Wytyczne dla autorów

Informacje ogólne
Czasopismo Folia Cardiologica, określane dalej jako Czasopismo, stanowi kontynuację czasopisma Folia Cardiologica Excerpta i jest dwumiesięcznikiem o charakterze naukowo-edukacyjnym, przedstawiającym zagadnienia z różnych dziedzin kardiologii. W Czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, artykuły poglądowe (na zamówienie Redakcji), opisy przypadków klinicznych, metody diagnostyki kardiologicznej, wyniki badań naukowych, przegląd piśmiennictwa oraz listy do redakcji i komentarze redakcyjne. W przypadku Autorów przyjętych do druku prac oryginalnych przewidywana jest publikacja innych prac w przyspieszonym terminie, po uzyskaniu pozytywnych recenzji.
W dziale "Młoda kardiologia" są publikowane prace oryginalne, których pierwszy Autor nie przekroczył 35. roku życia i które zyskują pozytywną opinię recenzentów. Artykuł taki jest uzupełniony notką biograficzną i fotografią pierwszego Autora.
Wszystkie prace są publikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Forma publikacji
Artykuły zgłoszone do Czasopisma są publikowane w formie elektronicznej oraz papierowej. Za oficjalną datę publikacji artykułu jest uważana data zamieszczenia wydania wersji drukowanej. Artykuły są również publikowane na stronie internetowej przed datą druku (status ahead of print). Wszystkie prośby o przyspieszenie publikacji wraz z uzasadnieniem powinny być kierowane w liście przewodnim/komentarzu do Redaktor Naczelnej.

Zasady edycji
Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICJME) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/)

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

1. Przed publikacją. Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma, z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów. Autorzy są zobowiązani do wskazania poprzednio publikowanych materiałów ilustracyjnych i tabel oraz do dostarczenia Redakcji i Wydawcy pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów na ich ponowną publikację. Redakcja Czasopisma oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za pogwałcenia praw autorskich osób trzecich przez autorów zgłoszonego manuskryptu. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
2. Autorstwo. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy, są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji itp.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych, powinny być wskazanie w „Podziękowaniach”.
Stosowanie ghostwriting lub guest-authorship jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji. Osoba wskazana jako autor do korespondencji jest zobowiązana do pozyskania od pozostałych współautorów zgody na zgłoszenie kolejnych, poprawionych wersji artykułów oraz wszelkich zmian na liście autorów. W przypadku braku zgody wszystkich współautorów artykuł zostanie odrzucony.
W celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich autor wskazany jako osoba do korespondencji wraz z manuskryptem jest zobowiązany dostarczyć do redakcji oryginał „Oświadczenia autorów” (dostępne na http://fc.viamedica.pl). WSZYSCY autorzy muszą wyrazić zgodę na warunki publikacji w Czasopiśmie, jednak ostateczna odpowiedzialność za artykuł spoczywa na autorze zgłaszającym. Oświadczenie autorów oraz oświadczenie dotyczące ghostwriting lub guest-authorship powinny zostać po zeskanowaniu zdeponowane w systemie obsługi manuskryptów, a następnie przesłane pocztą na adres: I Klinika Kardiologii i Elektroterapii, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, ul. Grunwaldzka 45, 25–736 Kielce, tel. 41 36 71 510.
3. Konflikt interesów. Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac badawczych są zobowiązani do ujawnienia (jeżeli takie istnieją) wszelkich powiązań, które mogą być interpretowane jako konflikt interesów. Autorzy powinni wskazać wszystkie źródła finansowania zobowiązania, które mogą rodzić podejrzenie stronniczości prezentowanych wyników. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po przyjęciu manuskryptu do druku Redakcja omówi z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom. Redakcja Czasopisma wymaga, by recenzenci i członkowie Redakcji ujawnili w liście do Redaktora Naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące rodzić podejrzenie konfliktu interesów (np. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 24 miesięcy, pokrewieństwo, związki prawne, konflikty, relacje podległości zawodowej). Dodatkowo w przypadku artykułów, w których są omawiane leki lub sprzęt medyczny, recenzenci i członkowie Redakcji są zobowiązani do przedłożenia oświadczenia o jakichkolwiek powiązaniach finansowych (o ile takie istnieją) z firmą produkującą leki/sprzęt medyczny będący przedmiotem publikacji.
4. Zgłoszony artykuł powinien być wolny od fałszerstw i plagiatów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: http://www.ori.hhs.gov/misconduct/definition_misconduct.shtml.
5. Copyright. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, Autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Wydawnictwo Via Medica całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana. Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Via Medica.
6. Nota prawna. Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawnictwa. Stosunki prawne łączące Wydawnictwo i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3. kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.
7. Prace badawcze z udziałem ludzi i zwierząt. Wszystkie prace badawcze z udziałem ludzi i zwierząt oraz kliniczne badanie eksperymentalne muszą być zaakceptowane przez lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście w sekcji "Materiały i metody". Redakcja Czasopisma przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych Redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal Research. Informację o przestrzeganiu zasad zawartych w wyżej wymienionych dokumentach należy zawrzeć w tekście manuskryptu. W tekście manuskryptu Autorzy powinni również zamieścić informację, że osoby objęte badaniami w sposób świadomy wyraziły zgodę na uczestnictwo w tych badaniach.

Ograniczenie odpowiedzialności
Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w czasopiśmie Folia Cardiologica były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w Czasopiśmie powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

Proces recenzji i wybór prac do publikacji
Redakcja Folia Cardiologica dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej przeprowadzić proces oceny i publikacji zgłoszonych artykułów. Wszystkie artykuły wraz z rycinami, tabelami i plikami uzupełniającymi powinny być zgłoszone za pośrednictwem systemu do obsługi manuskryptów na stronie http://czasopisma.viamedica.pl/fc. Zarówno procesy zgłoszenia, jak i recenzji są prowadzane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu elektronicznego, dlatego artykuły przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. Przygotowując manuskrypt, Autorzy są zobowiązani stosować się do zasad opisanych w niniejszej instrukcji dla autorów. Nadesłane prace ocenia się pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadesłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja Czasopisma. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z podanymi zasadami Redakcja odsyła autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły są przekazywane do oceny niezależnych recenzentów. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do recenzji Redakcja przesyła do autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego. Artykuły są recenzowane przez przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy na przygotowanie recenzji mają 3 tygodnie. Zachęca się autorów do wskazywania nazwisk recenzentów, jednak Redakcja zastrzega sobie jednak prawo ostatecznego ich wyboru. Wszystkie przesłanie manuskrypty są traktowane przez Redakcję i recenzentów jak dokumenty poufne. Proces recenzji również jest poufny, a dane recenzentów oraz autorów nie są ujawniane. Recenzenci są proszeni o przygotowanie pisemnie opinii oraz o rekomendację odnośnie akceptacji, akceptacji z małymi lub dużymi poprawkami lub odrzucenie artykułu. Akceptacja do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów. Zgłoszone artykuły są akceptowane do publikacji jedynie w przypadku pozytywnej opinii recenzentów. Autorzy są informowani o akceptacji artykułu do druku drogą mailową. Artykuły są poddawane redakcji i korekcie przed drukiem. W niektóry przypadkach artykuły odrzucone przez Redakcję mogą być opublikowane w innych czasopismach Wydawcy.

Przygotowanie manuskryptu
Manuskrypt powinien być napisany w prosty, zwięzły sposób, z uwzględnieniem zasad gramatyki i ortografii oraz w ramach limitów słów przewidzianych dla poszczególnych typów artykułów przedstawionych poniżej. Artykuły oryginalne drukowane są w języku angielskim. Manuskrypt może być zgłaszany w języku polskim lub angielskim. Redakcja preferuje prace oryginalne zgłaszane w języku angielskim. Artykuł powinien być napisany w standardowym edytorze tekstu (np. Microsoft Word), czcionką Times New Roman o rozmiarze 12, z podwójnymi odstępami między wierszami i zapisany w formacie pliku .doc/.docx, .rtf. Tekst nie powinien być w żadne sposób formatowany. Litery alfabetu greckiego oraz znaki specjalne mogą być wstawiane w tekście jako symbole. Nie należy stosować podkreśleń, a przypisy powinny być używane tylko tam, gdzie są konieczne. W przypadku korzystania z przypisów należy je ponumerować i zamieścić w stopce na stosownej stronie manuskryptu. Należy przyłożyć szczególną wagę do rzetelnej analizy danych i testów statystycznych prezentowanych w artykule. Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Wymagania dotyczące poszczególnych typów artykułów:
Artykuły oryginalne powinny przedstawić wyniki prac, których cel jest nowatorski, a czytelnie i przejrzyście przedstawione wyniki omówione zostaną w kontekście danych z piśmiennictwa.
Prace poglądowe powinny przedstawić aktualny stan wiedzy dotyczący danego zagadnienia.
Opisy przypadków klinicznych to krótkie opisy interesującego, rzadkiego, pouczającego klinicznie przypadku, podporządkowanego rycinom z wynikami badań obrazowych lub zapisem EKG o dobrej rozdzielczości i jakości.
Opisy badań diagnostycznych powinny dotyczyć ciekawych, rzadkich schorzeń kardiologicznych. Przyjmowane są opisy badań elektrokardiograficznych, echokardiograficznych, elektrofizjologicznych, angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego.

Artykuły należy przygotować, przestrzegając następujących limitów:

Typ artykułu

Liczba słów*

Liczba pozycji bibliografii

Liczba rycin i tabel**

Artykuły oryginalne

3000

25

8

Artykuły poglądowe

3500

40

4

Opisy przypadków klinicznych

1000

10

4

Opisy wyników badań diagnostycznych

500

0

5

Listy do redakcji

500

0

0

*Łącznie z piśmiennictwem, z wyłączeniem streszczenia, stron tytułowych i opisów rycin
**Łącznie z plikami uzupełniającymi

Artykuły powinny być zorganizowane w następujący sposób:

Artykuły poglądowe
Strona tytułowa (po polsku i po angielsku)
Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku)
Wstęp
Tekst główny podzielony na podrozdziały
Wnioski
Podziękowania
Oświadczenie o konflikcie interesów
Piśmiennictwo
Lista rycin
Tabele

Artykuły oryginalne (full and short)
Strona tytułowa (po polsku i po angielsku)
Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku)
Wstęp
Materiały i metody
Wyniki
Dyskusja
Wnioski
Podziękowania
Oświadczenie o konflikcie interesów
Piśmiennictwo
Lista rycin
Tabele

Opisy przypadków klinicznych
Strona tytułowa (po polsku i po angielsku)
Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku)
Wstęp
Tekst główny podzielony na podrozdziały
Wnioski
Podziękowania
Oświadczenie o konflikcie interesów
Piśmiennictwo
Lista rycin
Tabele

Opisy wyników badań diagnostycznych
Strona tytułowa (po polsku i po angielsku)
Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku)
Wstęp
Tekst główny podzielony na podrozdziały
Wnioski
Podziękowania
Oświadczenie o konflikcie interesów
Piśmiennictwo
Lista rycin
Tabele

Sekcje manuskryptu oryginalnego

Strona tytułowa. Powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski), zawierający maksimum 60 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich Autorów, nazwy instytucji, z których pochodzi praca; imię i nazwisko, adres, numer telefonu, faksu i e-mail Autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

Streszczenie i słowa kluczowe (polskie i angielskie). Streszczenie nie powinno przekraczać 300 słów. Powinno być ustrukturyzowane i zawierać cztery akapity zatytułowane: wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić 3–5 słów lub wyrażeń kluczowych zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Wstęp. Powinien prezentować aktualny stan wiedzy na dany temat, sformułowanie celu badań — wyjaśnienie, na ile jest on oryginalny.

Materiały i metody. Opis grupy badanej, użytych metod badawczych i analizy statystycznej. Procedury eksperymentalne powinny być opisane w sposób umożliwiający ich powtórzenie przez innych badaczy. Tam, gdzie to możliwe, należy podać źródło materiałów.

Wyniki. Należy przedstawić w logiczny i czytelny sposób, ułatwiający ich zrozumienie przez czytelników. Warto pamiętać, że prezentacja wyników w postaci wykresów jest bardziej czytelna niż tabele lub wyniki wymienione tylko w tekście.

Dyskusja. W dyskusji należy omówić uzyskane wyniki w kontekście wyników badań przedstawionych w literaturze światowej, uwzględniając stopień, w jakim zostały osiągnięte założone cele badawcze, na ile wyniki są oryginalne, jakie są ewentualne ograniczenia metod badawczych opisanych w pracy, jakie są możliwe mechanizmy opisanego zjawiska, jakie może być znaczenie kliniczne stwierdzonych faktów. Nie należy też powtarzać w dyskusji wyników zaprezentowanych w części Wyniki.

Wnioski. Powinny nawiązywać do celów pracy i być przedstawione szczególnie precyzyjnym językiem.

Podziękowania. Podziękowania powinny być w pierwszej kolejności skierowane do instytucji, które były źródłem wparcia w formie przekazania grantu, sprzętu lub leków prezentowanych w publikacji, a następnie do osób, które przyczyniły się do powstania pracy.

Oświadczenie o konflikcie interesów. Oświadczenie powinno zawierać pełną informację na temat możliwych konfliktów interesów (finansowych lub innych), które mogły mieć wpływ na prezentowane wyniki. W przeciwnym przypadku manuskrypt powinien być opatrzony formułą „Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów”.

Piśmiennictwo. Autorzy muszą zapewnić poprawność danych w pozycjach bibliograficznych, jak również zagwarantować, ze wszystkie pozycje bibliograficzne w spisie mają swoje odnośniki w tekście i odwrotnie. Obowiązuje kolejność cytowań zgodnie z kolejnością podawania pozycji w manuskrypcie. Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).

Piśmiennictwo powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy. Preferowany przez Redakcję styl to Vancuver. Należy podać: (a) kolejny numer pozycji, (b) nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion (w przypadku liczby autorów większej niż 3 należy podać nazwiska trzech pierwszych i dodać et al., (c) tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (patrz Index Medicus), rok, tom, numer, stronę początkową i końcową; dla osobnych pozycji książkowych tytuł oraz wydawcę, miejsce i rok wydania, (d) adres pracy według systemu DOI. Piśmiennictwo powinno być ograniczone do najważniejszych pozycji (maksymalnie 25). Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych.

Uwaga: w adresie bibliograficznym pozycji piśmiennictwa należy podać numer DOI (jeżeli taki jest) — umożliwi to linkowanie referencji i bezpośrednie odniesienie do właściwej strony internetowej. Przykład: Redon J, Cifkova R, Laurent S, et al. Mechanisms of hypertension in the cardiometabolic syndrome. J Hypertens. 2009; 27(3): 441–451, doi: 10.1097/HJH.0b013e32831e13e5.

Przykłady innych możliwych cytowań dostępne są na stronie NLM http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Opisy rycin. Powinny wyczerpująco, ale zwięźle opisywać informację zaprezentowaną na rycinach, nie powinny jednak powielać informacji zaprezentowanej w tekście artykułu.

Ryciny i zdjęcia. Przygotowanie rycin i zdjęć. Żadne elementy przesłanych obrazów nie powinny być modyfikowane. Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów jest dopuszczalna, jeśli podjęte działania obejmują równomiernie cały obraz i nie zafałszowują przedstawionych danych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autorów o przesłanie oryginalnych plików z danymi w celu porównania rycin
Wszystkie ryciny i zdjęcia powinny zostać ponumerowane cyframi arabskimi, zatytułowane, a ich miejsce w tekście głównym być wyraźnie wskazanie. Ryciny należy przesłać w formie elektronicznej i zamieścić na końcu manuskryptu lub w oddzielnych plikach. Dopuszczalne formaty to: TIF, JPG w standardowej rozdzielczości (300 dpi w ostatecznym rozmiarze), EPS, CDR, AI. Istnieje możliwość wykorzystania innych formatów, np. PDF w wysokiej rozdzielczości, jednak nie należy korzystać formatu PPT, DOC ani PS, ponieważ nie nadają się one do dalszej obróbki graficznej. Czasopismo dopuszcza możliwość publikacji ilustracji kolorowych.

Tabele. Powinny zostać przygotowane z taką samą dbałością i uwagą jak tekst główny artykułu. Tabele należy przygotować w edytorze tekstu typu Word i ponumerować (Tabela 4, Tabela 5 itp.). Każda tabela powinna być nie większa niż na jedna stronę w orientacji pionowej. Informacje zaprezentowane w tabelach powinny uzupełniać, a nie powielać danych zaprezentowanych w artykule. Każda tabel powinna być przesłana na osobnej stronie wraz z tytułem i krótkim opisem. Wszystkie kolumny tabeli muszą być zatytułowane, a użyte skóry wyjaśnione w przypisach pod tabelą. Nie należy zamieszczać rycin, zdjęć ani tabel w tekście. Wszystkie elementy graficzne należy umieszczać na końcu manuskryptu lub przesyłać w oddzielnych plikach (zgłoszonych jako pliku uzupełniające).

Pliki uzupełniające. Redakcja zachęca Autorów do przesyłania danych stanowiących uzupełnienie do zgłoszonego manuskryptu, przy założeniu, że artykuł sam w sobie stanowi zamkniętą całość, niezależną od plików uzupełniających. Pliki uzupełniające mogą stanowić dodatkowe ryciny, zdjęcia, tabele, zestawy danych oraz nagrania wideo. Wszystkie pliki uzupełniające muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję i recenzentów, zanim zostaną opublikowane. Publikacja plików uzupełniających odbywa się równocześnie z publikacją artykułu podstawowego, w którym powinny być wskazane odwołania do danych w plikach uzupełniających. Po opublikowaniu artykułu treść plików uzupełniających nie może być modyfikowana.

Opłaty
Czasopismo FC nie pobiera opłat redakcyjnych od autorów.

Polityka prywatności
Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu manuskryptowego tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Dane kontaktowe
Wydawnictwo Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, tel. +48 58 320 94 94, faks +48 58 320 94 60, joanna.gajkowska@viamedica.pl

Oświadczenie autorów

Oświadczenie autorów

Zgłoszenia online

Czy masz już nazwę użytkownika i hasło dla Folia Cardiologica?

Przejdź do logowania

Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła?

Przejdź do rejestracji

Rejestracja i logowanie są obowiązkowe do deponowania manuskryptów online i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Lista kontrolna przygotowania do deponowania manuskryptu

W ramach procesu deponowania, autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich pracy ze wszystkimi z poniższych elementów, a jeśli nie zastosują się do tych wytycznych, ich wnioski zostaną odesłane z powrotem.

  1. Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych).

  2. Wszyscy wymienieni współautorzy (o ile występują), po zapoznaniu się z jej treścią, zaakceptowali ją i wyrażają zgodę na publikację.

  3. Autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich.

  4. Autor (autorzy) zapoznał się (zapoznali się) z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie „Folia Cardiologica” i zobowiązuje się (zobowiązują się) do jego przestrzegania.

  5. Autor (autorzy) upoważnia (upoważniają) Redakcję do redakcyjnego opracowania nadesłanego manuskryptu.

  6. W badaniach przestrzegano przepisów Deklaracji Helsińskiej i lokalnych przepisów dotyczących prowadzenia badań na zwierzętach.

  7. Wszystkie źródła finansowania pracy zostały w niej wymienione.

  8. Wszelkie konflikty interesów zostały zadeklarowane przez autora (autorów).

  9. Autor (autorzy) deklaruje (deklarują), że zgłoszony manuskrypt spełnia wymogi anonimowej recenzji, to znaczy, że żaden element zawarty w tekście artykułu nie umożliwi recenzentom rozpoznania autorów pracy.

Informacje o prawach autorskich

Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www, autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Wydawnictwo Via Medica całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana. Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Via Medica.

Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawnictwa. Stosunki prawne łączące Wydawnictwo i autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3. kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl