Zgłoszenia


Wytyczne dla autorów

ZASADY PUBLIKACJI

Redakcja kieruje się wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE, International Committee of Medical Journal Editors). Szczegółowy opis tych wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations.

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

Przesyłając manuskrypt wraz z ilustracjami i tabelami, Autor/Autorzy oświadcza/oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej nigdzie publikowana ani nie została złożona w redakcji innego czasopisma, z wyjątkiem streszczeń nieprzekraczających 400 słów.

1. Autorstwo

Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy, są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy powinni wskazać Redakcji swój wkład w powstanie publikacji (autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji). Ghostwriting i guest-authorship są przejawami nierzetelności. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

2. Konflikt interesów

Redakcja oczekuje od Autorów opisania źródeł finansowania badań, roli sponsora w planowaniu czy wpływu organizacji finansującej na treść artykułu, a także ujawnienia innych relacji stanowiących potencjalnie źródło konfliktu interesów w odniesieniu do nadesłanego artykułu.

3. Prawa autorskie

Autorzy/Autor  oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

4. Standardy etyczne

Redakcja jest zobowiązane do spełnienia i przestrzegania standardów etycznych zachowań na wszystkich etapach procesu publikacji. Redakcja odpowiada za decyzję, które z artykułów zostają przyjęte do publikacji. Podczas wykonywania swoich obowiązków Redakcja działa w sposób zrównoważony, obiektywny i sprawiedliwy, bez dyskryminacji z jakichkolwiek względów.

5. Wymagania etyczne

Autorzy prezentujący opisy przypadków są zobowiązani do nieujawniania danych osobowych pacjentów. W przypadku zdjęć — w razie jakichkolwiek wątpliwości, że obraz niewystarczająco chroni anonimowość pacjenta — do publikacji jest wymagana jego zgoda.

6. Aspekty prawne

Manuskryptom złożonym w Redakcji musi towarzyszyć oświadczenie Autora/Autorów — wypełniane w systemie elektronicznym czasopisma — o tym, że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto Autor/Autorzy potwierdza/potwierdzają, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” i zobowiązuje/zobowiązują się do jego przestrzegania. Materiały ilustracyjne uprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć. Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora/Autorów podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji, szczególnie na temat dawkowania leków, zostały podane właściwie, to jednak ostateczne decyzje dotyczące ich stosowania spoczywają na lekarzu. Celem niniejszej publikacji nie jest zastąpienie postępowania lekarskiego w zakresie diagnozy ani terapii. Odpowiedzialność autorów jest właściwa dla tej formy publikacji i nie jest tożsama z odpowiedzialnością wynikającą z indywidualnej porady lekarskiej. W zakresie informacji o lekach Redakcja dokłada wszelkich starań dotyczących rzetelności publikacji i aktualności informacji — zarówno w zakresie asortymentu, jak i o lekach oraz cenach leków. Jedyną prawnie obowiązującą informacją w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są jednak obowiązujące akty prawne, a w zakresie informacji handlowej — oferty cenowe aptek. W zakresie informacji o lekach jedyną prawnie obowiązującą informacją o leku jest aktualna charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) oraz ulotka producenta. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy niniejszej publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub szkody związane ze stosowaniem informacji zawartych w niniejszej publikacji. W szczególności nie uwzględnia się roszczeń prawnych w odniesieniu do leków i substancji chemicznych znajdujących się obecnie w fazie badań klinicznych.

8. Proces recenzji i selekcji manuskryptów

Nadesłane prace są oceniane przez Redakcję Czasopisma przede wszystkim pod względem ich walorów praktycznych, edukacyjnych i sposobu przedstawienia tematu. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z podanymi zasadami Redakcja odsyła Autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły są przekazywane do niezależnej recenzji dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor publikacji. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review). W pozostałych przypadkach recenzent potwierdza niewystępowanie konfliktu interesów (pokrewieństwo, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w okresie dwóch lat poprzedzających recenzję). Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek o warunkach dopuszczenia artykułu: (i) akceptacja bez poprawek, (ii) akceptacja po uwzględnieniu drobnych poprawek, (iii) akceptacja po uwzględnieniu istotnych zmian albo (iv) odrzucenie artykułu. Prace, do których recenzenci mieli uwagi, są przyjmowane do publikacji po uwzględnieniu tych uwag przez Autora. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny.

Główne kryteria kwalifikacji prac stosowane przez recenzentów

Tytuł odzwierciedla tematykę pracy

Jasne określenie celu

Prawidłowość założeń pracy

Praktyczny wymiar pracy i jej walory edukacyjne

Właściwy dobór, odpowiednia liczba i aktualność pozycji piśmiennictwa

Właściwa długość manuskryptu

Właściwe wykorzystanie rycin i tabel

Poprawność językowa


PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTÓW

Manuskrypty należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu manuskryptowego, dostępnego na stronie: www.journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt. W systemie manuskryptowym powinny zostać wprowadzone następujące informacje: imiona i nazwiska Autorów wraz z afiliacją, tytuł, tytuł skrócony, streszczenie i słowa kluczowe (w językach polskim i angielskim), a także dokładny adres do korespondencji, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy.

Zalecamy, aby w pracy piśmiennictwo ograniczyć do najważniejszych źródeł (ok. 30 pozycji).

Zgłaszane prace, tj. artykuły poglądowe oraz przypadki kliniczne, nie powinny przekraczać następującej liczby znaków:                               

Rodzaj pracy

Objętość

Liczba znaków

Praca poglądowa

10–12 stron manuskryptu

23 000–27 600

Przypadek kliniczny

6–8 stron manuskryptu

13 800–18 400


Należy zastosować standardową czcionkę Times New Roman o rozmiarze 12 punktów, z zachowaniem 1,5 odstępu między wierszami. Manuskrypty powinny być zapisane w standardowym formacie Microsoft Word, natomiast pliki uzupełniające (ryciny, zdjęcia) — w formacie *.jpg lub *.tif o rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia technik obrazowych można nadsyłać z krótkim opisem klinicznym. Prosimy o niezapisywanie manuskryptu w pliku *pdf.


Prace powinny zawierać aktualne informacje. Przypadki kliniczne powinny mieć charakter typowo edukacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Komentarz Autora jest elementem wskazanym. Należy szczególnie zaakcentować praktyczny aspekt przedstawianego zagadnienia. Wskazane jest wykorzystywanie form graficznych (tabel, rycin, wykresów i diagramów). Należy zaznaczyć krótkie i istotne, według Autora, fragmenty tekstu w celu umieszczenia ich na marginesie (szablon składu czasopisma). W tekście pracy należy stosować wyłącznie międzynarodowe nazwy leków w ich polskim brzmieniu.


Artykuły powinny być zorganizowane w następujący sposób:

Artykuły poglądowe:

Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku)

Wstęp

Tekst główny podzielony na podrozdziały

Wnioski

Podziękowania

Oświadczenie o konflikcie interesów

Piśmiennictwo

Lista rycin

Tabele

Opisy przypadków klinicznych

Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku)

Wstęp

Tekst główny podzielony na podrozdziały

Wnioski

Podziękowania

Oświadczenie o konflikcie interesów

Piśmiennictwo

Lista rycin

Tabele


Sekcje manuskryptu:

Streszczenie i słowa kluczowe (polskie i angielskie). Streszczenie nie powinno przekraczać 400 słów. Pod streszczeniem należy umieścić 3–5 słów lub wyrażeń kluczowych zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Wstęp. Powinien prezentować aktualny stan wiedzy na dany temat, sformułowanie celu przygotowania pracy.

Tekst główny. Z podziałem na zaplanowane akapity, zakończony wnioskami; tak zaplanowany, by całość pracy nie przekraczała zalecanej przez Redakcję maksymalnej liczby znaków.

Podziękowania. Ewentualne podziękowania powinny być skierowane do instytucji, które były źródłem wparcia w formie grantu bądź przekazania sprzętu lub leków prezentowanych w publikacji, a następnie do osób, które przyczyniły się do powstania pracy.

Oświadczenie o konflikcie interesów. Oświadczenie powinno zawierać pełną informację na temat konfliktów interesów (finansowych lub innych), które mogły mieć wpływ na zawartości artykułu. W przeciwnym przypadku manuskrypt powinien być opatrzony formułą „Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów”.

Piśmiennictwo. Należy wymienić źródła bibliograficzne, opatrując je numerami zgodnie z kolejnością cytowania w pracy (nie w porządku alfabetycznym). Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).

W przypadku czasopism należy podać kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism według Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi) oraz przedział stron (znaki interpunkcyjne jak w przytoczonych poniżej przykładach). Jeżeli liczba współautorów danej pozycji jest większa niż pięć, należy podać nazwiska trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”.

Przykład:

Anand S.S., Yusuf S. Oral anticoagulants in patients with coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 2003; 41: 62S–69S.

W wypadku cytowanych książek należy wymienić kolejny numer pozycji, autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać nazwisko autora i tytuł oraz przedział stron, a także nazwisko autora (redaktora książki), wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

Przykład (autor i redaktor są różnymi osobami):

Calkins H., Zipes D.P. Hypotension and syncope. W: Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. (red.). Heart disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 2001: 232.

Przykład (autor jest redaktorem):

Braunwald E. Heart Disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992; 393.

Przykłady innych możliwych cytowań dostępne są na stronie NLM: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

W celu ustalenia warunków publikacji prac obszerniejszych, na przykład opracowań eksperckich, skryptów, książek, prosimy o kontakt z Redakcją.

Opisy rycin. Powinny wyczerpująco, ale zwięźle opisywać informację zaprezentowaną na rycinach, jednak bez powielania informacji zaprezentowanej w tekście artykułu.

Ryciny i zdjęcia. Żadne elementy przesłanych obrazów nie powinny być modyfikowane. Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów jest dopuszczalna, jeśli podjęte działania obejmują równomiernie cały obraz i nie zafałszowują przedstawionych danych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia Autorów o przesłanie oryginalnych plików z danymi w celu porównania rycin. Wszystkie ryciny i zdjęcia powinny zostać ponumerowane cyframi arabskimi, zatytułowane, a ich miejsce w tekście głównym winno być wyraźnie wskazanie. Ryciny należy przesłać w formie elektronicznej i zamieścić na końcu manuskryptu lub w oddzielnych plikach. Dopuszczalne formaty to: TIF, JPG w standardowej rozdzielczości (300 dpi w ostatecznym rozmiarze), EPS, CDR, AI. Istnieje możliwość wykorzystania innych formatów, np. PDF w wysokiej rozdzielczości, jednak nie należy korzystać formatu PPT, DOC ani PS, ponieważ nie nadają się one do dalszej obróbki graficznej. Czasopismo dopuszcza możliwość publikacji kolorowych ilustracji.

Tabele. Powinny zostać przygotowane z taką samą dbałością i uwagą jak tekst główny artykułu. Należy je przygotować w edytorze tekstu typu Word i ponumerować (Tabela 4, Tabela 5 itd.). Poszczególne tabele nie powinny zajmować więcej niż jedną stronę w orientacji pionowej. Należy zadbać, by zamieszczone w nich informacje nie powielały danych zaprezentowanych w artykule, lecz tylko je uzupełniały. Każda tabela powinna być przesłana na osobnej stronie wraz z tytułem i krótkim opisem. Wszystkie kolumny tabeli muszą być zatytułowane, a użyte skóry — wyjaśnione w przypisach pod tabelą. Nie należy zamieszczać rycin, zdjęć ani tabel w tekście. Wszystkie elementy graficzne należy umieszczać na końcu manuskryptu lub przesyłać w oddzielnych plikach (zgłoszonych jako pliki uzupełniające).

Pliki uzupełniające. Redakcja zachęca Autorów do przesyłania danych stanowiących uzupełnienie zgłoszonego manuskryptu, przy założeniu, że artykuł sam w sobie stanowi zamkniętą całość, niezależną od plików uzupełniających. Pliki uzupełniające mogą stanowić dodatkowe ryciny, zdjęcia, tabele, zestawy danych oraz nagrania wideo. Wszystkie pliki uzupełniające muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję i recenzentów, zanim zostaną opublikowane. Publikacja plików uzupełniających odbywa się równocześnie z publikacją artykułu podstawowego, w którym powinny być wskazane odwołania do danych w plikach uzupełniających. Po opublikowaniu artykułu treść plików uzupełniających nie może być modyfikowana.

Artykuły zgłoszone do czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” są publikowane w formie elektronicznej oraz papierowej. Za oficjalną datę publikacji artykułu uważa się datę wydania wersji elektronicznej, która jest wersją pierwotną.

Opłaty. GiPP nie pobiera opłat redakcyjnych od Autorów.

Adres Redakcji:

Redakcja czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”

ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk

Redaktor Wydawcy: Karolina Klimek (karolina.klimek@viamedica.pl)


Oświadczenie autorów

Zgłoszenia online

Czy masz już nazwę użytkownika i hasło dla Ginekologia i Perinatologia Praktyczna?

Przejdź do logowania

Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła?

Przejdź do rejestracji

Rejestracja i logowanie są obowiązkowe do deponowania manuskryptów online i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając manuskrypt wraz z ilustracjami i tabelami, autor/autorzy oświadcza/oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej nigdzie publikowana ani nie została złożona w redakcji innego czasopisma (z wyjątkiem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.
Do manuskryptów złożonych w redakcji powinien być dołączony list przewodni zawierający oświadczenie autora/autorów, potwierdzające powyższe fakty, oraz że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto autor/autorzy potwierdza/potwierdzają, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie "Ginekologia i Perinatologia Praktyczna" i zobowiązuje/zobowiązują się do jego przestrzegania.
Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy.
Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora/autorów podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna