open access

Ahead of print
Review paper
Published online: 2021-10-15
Get Citation

Legal aspects of teleservices in oncology

Justyna Esthera Król-Całkowska1, Janusz Jaroszynski2
DOI: 10.5603/NJO.a2021.0064
Affiliations
 1. Department of Administrative Procedure, Faculty of Law and Administration, Maria Curie-Skłodowska University of Lublin, Lublin, Poland
 2. Department of European and International Law, Faculty of Law and Administration, Łazarski University, Warsaw, Poland

open access

Ahead of print
Review article
Published online: 2021-10-15

Abstract

The use of teleinformatic tools and other means of communication in specialist care, including oncological care, is completely admissible and in accordance with currently binding law. Key legal acts on principles of providing health services, including the Act on the Profession of Doctor and Dentist and the Act on Medical Activity, allow adjudicating on patient’s health status and providing all activities of health service nature with the use of teleinformatic means and other communication systems. No organizational standards on televisits in specialist care were established to date, imposing per analogiam use of the regulations on organizational standards of teleservices in primary health care. However, such a solution should be considered temporary and imprecise, therefore the regulation dedicated to providing televisits within specialist care, including its specificity and concerning areas, is essential. Simultaneously it is necessary to eliminate the use of announcements and guidelines of the National Health Fund which refer to admissibility of televisits as binding legal form. Announcements, guidelines, recommendations and positions may only serve as advice for proceeding, which should be eventually reflected in the current law.

Abstract

The use of teleinformatic tools and other means of communication in specialist care, including oncological care, is completely admissible and in accordance with currently binding law. Key legal acts on principles of providing health services, including the Act on the Profession of Doctor and Dentist and the Act on Medical Activity, allow adjudicating on patient’s health status and providing all activities of health service nature with the use of teleinformatic means and other communication systems. No organizational standards on televisits in specialist care were established to date, imposing per analogiam use of the regulations on organizational standards of teleservices in primary health care. However, such a solution should be considered temporary and imprecise, therefore the regulation dedicated to providing televisits within specialist care, including its specificity and concerning areas, is essential. Simultaneously it is necessary to eliminate the use of announcements and guidelines of the National Health Fund which refer to admissibility of televisits as binding legal form. Announcements, guidelines, recommendations and positions may only serve as advice for proceeding, which should be eventually reflected in the current law.

