Zgłoszenia


Wytyczne dla autorów

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń. 

INFORMACJE OGÓLNE
Czasopismo „Gastroenterologia Kliniczna. Standardy i Postępy” publikuje artykuły na temat chorób przewodu pokarmowego przygotowane na zaproszenie Redakcji.

Zasady czasopisma

Przed publikacją Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nie przekraczających 400 słów).

Autor jest zobowiązany do wskazania poprzednio publikowanych materiałów ilustracyjnych oraz tabel oraz do dostarczenia Redakcji i Wydawcy pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów na ich ponowną publikację. Redakcja  Czasopisma oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za pogwałcenia praw autorskich osób trzecich przez autorów zgłoszonego manuskryptu.

Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.

Autorstwo.Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w badania przedstawione w artykule są uważane za współautorów.

Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji, etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jedne z rodzajów kontrybucji do artykułu oraz więcej niż jeden autor może wskazać dany rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie reagentów czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w  „Podziękowaniach”.

Stosowanie „ghostwriting” lub „guest- authorship” jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

Osoba wskazana jako autor do korespondencji jest zobowiązana do pozyskania od pozostałych współautorów zgody na zgłoszenie kolejnych, poprawionych wersji artykułów oraz wszelkich zmian na liście autorów. W przypadku braku zgody wszystkich współautorów artykuł zostanie odrzucony.

W celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, autor wskazany jako osoba do korespondencji jest zobowiązany dostarczyć do redakcji oryginał „Oświadczenia autorów” (http://www.gastroenterologia.viamedica.pl/formularz/GEK_list_przewodni.pdf). Wszyscy autorzy muszą wyrazić zgodę na warunki publikacji w Czasopiśmie, jednak ostateczna odpowiedzialność za artykuł spoczywa na autorze zgłaszającym.

Konflikt interesów. Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac badawczych są zobowiązani do ujawnienia (jeżeli takie istnieją) wszelkich powiązań, które mogą być interpretowane jako konflikt interesów. Autorzy powinni wskazać wszystkie źródła finansowania zobowiązania, które mogą rodzić podejrzenie stronniczości prezentowanych wyników. Informacje te nie nie wpłyną na decyzje o opublikowaniu pracy. Po przyjęciu  manuskryptu do druku Redakcja omówi z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.

Redakcja "Gastroenterologii Klinicznej" wymaga, by recenzenci i członkowie Redakcji ujawnili w liście do Redaktora Naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące rodzić podejrzenie konfliktu interesów (np. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 24 miesięcy, pokrewieństwo, związki prawne, konflikty, relacje podległości zawodowej). Dodatkowo w przypadku artykułów omawiających leki lub sprzęt medyczny, recenzenci i członkowie Redakcji są zobowiązani do przedłożenia oświadczenia o jakichkolwiek powiązaniach finansowych (o ile takie istnieją) z firmą produkującą leki/ sprzęt medyczny będący przedmiotem publikacji.

Zgłoszony artykuł powinien być wolny od fałszerstw i plagiatów (więcej informacji na ori.hhs.gov/misconduct/definition_misconduct.shtml).


Copyright Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www/ przesyłając artykuł drogą mailową autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów - we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji - pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.


Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Nagrodą za przesłanie artykułu jest publikacja w czasopiśmie Wydawcy.

Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

Prace badawcze z udziałem ludzi i zwierząt Wszystkie prace badawcze z udziałem ludzi i zwierząt oraz kliniczne badanie eksperymentalne musza być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście w sekcji Materiały i Metody.

Redakcja "Gastroenterologii Klinicznej" przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych Redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal Research. Informację o przestrzeganiu zasad zawartych w wyżej wymienionych dokumentach należy zawrzeć w tekście manuskryptu. W tekście manuskryptu Autorzy powinni zawrzeć informację, że osoby objęte badaniami w sposób świadomy wyraziły zgodę na uczestnictwo w tych badaniach.

Przygotowanie rycin i zdjęć. Żadne element przesłanych obrazów nie powinny być modyfikowane. Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów jest dopuszczalna jeśli podjęte działania obejmują równomiernie cały obraz i nie zafałszowują przedstawionych danych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autorów o przesłanie oryginalnych plików z danymi w celu porównania rycin.

