Vol 83, No 11 (2012)
ARTICLES

open access

Page views 771
Article views/downloads 797
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Porównanie częstości występowania zakażeń Chlamydia u pacjentek z ciążą ektopową i bez, przy użyciu metody PCR

Abbas Bahrampoor, Fatemeh Kazerani, Tayebeh Naderi
Ginekol Pol 2012;83(11).

Abstract

Cel pracy: Cel pracy: Uszkodzenie jajowodu po przebyciu choroby przenoszonej drogą płciową, takiej jak infekcja Chlamydia trachomatis jest istotnym czynnikiem ryzyka ciąży ektopowej (EP). Celem pracy była ocena częstości występowania zakażenia C. trachomatis u pacjentek z ciążą ektopową w południowo-wschodniej części Iranu. Materiał i metoda: Reakcję łańcuchowej polimerazy (PCR) w celu wykrycia DNA Chlamydii przeprowadzono na tkance jajowodu pobranego od 42 pacjentek z ciążą ektopową (grupa EP) i od 87 pacjentek bez ciąży ekotopowej (grupa kontrolna) w trakcie podwiązania jajowodów. Ten sam protokół przeprowadzono z próbkami moczu pobranymi od mężów pacjentek obu grup. Wyniki: Z całej grupy badanej, 5 pacjentek z ciążą ektopową miało pozytywny wynik badania PCR na obecność C.trachomatis, żadna pacjentka z grupy kontrolnej nie miała pozytywnego wyniku (p<0,05). Badania moczu mężów wykazały dodatni wynik PCR u 19 mężczyzn (9 w grupie z EP i 10 w grupie kontrolnej). Wszystkie kobiety z dodatnim wynikiem PCR miało mężów również z dodatnim wynikiem PCR z moczu. Nie znaleziono istotnych różnic pomiędzy infekcją Chlamydia w grupie z EP i grupie kontrolnej w odniesieniu do wieku, czasu trwania małżeństwa, metody antykoncepcyjnej i wywiadem w kierunku niepłodności, przebytych operacji i bólu w miednicy mniejszej. Nie znaleziono istotnej różnicy pomiędzy częstością występowania ciąży ektopowej u kobiet w oparciu o wynik badania PCR u męża. Infekcja Chlamydia u mężczyzn nie była związana z ilością małżeństw. Wnioski: Na podstawie naszych badań, można stwierdzić, że Chlamydia jest ważnym czynnikiem ryzyka uszkodzenia jajowodu i wystąpienia ciąży ektopowej w naszym społeczeństwie. Dlatego program badań przesiewowych i leczenia zakażenia Chlamydia są zalecane u młodych kobiet oraz u kobiet i mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file