Get Citation

Keywords

telemedicine; teleconsultation; distance services; teleoncology; e-health

About this article
Title

Legal aspects of teleservices in oncology

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Ahead of print

Article type

Review paper

Published online

2021-10-15

DOI

10.5603/NJO.a2021.0064

Keywords

telemedicine
teleconsultation
distance services
teleoncology
e-health

Authors

Justyna Esthera Król-Całkowska
Janusz Jaroszynski

References (38)
 1. Granade PF, Sander JH. Implementing Telemedicine Nationwide: Analyzing the Legal Issue. Defense Counsel. 1996; 63: 67–73.
 2. WHO. Telemedicine. Opportunities and development in Member States. Report on the Second Global Survey on eHealth Global Observatory for eHealth Series, Vol.2. 2010. http://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf (23.06.2021).
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego oraz Komitetu regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ /PL/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0689 (23.06.2021).
 4. Sarnacka E. Telemedycyna i e-Recepta – nowe wyzwania legislacyjne. In: Sobczak J, Reshef M. ed. Nowe procedury medyczne a prawo. , Toruń 2016: 268.
 5. Piotrowicz E, Jasionowska A, Banaszak-Bednarczyk M, et al. ECG telemonitoring during home-based cardiac rehabilitation in heart failure patients. J Telemed Telecare. 2012; 18(4): 193–197.
 6. Kurka N, Bobinger T, Kallmünzer B, et al. Reliability and limitations of automated arrhythmia detection in telemetric monitoring after stroke. Stroke. 2015; 46(2): 560–563.
 7. Paré G, Moqadem K, Pineau G, et al. Clinical effects of home telemonitoring in the context of diabetes, asthma, heart failure and hypertension: a systematic review. J Med Internet Res. 2010; 12(2): e21.
 8. Piotrowicz R, Krzesiński P, Balsam P, et al. Telemedicine solutions in cardiology: a joint expert opinion by the Information Technology and Telemedicine Committee of the Polish Cardiac Society, the Section of Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine of the Polish Cardiac Society, and the Clinical Research Committee of the Polish Academy of Sciences (short version, 2021). Kardiol Pol. 2021; 79(2): 227–241.
 9. Ustawa z dnia 9.10.2015 r., o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, DzU 2015 r., poz. 1991 ze zm.
 10. Kodeks etyki lekarskiej. https://nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej (23.06.2021).
 11. Safjan M. Prawo wobec medycyny i technologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami. , Warszawa 2011.
 12. Zajdel R, Krakowiak A, Zajdel J. Analiza podstaw legalności telekonsultacji i telediagnostyki w codziennej praktyce klinicznej. Czy wolno konsultować przez telefon? cz. 1. Medycyna Pracy. 2010; 61(4): 449–455.
 13. Ades P, Pashkow F, Fletcher G, et al. A controlled trial of cardiac rehabilitation in the home setting using electrocardiographic and voice transtelephonic monitoring. Am Heart J. 2000; 139(3): 543–548.
 14. Jaana M, Paré G. Home telemonitoring of patients with diabetes: a systematic assessment of observed effects. J Eval Clin Pract. 2007; 13(2): 242–253.
 15. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 r.,( tj. Dz.U. 2021 r., poz. 790).
 16. Glanowski G. Telemedycyna w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Monitor Prawniczy. 2015; 18: 978–981.
 17. Wyrok WSA w Krakowie z 23.06.2015 r., sygn., I SA/Kr 721/15, LEX nr 1813436.
 18. Ustawa z 25.06.1999 r., o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, (tj. DzU. 2020 r., poz. 870).
 19. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19.08.1994 r., (tj. DzU 2020 r., poz. 685).
 20. Ustawa o działalności leczniczej z 15.04.2011 r., (tj. DzU 2021 r., poz. 711).
 21. Ustawa z 02.03.2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (tj. DzU 2020 r., poz. 1842, ze zm).
 22. Zarządzenie nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ z 31.12.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ poz. 182 ze zm.).
 23. Komunikat NFZ z dnia 24.03.2020 r. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7662.html (23.06.2021).
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.04.2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, (DzU 2020 r., poz. 612).
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z 11.03.2021 r., (DzU 2021 r., poz. 543).
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.04.2019 r., w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, (DzU 2019 r., poz. 834).
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.08.2020 r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, (DzU 2020 r., poz. 1395, ze zm.).
 28. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 17.08.2004 r., (tj. DzU 2020 r., poz. 1398, ze zm.).
 29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 05.03.2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej, DzU 2021 r., poz. 427.
 30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.04.2020 r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. poz. 666 ze zm.
 31. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6.11.2008 r., Dz.U. 2020 r., poz. 849.
 32. Noel HC, Vogel DC, Erdos JJ, et al. Home telemedicine reduce costs. Telemedicine and e-Health. 2004; 10: 170–183.
 33. Spradley P. Telemedicine: the law is the limit. Tulane Journal of Technology and Intellectual Property. 2011; 12: 307–333.
 34. Baum N. Telemedicine Use In Oncology Practices. ONCOLOGY. 2020(3407): 280–282.
 35. Shirke MM, Shaikh SA, Harky A. Implications of Telemedicine in Oncology during the COVID-19 Pandemic. Acta Biomed. 2020; 91(3): e2020022.
 36. Liu R, Sundaresan T, Reed ME, et al. Telehealth in Oncology During the COVID-19 Outbreak: Bringing the House Call Back Virtually. JCO Oncol Pract. 2020; 16(6): 289–293.
 37. Wherton J, Shaw S, Papoutsi C, et al. Guidance on the introduction and use of video consultations during COVID-19: important lessons from qualitative research. BMJ Leader. 2020; 4(3): 120–123.
 38. Maroongroge S, Smith B, Bloom ES, et al. Telemedicine for Radiation Oncology in a Post-COVID World. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2020; 108(2): 407–410.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl