Shortcuts
Focus and Scope

Czasopismo o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, kierowane zarówno do lekarzy pierwszego kontaktu, jak i do lekarzy specjalistów zainteresowanych problemami z dziedziny zaburzeń przemiany materii oraz endokrynologii otyłości. Zawiera recenzowane artykuły przeglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny zaburzeń przemiany materii oraz endokrynologii otyłości, prace kazuistyczne (opisy przypadków) i komentarze redakcyjne.

Peer Review Process

Redakcja EOiZPM dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej przeprowadzić proces oceny i publikacji zgłoszonych artykułów. Wszystkie artykuły wraz z rycinami, tabelami i plikami uzupełniającymi powinny być przesyłane w postaci elektronicznej na adres: endokrynologia@viamedica.pl. Zarówno procesy zgłoszenia, jak recenzji są prowadzane drogą elektroniczną, dlatego artykuły przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane. Przygotowując manuskrypt, autorzy są zobowiązani stosować się do zasad opisanych w niniejszej instrukcji dla autorów. Nadesłane prace ocenia się pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadesłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja EOiZPM. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z podanymi zasadami Redakcja odsyła autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły są przekazywane do oceny niezależnych recenzentów. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do recenzji Redakcja przesyła do autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego. Artykuły są recenzowane przez przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy na przygotowanie recenzji mają 3 tygodnie. Zachęca się autorów do wskazywania nazwisk recenzentów, jednak redakcja zastrzega sobie jednak prawo ostatecznego ich wyboru. Wszystkie przesłanie manuskrypty są traktowane przez Redakcję i recenzentów jak dokumenty poufne. Proces recenzji również jest poufny, a dane recenzentów nie są ujawniane. Recenzenci są proszeni o przygotowanie pisemnie opinii oraz o rekomendację odnośnie do akceptacji, akceptacji z małymi lub dużymi poprawkami lub odrzucenie artykułu. Akceptacja do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów. Zgłoszone artykuły są akceptowane do publikacji jedynie w przypadku pozytywnej opinii recenzentów. Autorzy są informowani o akceptacji artykułu do druku drogą mailową. Artykuły są poddawane redakcji i korekcie przed drukiem. W niektóry przypadkach artykuły odrzucone przez Redakcję EOiZPM mogą być opublikowane w innych czasopismach Wydawcy.


Oświadczenie autorów

Autorzy, w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, są zobowiązani do dołączenia do przesyłanego manuskryptu „oświadczenia autorów”. Oświadczenie autorów należy wydrukować i podpisać, a następnie podpisaną kopię zeskanować i przesłać na adres redakcji.

UWAGA! Brak kopii skanu oświadczenia autorów przesłanego pocztą na adres Redakcji spowoduje, że manuskrypt nie zostanie przyjęty do publikacji.
Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk,

tel. +48 58 320 94 94, faks +48 58 320 94 94, e-mail:  viamedica@viamedica.pl