Pliki uzupełniające. Redakcja zachęca autorów do przesyłania danych stanowiących uzupełnienie do zgłoszonego manuskryptu, przy założeniu, że artykuł sam w sobie stanowi zamkniętą całość, niezależną od plików uzupełniających. Pliki uzupełniające mogą stanowić dodatkowe ryciny, zdjęcia, tabele, zestawy danych oraz nagrania video. Wszystkie pliki uzupełniające muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję i recenzentów zanim zostaną opublikowane. Publikacja plików uzupełniających odbywa się równocześnie z artykułem podstawowym, a którym powinny być wskazane odwołania do danych w plikach uzupełniających. Po opublikowaniu artykułu treść plików uzupełniających nie może być modyfikowana.

Ograniczenie odpowiedzialności. Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w "Gastroenterologii Klinicznej" były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w "Gastroenterologii Klinicznej" powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.


PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU
Pracę należy zapisać w formacie .doc (MS Word). Zaleca się stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 12 oraz zachowanie półtora odstępu między wierszami.
Praca powinna zawierać następujące elementy: stronę tytułową, streszczenie (polskie i angielskie), słowa kluczowe (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele i ryciny (podpisy polskie i angielskie). Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem, należy podawać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać stosowania skrótów niestandardowych.

STRUKTURA NADSYŁANYCH PRAC
Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski) zawierające maksimum 75 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich autorów, nazwę instytucji, a także imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres emailowy autora odpowiedzialnego za korespondencje z Redakcją.
Streszczenie (polskie i angielskie) nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 5 słów lub wyrażeń kluczowych (polskich i angielskich), w miarę możliwości zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.
Tekst. Nie należy przekraczać zalecanych objętości prac: praca poglądowa - 5000 słów, opis przypadku - 2000 słów, list - 500 słów. Przedstawione limity nie obejmują streszczenia, tabel i piśmiennictwa. Dodatkowe informacje i podziękowania mogą się znaleźć na końcu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.

Piśmiennictwo Należy wymienić źródła bibliograficzne, opatrując je numerami zgodnie z kolejnością cytowania w pracy (nie w porządku alfabetycznym). Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).

W przypadku czasopism  należy podać kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism według Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi) oraz przedział stron (znaki interpunkcyjne jak w przytoczonych poniżej przykładach). Jeżeli liczba współautorów danej pozycji jest większa niż 5, należy podać nazwiska 3 pierwszych, z dopiskiem „i wsp.”.

Przykład:

Anand S.S., Yusuf S. Oral anticoagulants in patients with coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 2003; 41: 62S–69S.

W wypadku cytowanych książek należy wymienić kolejny numer pozycji, autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać nazwisko autora i tytuł oraz przedział stron, a także nazwisko autora (redaktora książki), wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

Przykład:

Gdy autor i redaktor są różnymi osobami:

Calkins H., Zipes D.P. Hypotension and syncope. W: Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. (red.). Heart disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 2001: 232.

Gdy autor jest redaktorem:

Braunwald E. Heart Disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992; 393.

Przykłady innych możliwych cytowań dostępne są na stronie NLM http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Tabele, ryciny, fotografie. Kolorowe lub czarnobiałe powinny być ponumerowane i zapisane w formacie „jpg”, „tif”, lub „eps” (o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi). Podpisy do tabel, rycin i fotografii powinny być zapisane po polsku i po angielsku. Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę ich wydawcy na ponowną publikację. 


Adres korespondencyjny

VM Media Sp.z o.o. VM Group Sp.k., Grupa Via Medica

ul. Świętokrzyska 73

80-180 Gdańsk

email: gk.journals@viamedica.pl; izabela.hallmann@viamedica.plOświadczenie autorów

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nie przekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów - we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji - pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.


Jednocześnie Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się, że nie złoży (złożą) manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.


Niezależnie od wymienionych wcześniej skutków Autor (Autorzy), w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, powinien (powinni) dołączyć do przesyłanego manuskryptu list przewodni, zawierający oświadczenie Autora (Autorów) potwierdzające powyższe fakty oraz że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto Autor (Autorzy) potwierdza (potwierdzają), że zapoznał (zapoznali) się z regulaminem nadsyłania prac w czasopiśmie „Gastroenterologia Kliniczna” i zobowiązuje się do jego przestrzegania.


Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.
Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

 

Wydawcą serwisu jest  VM Media Group sp. z o.o, Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl