Polish Heart Journal) uzyskała 100 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wysoki wynik jest sumą zaangażowania i entuzjazmu autorów, recenzentów oraz pracy zespołu redakcyjnego. Zachęcamy Państwa do dalszego czytania Kardiol Pol oraz składania prac w naszym czasopiśmie.
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)