Shortcuts
Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  1. Praca nie została opublikowana ani nie została złożona do innej redakcji;
  2. Praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów i kierownictwo ośrodków, w których powstała;
  3. Autor (autorzy) zgadza się (zgadzają się) na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji;
  4. Ujawniono wszelkie źródła finansowania;
  5. Autor (autorzy) zna (znają) zasady edycji i informacje dla autorów ogłaszane w „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii” i będą ich przestrzegać;
  6. Autor (autorzy) jest gotów (są gotowi) pokryć ewentualne koszty wydrukowania kolorowych ilustracji.
Copyright Notice

Zasady czasopisma

1. Przed publikacją. Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów).

Autor jest zobowiązany do wskazania poprzednio publikowanych materiałów ilustracyjnych oraz tabel oraz do dostarczenia Redakcji i Wydawcy pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów na ich ponowną publikację. Redakcja czasopisma oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za pogwałcenia praw autorskich osób trzecich przez autorów zgłoszonego manuskryptu.

Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.

2. Autorstwo. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji, etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w  „Podziękowaniach”.

Stosowanie ghostwriting lub guest-authorship jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

Osoba wskazana jako autor do korespondencji jest zobowiązana do pozyskania od pozostałych współautorów zgody na zgłoszenie kolejnych, poprawionych wersji artykułów oraz wszelkich zmian na liście autorów. W przypadku braku zgody wszystkich współautorów artykuł zostanie odrzucony.

W celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, autor wskazany jako osoba do korespondencji jest zobowiązany dostarczyć do redakcji oryginał „Oświadczenia autorów” (dostępne na stronie www.czasopisma.viamedica.pl/eoizpm/). Wszyscy autorzy muszą wyrazić zgodę na warunki publikacji w Czasopiśmie, jednak ostateczna odpowiedzialność za artykuł spoczywa na autorze zgłaszającym.

3. Konflikt interesów. Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac badawczych są zobowiązani do ujawnienia (jeżeli takie istnieją) wszelkich powiązań, które mogą być interpretowane jako konflikt interesów. Autorzy powinni wskazać wszystkie źródła finansowania zobowiązania, które mogą rodzić podejrzenie stronniczości prezentowanych wyników. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po przyjęciu manuskryptu do druku Redakcja omówi z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom.

4. Zgłoszony artykuł powinien być wolny od fałszerstw i plagiatów (więcej informacji na ori.hhs.gov/misconduct/definition_misconduct.shtml).

5. Copyright. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.czasopisma.viamedica.pl/eoizpm/, autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów — we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.

Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Nagrodą za przesłanie artykułu jest publikacja w czasopiśmie Wydawcy.

Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą

prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

6. Przygotowanie rycin i zdjęć. Żadne elementy przesłanych obrazów nie powinny być modyfikowane. Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów jest dopuszczalna, jeśli podjęte działania obejmują równomiernie cały obraz i nie zafałszowują przedstawionych danych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autorów o przesłanie oryginalnych plików z danymi w celu porównania rycin.

7. Pliki uzupełniające. Redakcja zachęca autorów do przesyłania danych stanowiących uzupełnienie do zgłoszonego manuskryptu, przy założeniu, że artykuł sam w sobie stanowi zamkniętą całość, niezależną od plików uzupełniających. Pliki uzupełniające mogą stanowić dodatkowe ryciny, zdjęcia, tabele, zestawy danych oraz nagrania wideo. Wszystkie pliki uzupełniające muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję i recenzentów, zanim zostaną opublikowane. Publikacja plików uzupełniających odbywa się równocześnie z artykułem podstawowym, w którym powinny być wskazane odwołania do danych w plikach uzupełniających. Po opublikowaniu artykułu treść plików uzupełniających nie może być modyfikowana.

8. Ograniczenie odpowiedzialności. Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w EO były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność Autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w Czasopiśmie powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

Privacy Statement

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.
Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk,

tel. +48 58 320 94 94, faks +48 58 320 94 94, e-mail:  viamedica@viamedica.pl