Fraza do wyszukania


Kategorie wyszukiwania

Data


Od
Do

Indeks terminów

Wskazówki dotyczące wyszukiwania:
  • Wyszukiwanie jest niewrażliwe na wielkość liter
  • Słowa pospolite są ignorowane
  • Domyślnie, jako wynik wyszukiwania, są zwracane wyłącznie artykuły zawierające wszystkie wyszukiwane hasła (to znaczy AND jest dorozumiane)
  • W celu znalezienia artykułów zawierających którekolwiek z wyszukiwanych haseł; np., edukacja OR badania należy łączyć słowa spójnikiem OR
  • W celu tworzenia bardziej złożonych zapytań; np., archiwum ((czasopismo OR konferencja) NOT praca dyplomowa), należy używać nawiasów
  • W celu wyszukania dokładnej frazy, należy umieścić ją w cudzysłowie, np."publikacje z dostępem otwartym"
  • W celu wykluczenia słowa z wyników wyszukiwania należy poprzedzić je - lub NOT; np. online - polityka lub online NIE polityka
  • Wykorzystanie gwiazdki * jako zamiennika dowolnego ciągu znaków umożliwi wyszukanie wszystkich dokumentów zawierających wyszukiwany fragment słowa; np., soc* pozwoli na wyszukanie dokumentów zawierających " socjologiczna" lub "socjalna"