open access

Vol 92, No 7 (2021)
Research paper
Published online: 2021-03-19
Get Citation

Knowledge and opinions of patients and medical staff about patients’ rights

Mariola Czajkowska1, Anna Janik1, Katarzyna Zborowska1, Ryszard Plinta1, Anna Brzek1, Violetta Skrzypulec-Plinta1
DOI: 10.5603/GP.a2021.0014
·
Pubmed: 33757155
·
Ginekol Pol 2021;92(7):491-497.
Affiliations
 1. Women’s Health Chair, School of Health Science, Medical University of Silesia, Poland

open access

Vol 92, No 7 (2021)
ORIGINAL PAPERS Obstetrics
Published online: 2021-03-19

Abstract

Objectives: The awareness of patients’ rights among medical personnel and patients themselves, together with their opinions concerning these rights, is a challenging issue for health professionals. Patients’ rights are very specific legal regulations that have been drafted to protect patients’ dignity and autonomy. The main objective of this research was to assess the knowledge of patients’ rights among medical personnel of health care institutions and among patients themselves. Specific objectives were also adopted, such as: assessment of the impact of the mode of hospital admissions on the knowledge of patients’ rights, analysis of factors influencing the knowledge of patients’ rights and the analysis of sources of knowledge concerning patients’ rights.
Material and methods: The study was conducted among two groups: patients and medical personnel. A group of 618 patients (including 411 women and 207 men) and 901 medical professionals (doctors, nurses, midwives) was examined via a questionnaire designed to verify their knowledge of patients’ rights and to collect their opinions on the applicable laws. An integral part of the questionnaire for patients was The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).
Results: The research showed a high knowledge of patient’s rights demonstrated by the surveyed doctors, nurses and midwives. Good knowledge of patients’ rights among healthcare professionals was reflected in good level of informing patients about their rights, which correlates with their high level of awareness.
Conclusions: The following conclusions were drawn based on the research: education, seniority and profession determine the knowledge and respecting patients’ rights, the mode of admission to hospital is a factor determining the knowledge of applicable patients’ rights, medical staff’s lack of knowledge about existing patients’ rights has a significant impact on exercising these rights or their violation.

Abstract

Objectives: The awareness of patients’ rights among medical personnel and patients themselves, together with their opinions concerning these rights, is a challenging issue for health professionals. Patients’ rights are very specific legal regulations that have been drafted to protect patients’ dignity and autonomy. The main objective of this research was to assess the knowledge of patients’ rights among medical personnel of health care institutions and among patients themselves. Specific objectives were also adopted, such as: assessment of the impact of the mode of hospital admissions on the knowledge of patients’ rights, analysis of factors influencing the knowledge of patients’ rights and the analysis of sources of knowledge concerning patients’ rights.
Material and methods: The study was conducted among two groups: patients and medical personnel. A group of 618 patients (including 411 women and 207 men) and 901 medical professionals (doctors, nurses, midwives) was examined via a questionnaire designed to verify their knowledge of patients’ rights and to collect their opinions on the applicable laws. An integral part of the questionnaire for patients was The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).
Results: The research showed a high knowledge of patient’s rights demonstrated by the surveyed doctors, nurses and midwives. Good knowledge of patients’ rights among healthcare professionals was reflected in good level of informing patients about their rights, which correlates with their high level of awareness.
Conclusions: The following conclusions were drawn based on the research: education, seniority and profession determine the knowledge and respecting patients’ rights, the mode of admission to hospital is a factor determining the knowledge of applicable patients’ rights, medical staff’s lack of knowledge about existing patients’ rights has a significant impact on exercising these rights or their violation.

Get Citation

Keywords

right; patient; patients’ rights

About this article
Title

Knowledge and opinions of patients and medical staff about patients’ rights

Journal

Ginekologia Polska

Issue

Vol 92, No 7 (2021)

Article type

Research paper

Pages

491-497

Published online

2021-03-19

DOI

10.5603/GP.a2021.0014

Pubmed

33757155

Bibliographic record

Ginekol Pol 2021;92(7):491-497.

Keywords

right
patient
patients’ rights

Authors

Mariola Czajkowska
Anna Janik
Katarzyna Zborowska
Ryszard Plinta
Anna Brzek
Violetta Skrzypulec-Plinta

References (26)
 1. Łaska-Formejster A. Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta. 2015.
 2. Karkowska D. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta komentarz. 3 wydanie Wolters Kluwer Warszawa 2016: s 571,586. ; 275: 215.
 3. Rudawska I. Jakość relacji pacjent profesjonalista w sektorze usług medycznych. 2005; 3: 181–182.
 4. Derczyński Wł., Wiedza o prawach pacjenta. Komunikat CBOS Warszawa. ; 2001.
 5. Wroński K. Znajomość praw pacjenta przez osoby leczone w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Onkologia Polska. 2007; 10(2): 75–83.
 6. Olejniczak M, Michałowska M, Basińska K. Opinie studentów Gdańskiego Uniwersytety ycznego na temat przestrzegania praw pacjenta w czasie odbywania zajęć klinicznych. Ann Acad Med Gedan 2011;41. ; 79: 87.
 7. Walrond ER, Jonnalagadda R, Hariharan S, et al. Knowledge, attitudes and practice of medical students at the Cave Hill Campus in relation to ethics and law in healthcare. West Indian Med J. 2006; 55(1): 42–47.
 8. Wdowiak L, et al. Prawa pacjenta w programach edukacyjnych uczelni medycznej. ZdrowiePubliczne. 2004; 114(405): 411.
 9. Gotlib J, Dykowska G, et al. Ocena wiedzy i postaw personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Orłowskiego w Warszawie wobec praw pacjenta. AnnalesA cademia Medicae Silesinsis. 2014; 68: 91–92.
 10. Iwanowicz - Palus G. , Znajomość praw pacjenta 2002; 112: s. : 320–325.
 11. Grochans E, Głowacka T, Szkup- Ja, et al. Zaremba- Pechmann L., Rotter I. Karakierwicz B., Wpływ poziomu wykształcenia pielęgniarek na znajomość wybranych aktów prawnych wykorzystywanych w pielęgniarstwie, Problemy Pielęgniarstwa. 2001; 19: s. : 463–467.
 12. Ruth E, John Ce. g. Whilliams. Różnice w postawach etycznych pielęgniarek i studentów medycyny. EtykaPielęgniarstwa. 2003; 10: 149–164.
 13. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka [ Dokument elektroniczny]. http:// www. Unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/ (29.01.2019).
 14. Tałaj A, Suchorzewska J, et al. Postawy pielęgniarek i położnych wobec osób chorych i cierpiących w aspekcie obowiązujących norm prawnych i moralnych. Problemy Pielęgniarstwa. 2007; 15(32): 33.
 15. Kryska S, Rej-Kietla A. Kształtowanie się wiedzy lekarzy oraz studentów ostatnich lat medycyny w zakresie prawa pacjenta do poufności informacji. RocznikAdministracjiiPrawa. 2014; 2: s271–280.
 16. Konarska P. Prawa Pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem prawa pacjenta do dokumentacji medycznej. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. 2016; s. : 356–357.
 17. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Najczęstsze skargi pacjentów, III Forum marketingu i PR w ochronie zdrowia, Warszawa 2012, s. ; 10.
 18. Woś J. Prawa pacjenta w Polce. Geneza praw pacjenta. Podtawowe informacje. Materiały z warztatu, , AkademiaPacjenta”, Warzawa. 2008 r s. ; 8.
 19. Karkowska D. Komentarz do art.24, art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, LEX nr. ; 1205593.
 20. Mikos M. Bezpieczeństwo pacjenta. Z i Z Centrum Edukacji. Kraków. ; 2017: 13–14.
 21. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku –Kodeks Karny Dz.U. 1997 nr 88 poz. ; 553.
 22. Wroński K, Okraszewski J, et al. , Artykuł 192 Kodeksu Karnego. Nowotwory. Journal of Oncology. 2008; 1: 82–85.
 23. Mener M, et al. Dore I. Cloutier AM, Chronic physical comorbidity burden and the quality of depression treatment in pirmarycare:A systematic review. JPsychosom Res. ; 2015: Jan.
 24. Egede LE. Major depression in indyviduals with chronic medical disordes: prevelence, correlates and association with health resource utilization, los productivityand functional disability. Gen Hosp Psychiatry 2007; 29: s. : 409–416.
 25. Nowicka-Sauer K, Pietrzykowska M, et al. Lęk u pacjentów z chorobami przewlekłymi: istotny, a marginalizowany problem. Famili Medicine & Primary Care Review. 2015; 17(2): 120–123.
 26. Skorupska-Król A, Samborska A, Bodys-Cupak I, et al. Wiedza pielęgniarek na temat praw pacjenta. PolskiPrzeglądNauk o Zdrowiu. 2014; 3(40): 193–199.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl