Shortcuts

open access

Vol 4, No 1 (2014)
Prace oryginalne
Published online: 2014-12-05
Get Citation

Ocena w skali VES-13 starszych chorych przyjmowanych na szpitalny oddział chorób wewnętrznych

Barbara Gryglewska, Anna Głuszewska, Stanisław Górski, Tomasz Grodzicki
Medycyna Wieku Podeszłego 2014;4(1):35-40.

open access

Vol 4, No 1 (2014)
Prace oryginalne
Published online: 2014-12-05

Abstract

Wstęp: Zwiększająca się liczba pacjentów geriatrycznych implikuje wdrożenie narzędzi mających na celu identyfikacje chorych zwiększonego ryzyka powikłań hospitalizacji oraz ryzyka ponownego leczenia szpitalnego. Obecnie finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wykonania całościowej oceny geriatrycznej uzależnione jest od uzyskania przez chorego minimum 3 punktów w skali VES-13. Uwagę zwraca jednak fakt, iż algorytm obliczania punktów w odpowiedzi na pytania skali VES-13 zaproponowany przez NFZ różni się od wersji oryginalnej. Celem pracy jest porównanie wyników oceny w skali VES-13 wyliczonej zgodnie z oryginalnym protokołem z wersją zaproponowaną przez NFZ.

Materiał i metody: Badaniem objęto 100 chorych powyżej 59. roku życia przyjmowanych na oddział geriatryczno-internistyczny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę chorych za pomocą skali VES- 13, którą następnie punktowano z zastosowaniem oryginalnej wersji oceny oraz wersji zmodyfikowanej przez NFZ. Wyniki porównano w trzech podgrupach wiekowych (60–74, 75–84, powyżej 85 lat), biorąc pod uwagę ponadto płeć, liczbę rozpoznanych chorób oraz stosowanych przewlekle leków.

Wyniki: Osoby najstarsze miały znacząco wyższą średnią punktację w skali VES-13, niezależnie od stosowanego sposobu obliczeń. Liczba osób, które uzyskały 3 punkty i więcej wzrastała z wiekiem niezależnie od wersji punktacji, jednak średnia liczba punktów zawsze była wyższa w modyfikacji NFZ. Średnia punktacja dla pytań 9–13 była znacząco wyższa w oryginalnej wersji skali (3,5 ± 1,3) niż w wersji NFZ (3,0 ± 1,7). Ponad 50% pacjentów zostało zakwalifikowanych jako znacząco zagrożonych pogorszeniem sprawności funkcjonowania oraz zgonem.

Wnioski: Istnieją znaczące różnice w punktacji odpowiedzi skali VES-13 wyliczanej według oryginalnej wersji i wersji zmodyfikowanej przez NFZ. Wybór modelu punktacji nie wpłynął na zmianę kwalifikacji do grupy podwyższonego ryzyka zagrożenia niepełnosprawnością.

Abstract

Wstęp: Zwiększająca się liczba pacjentów geriatrycznych implikuje wdrożenie narzędzi mających na celu identyfikacje chorych zwiększonego ryzyka powikłań hospitalizacji oraz ryzyka ponownego leczenia szpitalnego. Obecnie finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wykonania całościowej oceny geriatrycznej uzależnione jest od uzyskania przez chorego minimum 3 punktów w skali VES-13. Uwagę zwraca jednak fakt, iż algorytm obliczania punktów w odpowiedzi na pytania skali VES-13 zaproponowany przez NFZ różni się od wersji oryginalnej. Celem pracy jest porównanie wyników oceny w skali VES-13 wyliczonej zgodnie z oryginalnym protokołem z wersją zaproponowaną przez NFZ.

Materiał i metody: Badaniem objęto 100 chorych powyżej 59. roku życia przyjmowanych na oddział geriatryczno-internistyczny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę chorych za pomocą skali VES- 13, którą następnie punktowano z zastosowaniem oryginalnej wersji oceny oraz wersji zmodyfikowanej przez NFZ. Wyniki porównano w trzech podgrupach wiekowych (60–74, 75–84, powyżej 85 lat), biorąc pod uwagę ponadto płeć, liczbę rozpoznanych chorób oraz stosowanych przewlekle leków.

Wyniki: Osoby najstarsze miały znacząco wyższą średnią punktację w skali VES-13, niezależnie od stosowanego sposobu obliczeń. Liczba osób, które uzyskały 3 punkty i więcej wzrastała z wiekiem niezależnie od wersji punktacji, jednak średnia liczba punktów zawsze była wyższa w modyfikacji NFZ. Średnia punktacja dla pytań 9–13 była znacząco wyższa w oryginalnej wersji skali (3,5 ± 1,3) niż w wersji NFZ (3,0 ± 1,7). Ponad 50% pacjentów zostało zakwalifikowanych jako znacząco zagrożonych pogorszeniem sprawności funkcjonowania oraz zgonem.

Wnioski: Istnieją znaczące różnice w punktacji odpowiedzi skali VES-13 wyliczanej według oryginalnej wersji i wersji zmodyfikowanej przez NFZ. Wybór modelu punktacji nie wpłynął na zmianę kwalifikacji do grupy podwyższonego ryzyka zagrożenia niepełnosprawnością.

Get Citation

Keywords

skala VES-13, osoby starsze, hospitalizacj

About this article
Title

Ocena w skali VES-13 starszych chorych przyjmowanych na szpitalny oddział chorób wewnętrznych

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 4, No 1 (2014)

Pages

35-40

Published online

2014-12-05

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2014;4(1):35-40.

Keywords

skala VES-13
osoby starsze
hospitalizacj

Authors

Barbara Gryglewska
Anna Głuszewska
Stanisław Górski
Tomasz Grodzicki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl