Vol 8, No 1 (2022)
Case report
Published online: 2022-04-01
Page views 2653
Article views/downloads 20
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie powtórnej immunoterapii po leczeniu uzupełniającym u 47-letniego chorego na czerniaka skóry w wyjściowym stadium IIC

Anna Mariuk-Jarema1, Sylwia Kopeć1, Hanna Koseła-Paterczyk1, Piotr Rutkowski1
Forum Dermatologicum 2022;8(1):36-39.

Abstract

Dzięki pojawieniu się nowych terapii, takich jak inhibitory punktów kontrolnych układu immunologicznego czy inhibitory BRAF i MEK, w ostatniej dekadzie wyniki leczenia chorych z rozpoznaniem czerniaka uległy znacznej poprawie.
W poniższej pracy prezentowany jest przypadek mężczyzny z rozpoznaniem czerniaka skóry grzbietu, u którego doszło do progresji choroby nowotworowej mimo stosowania leczenia uzupełniającego niwolumabem. Chorego następnie zakwalifikowano do immunoterapii skojarzonej (niwolumab i ipilimumab), która zapewnia największą szansę na powodzenie leczenia czerniaka w stadium rozsiewu, jest jednak związana z dużym ryzykiem działań niepożądanych. U chorego wystąpiła toksyczność wątrobowa. Leczenie systemowe przerwano, a w badaniach obrazowych stwierdzono nową zmianę przerzutową w pęcherzyku żółciowym. W kolejnym badaniu tomografii komputerowej opisano dalszy wzrost zmiany w pęcherzyku żółciowym, przy jednoczasowej znacznej regresji wszystkich pozostałych
zmian przerzutowych. Wykonano cholecystektomię i pozostawiono chorego w ścisłej obserwacji. Mimo zakończenia leczenia systemowego wciąż utrzymuje się odpowiedź na leczenie.

Article available in PDF format

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?

References

  1. Rutkowski P, Wysocki PJ, Kozak K, et al. Expert recommendations on diagnostic-therapeutic management of melanoma patients. Oncol Clin Pract. 2022.
  2. Weber J, Mandala M, Del Vecchio M, et al. CheckMate 238 Collaborators. Adjuvant Nivolumab versus Ipilimumab in Resected Stage III or IV Melanoma. N Engl J Med. 2017; 377(19): 1824–1835.
  3. Luke JJ, Rutkowski P, Queirolo P, et al. LBA3 Pembrolizumab versus placebo after complete resection of high-risk stage II melanoma: Efficacy and safety results from the KEYNOTE-716 double-blind phase III trial. Annals of Oncology. 2021; 32: S1314–S1315.
  4. Wolchok JD, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, et al. Overall Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2017; 377(14): 1345–1356.
  5. Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych. Program lekowy.