Endokrynologia Polska 5/2016-TGF-β1, bone metabolism, osteoprotegerin, and soluble receptor activator of nuclear factor-κB ligand in girls with anorexia nervosa

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

TGF-β1, bone metabolism, osteoprotegerin, and soluble receptor activator of nuclear factor-κB ligand in girls with anorexia nervosa

TGF-β1, metabolizm kostny, osteoprotegeryna i rozpuszczalny ligand receptora aktywatora czynnika jądrowego-κB u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym

Zofia Ostrowska1, Katarzyna Ziora2, Joanna Oświęcimska2, Elżbieta Świętochowska1, Bogdan Marek3, Dariusz Kajdaniuk3, Joanna Strzelczyk1, Karolina Gołąbek1, Kinga Wołkowska-Pokrywa1, Beata Kos-Kudła3

1Department of Medical and Molecular Biology, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

2Department of Paediatrics, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

3Department of Pathophysiology and Endocrinology, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Prof. Zofia Ostrowska M.D., Ph.D., Department of Medical and Molecular Biology, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Silesian Medical University, Jordana St. 19, 41-808 Zabrze, Poland, tel.: +48 32 272 21 71, e-mail: ozdrasiek@wp.pl

Abstract

Introduction: Numerous investigations, and especially in vitro studies, indicate that TGF-β1 may act as an important regulator of bone remodelling. Thus, it could be expected that disturbances of this cytokine production observed by several researchers might play a role in the mechanism leading to the development of osteoporosis in girls with anorexia nervosa (AN). The aim of the study was to determine whether 1) girls with AN exhibited a relationship between TGF-β1 and bone metabolism (as assessed based on serum OC and CTx concentrations) and 2) whether OPG and sRANKF might modify the possible relationship between TGF-β1 and bone metabolism.

Material and methods: Serum concentrations of TGF-β, OC, CTx, OPG, and its soluble ligand sRANKF were determined by EFISA in 60 girls with AN and in 20 healthy controls (C). All study participants were aged 13 to 17 years.

Results: Body weight, BMI, BMI-SDS and the Cole index, serum TGF-β1, OC, CTx, and the OPG/sRANKF ratio were significantly reduced, while OPG and sRANKF levels were significantly increased, in girls with AN compared to healthy participants. BMI and the Cole index correlated negatively and significantly with serum CTx and OPG (AN group) or CTx only (groups C and C + AN). Girls with AN showed a positive and significant correlation between the Cole index and serum TGF-β1. The combination group (C + AN) showed a positive and significant correlation between BMI, the Cole index, and the OPG/sRANKF ratio and TGF-β1 concentration, while TGF-β1 correlated positively and significantly with OC concentrations and the OPG/sRANKF ratio. The Cole index and BMI were identified to be significant and independent predictors of CTx (C, AN, and C+AN groups) and OPG (AN group); the Cole index, BMI, and TGF-β1 independently predicted the OPG/sRANKF ratio (C, AN, and C + AN groups); TGF-β1 was found to be an independent predictor of OC (C + AN group).

Conclusions: Changes in bone markers, OPG, and/or OPG/sRANKF ratio observed in girls with AN are associated with changes in serum TGF-β1 concentrations. TGF-β1 suppression in girls with AN might lead to disturbances in the relationship between bone metabolism and the OPG/sRANKF system, which, in turn, might compromise the mechanism compensating for bone remodelling disturbances.

(Endokrynol Pol 2016; 67 (5): 493-500)

Keywords: anorexia nervosa; girls; TGF-β1; bone metabolism; OPG; sRANKL

Streszczenie

Wstęp: Liczne badania, zwłaszcza in vitro wskazują, że TGF-β1 odgrywa istotną rolę w regulacji remodelingu kostnego. Na tej podstawie można przypuszczać, że obserwowane przez niektórych badaczy zaburzenia w produkcji tej cytokiny mogłyby współuczestniczyć w mechanizmie prowadzącym do rozwoju osteoporozy u dziewcząt z jadlowstrętem psychicznym (AN). Celem badań było: 1) wykazanie, czy u dziewcząt z AN istnieje związek między TGF-β1 a metabolizmem kostnym (ocenianym na podstawie stężeń w surowicy OC i CTx), 2) ustalenie, czy OPG i sRANKF mogą mieć znaczenie w mechanizmie ewentualnej zależności między TGF-β1 a metabolizmem kostnym.

Materiał i metody: U 60 dziewcząt z AN i 20 zdrowych w wieku 13-17 lat oznaczono stężenia TGF-β1, OC, CTx, OPG i jej rozpuszczalnego ligandu sRANKF w surowicy metodą EFISA.

Wyniki: U dziewcząt z AN wykazano istotne obniżenie masy ciała, wskaźników BMI i Cole’a, BMI-SDS oraz stężeń TGF-β1, OC i CTx w surowicy, jak również wartości wskaźnika OPG/sRANKF przy istotnym wzroście stężeń OPG i sRANKF w porównaniu do grupy kontrolnej. Wartości wskaźników BMI i Cole’a korelowały znamiennie i ujemnie ze stężeniami CTx i OPG (grupa AN) lub stężeniami CTx (grupy C i C + AN). W grupie AN wartości wskaźnika Cole’a korelowały istotnie i dodatnio ze stężeniami TGF-β1, a w grupie C + AN znamienną i dodatnią korelację wykazano między wartościami wskaźników BMI i Cole’a a wartościami wskaźnika OPG/sRANKF i stężeniami TGF-β1 oraz między stężeniami TGF-β1 a stężeniami OC i wartościami wskaźnika OPG/sRANKF. Wykazano, że: wskaźnik Cole’a i BMI są niezależnymi predykatorami dla CTx (grupy C, AN, C + AN) oraz OPG (grupa AN); wskaźnik Cole’a, BMI i TGF-β1 są niezależnymi predyktorami dla OPG/sRANKL (grupy C, AN, C + AN); TGF-β1 jest niezależnym predyktorem dla OC (grupa C + AN).

Wnioski: Obserwowanym u dziewcząt z AN zmianom w stężeniach markerów kostnych, OPG, sRANKL i/lub wskaźniku OPG/sRANKL towarzyszą zmiany w stężeniach TGF-β1. Supresja stężeń TGF-β1 u dziewcząt z AN może prowadzić do naruszenia powiązań między metabolizmem kostnym a układem OPG/sRANKL, co może skutkować upośledzeniem mechanizmu kompensującego zaburzenia w przebudowie kośćca.

(Endokrynol Pol 2016; 67 (5): 493-500)

Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny; dziewczęta; TGF-β1; metabolizm kostny; OPG; sRANKL

Introduction

Transforming growth factor β (TGF-β) belongs to the family of multifunctional regulatory polypeptides. The majority of cells synthesising these polypeptides express receptors that are specific to them, which shows the cells’ autocrine action. The polypeptides may also act via a paracrine pathway. TGF-β is a multifactorial cytokine; it takes part in angiogenesis, stimulates extracellular matrix protein synthesis and degradation, regulates apoptosis, promotes the epithelial to mesenchymal transition, and inhibits the growth of hematopoietic, endothelial, and lymphatic cells. TGF-β has various isoforms; three of them are found in humans, i.e. TGF-β1, TGF-β2, and TGF-β3; however, TGF-β1 constitutes the largest source of TGF-β in bone [1-5]. Numerous investigations, and especially in vitro studies, indicate that TGF-β1 may act as an important regulator of bone remodelling by influencing both bone formation and bone resorption as well as the production of certain pro-inflammatory cytokines [2, 5-8]. A role of TGF-β1 in coupling bone resorption with formation was also suggested [4].

The role of TGF-β1 in the regulation of bone formation has been well established [2, 3, 7]. Autocrine stimulation by TGF-β1 enhances osteoblast proliferation, blocks apoptosis of osteoblasts, and recruits osteoblastic precursors or matrix-producing osteoblasts to the site through chemotactic attraction. TGF-β1 also enhances the production of extracellular bone matrix protein in the early stages of osteoblast differentiation. On the other hand, it inhibits the later phase of osteoblast proliferation and mineralisation. These later stages are positively regulated by other growth factors such as bone matrix proteins (BMP) [9]. Thus, TGF-β1 cooperates with BMP to regulate osteoblast differentiation. Several reports also indicate that Runt-related transcription factor 2 (Runx2), the master transcription factor in bone formation, is regulated by TGF-β1 and BMP-2 [10].

The role of TGF-β1 in osteoclastogenesis and bone resorption is very complex [2, 3, 7]. It is clear that TGF-β1 mediates osteoclast functions, including their maturation, apoptosis, and recruitment of osteoclast precursors from spleen or bone marrow. TGF-β1 has a biphasic effect on the osteoclast maturation. When TGF-β1 is added into the culture along with receptor activator of nuclear factor-κB ligand (RANKL) and macrophage colony stimulating factor (M-CSF), it induces osteoclastogenesis of haematopoietic and other osteoclast precursors. TGF-β1 triggers the expression of nuclear factor-κB (NF-κB) and receptor activator of nuclear factor-kB (RANK) in osteoclast precursors, and RANKL/RANK interaction is important for prolonged survival and augmented differentiation of osteoclast precursors into osteoclasts. When osteoclast precursors were cultured with osteoblasts, their activation was attenuated when they were stimulated with high levels of TGF-β1 (0.1-10 ng/mL). However, low levels of TGF-β1 (1-100 pg/mL) promoted osteoclast maturation. High levels of TGF-β1 upregulated the expression of osteoprotegerin (OPG) and downregulated the expression of RANKL by osteoblasts [2, 3, 7, 11].

Osteopaenia, or low bone mass, and osteoporosis are among the most severe and common complications of anorexia nervosa (AN) [12-16]. Several studies have reported a positive relationship between body mass, body mass index (BMI), and/or bone mineral density (BMD) in adolescents with AN [15, 17-22]. Adolescents with AN also have lower levels of biochemical markers of bone formation and resorption than normal-weight controls, indicating a decrease in bone turnover [15, 23-31]. This is in contrast to normal-weight adolescents, who have increased levels of bone metabolism markers, particularly in earlier puberty, consistent with increased bone modelling [15]. On the other hand, serum sRANKL [25-31] and/or OPG levels [23-31] are significantly increased in girls with AN while the OPG/sRANKL ratio is significantly decreased [32, 25-31]. Munoz-Calvo et al. [32] were the only researchers who did not find significant changes in OPG levels in girls with AN who exhibited a significantly increased sRANKL level and OPG/sRANKL suppression. Our previous studies [26-31] indicate some desynchronisation between the RANKL/RANK/OPG system and bone remodelling (especially bone resorption) in girls with AN.

Disturbances in bone remodelling observed in girls with AN are frequently associated with abnormal concentrations of numerous osteotropic factors, not only hormones [15, 33-35], but also cytokines including anti- and proinflammatory cytokines [5, 30, 36]. Considering the fact that TGF-β1, a ubiquitous growth factor, is not a pro- but an anti-inflammatory cytokine that controls both osteoblast and osteoclast differentiation, and therefore balances between bone formation and resorption [2, 7, 8], it might be expected that possible disturbances in its production could have some role in the mechanism leading to the development of osteoporosis in adolescents with AN. Raymond et al. [37] investigated spontaneous or mitogen-induced secretion of TGF-β1 from peripheral blood mononuclear cells in patients with AN. There were also clinical studies aimed at determining serum TGF-β1 concentrations [38, 39]. However, these investigations were only carried out in young women, the patient groups were small, and the obtained results ambiguous. Raymond et al. [37] did not observe significant changes in spontaneous and concanavalin A-induced in vitro TGF-β1 production in peripheral blood mononuclear cells of patients with AN. Pomeroy et al. [38] found significant elevation of TGF-β, while Corcos et al. [39] found a significant decrease of TGF-β2, in young women with AN compared to the control participants. All these data [2, 7, 8, 36], along with our previous results [25-31], indicate that the abnormal TGF-β concentrations in women with AN demonstrated by several authors [38, 39] might promote the development of osteoporosis in these patients, possibly through OPG and/or RANKL. To the best of our knowledge, the relationship between potential changes in TGF-β1 concentrations and bone markers in girls with AN has not been studied so far. Therefore, we decided to undertake these investigations.

The aim of the study was to determine whether 1) girls with AN exhibited a relationship between TGF-β1 and bone metabolism (as assessed based on serum osteocalcin – OC and collagen type I crosslinked carboxyterminal telopeptide – CTx) and 2) whether OPG and sRANKL might modify the possible relationship between TGF-β1 and bone metabolism.

Material and methods

The study involved 60 girls aged 13 to 17 years with restrictive form of AN according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) classification published by the American Psychiatric Association in 1994. The average disease duration was 12.1 months (range 3-36 months). All examined girls were at the pubertal stage of Tanner IV-V. All had primary or secondary amenorrhoea. They had normal liver and kidney functions; no severe somatic complications or psychiatric disorders were observed. On recruitment, no patients were taking medications known to affect the nutritional and bone status including calcium or vitamin D supplements. During hospitalisation, patients were placed at bed rest, which is the standard care. The control group comprised 20 age-matched, healthy, regularly menstruating adolescent females with no endocrine or other disorders that might possibly influence adipose tissue and bone metabolism. During the three-month period before the study, the control participants did not take calcium or vitamin D supplements.

The height and body weight of all participants were measured, and their body mass index (BMI), standard deviation score (BMI-SDS), and Cole index were calculated. The Cole index reflects the nutritional status and encompasses the following categories: wasting < 75%; undernourished 75-85%; mildly undernourished 85-90%; adequately nourished 90-100%; and overnourished – > 110% [40]. On the day of the examination the girls did not report any complaints, and none of them suffered from acute infection during the preceding month. Blood samples for determination of TGF-β1, OC, CTx, OPG, and sRANKL were collected between 08.00 and 09.00 hours following a 12-hour fast. Centrifuged serum was frozen and stored at -75°C until assayed for the TGF-β1, bone markers, OPG, and sRANKL.

Determinations of TGF-β1, OC, CTx, OPG, and sRANKL levels were performed by ELISA using the following kits: TGF-β1 (eBioscience, Austria), OC (DSL Inc., USA), CTx (Nordic Bioscience Diagnostics A/S, Denmark), OPG and sRANKL (Biomedica, Austria). The respective sensitivity, intra-, and inter-assay coefficient of variations were: 8.6 pg/mL, 3.2 and 4.9% for TGF-β1; 0.05 μmol/L, 5.8 and 7.3% for OC; 0.08 nmol/L, 5.2 and 6.7% for CTx; 0.14 pmol/L, 7 and 7.5% for OPG; 0.04 pmol/L, 5 and 7% for sRANKL.

The database was prepared using Excel 2000 (Microsoft Corporation). Statistical analysis was carried out with Statistica 10 for Windows (StatSoft Inc., USA). The Student t-test was used to determine the significance of intergroup differences (normal distribution of variables). In the case of non-normal distribution, the significance was tested using the Mann-Whitney U test. The relationships between BMI, Cole index, TGF-β1, OC, CTx, OPG, sRANKL, and the OPG/sRANKL ratio were analysed by Spearman’s correlation. The level of significance was set at p < 0.05.

Stepwise regression was used to determine whether BMI, Cole index, and TGF-β1 were independent predictors of bone markers, cytokines of the RANKL/RANK/OPG system, and the OPG/sRANKL ratio (model entry was set at p = 0.05, and model exit at p = 0.05).

This study was approved by the Bioethics Committee at the Medical University of Silesia in Katowice (No. L. dz. KNW/0022/KB1/105/09), and written informed consent was obtained from all examined participants and their parents or legal guardians before participation.

Results

Mean body weight, BMI, BMI-SDS, the Cole index, and mean serum TGF-β1 concentration were significantly lower in girls with AN compared to healthy controls (group C). The changes in the mean concentration of TGF-β1 were associated with considerable suppression of the mean serum levels of bone markers (OC and CTx) and elevation of the mean OPG and sRANKL levels compared to healthy participants with normal body weight. The mean value of the OPG/sRANKL ratio was significantly lower in girls with AN than in the control group (Table I).

Table I. Mean values of age, body mass, height, body mass index (BMI), standard deviation score for BMI (BMI-SDS), Cole index, mean serum levels of transforming growth factor β1 (TGF-β1), osteocalcin (OC), collagen type I crosslinked carboxyterminal telopeptide (CTx), osteoprotegerin (OPG), soluble receptor activator of nuclear factor-κB ligand (sRANKL), and mean value of OPG/sRANKL ratio in girls with anorexia nervosa and the control group
Tabela I. Średni wiek, masa ciała, wzrost, wskaźnik masy ciała (BMI), odchylenie standardowe dla BMI (BMI-SDS), wskaźnik Cole’a, średnie stężenia transformującego czynnika wzrostu β1 (TGF-β1), osteokalcyny (OC), karboksyterminalnego usieciowanego telopeptydu łańcucha α 1 kolagenu typu I (CTx), osteoprotegeryny (OPG), rozpuszczalnego ligandu receptora aktywatora czynnika jądrowego-κB (sRANKL) oraz średnia wartość wskaźnika OPG/sRANKL u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i w grupie kontrolnej

Variables Groups
Anorexia nervosa (n = 60) Control group (n = 20)
Age (years) 15.27 ± 1.62 15.71 ± 1.68
Height [m] 1.62 ± 0.06 1.66 ± 0.04
Body mass [kg] 39.17 ± 3.59* 55.28 ± 6.80
BMI [kg/m2] 15.27 ± 1.84* 20.38 ± 2.19
BMI-SDS -2.52 ± 1.10* 0.05 ± 1.01
Cole index (%) 78.31 ± 0.99* 100.17 ± 0.86
TGF-β1 [ng/mL] 2.85 ± 0.50* 4.28 ± 0.94
OC [μmol/L] 1.98 ± 2.31* 3.64 ± 2.69
CTx [nmol/L] 6.13 ± 0.62* 8.76 ± 0.77
OPG [pmol/L] 5.41 ± 0.88* 3.57 ± 1.31
sRANKL [pmol/L] 0.40 ± 0.03* 0.23 ± 0.01
OPG/sRANKL ratio 10.30 ± 1.42* 15.87 ± 1.09

*p ≤ 0.05 vs. control group

In girls with AN, the Cole index and BMI correlated negatively and significantly with CTx and OPG concentrations. A negative and significant correlation was also revealed between BMI, the Cole index, and CTx (groups C and C + AN). Girls with AN exhibited a positive and significant correlation between the Cole index and serum TGF-β1. In the C + AN group, BMI and the Cole index correlated positively and significantly with the OPG/sRANKL ratio and serum TGF-β1 while TGF-β1 correlated positively and significantly with OC and the OPG/sRANKL ratio (Table II).

Table II. Correlation between body mass index (BMI), Cole index, transforming growth factor β1 (TGF-β1), osteocalcin (OC), collagen type I crosslinked carboxyterminal telopeptide (CTx), osteoprotegerin (OPG), soluble receptor activator of nuclear factor-κB ligand (sRANKL), and OPG/sRANKL ratio in the control group (C), in girls with anorexia nervosa (AN), and in all girls (C + AN)
Tabela II. Korelacja między wskaźnikiem masy ciała (BMI), wskaźnikiem Cole’a, transformującym czynnikiem wzrostu β1 (TGF-β1), osteokalcyną (OC), karboksyterminalnym usieciowanym telopeptydem łańcucha α 1 kolagenu typu I (CTx), osteoprotegeryną (OPG), rozpuszczalnym ligandem receptora aktywatora czynnika jądrowego-κB (sRANKL) i wartościami wskaźnika OPG/sRANKL w grupie kontrolnej (C), u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym (AN) i w obydwu grupach łącznie (C + AN)

Variables C
(n = 20)
AN
(n = 60)
All girls
C + AN
(n = 80)
BMI [kg/m2] TGF-β1 [ng/mL] 0.258 0.187 0.647*
OC [μmol/L] - 0.318 0.207 0.140
CTx [nmol/L] - 0.485* - 0.392* - 0.329*
OPG [pmol/L] - 0.243 - 0.267* - 0.129
sRANKL [pmol/L] 0.031 0.143 - 0.050
OPG/sRANKL ratio 0.206 0.181 0.248*
Cole index [%] TGF-β1 [ng/mL] 0.243 0.327* 0.643*
OC [μmol/L] - 0.346 0.247 - 0.083
CTx [nmol/L] - 0.591* - 0.339* - 0.327*
OPG [pmol/L] - 0.015 - 0.378* - 0.154
sRANKL [pmol/L] - 0.016 0.179 0.041
OPG/sRANKL ratio 0.257 - 0.209 0.235*
TGF-β1 [ng/mL] OC [μmol/L] 0.197 0.301 0.296*
CTx [nmol/L] 0.117 - 0.373 0.104
OPG [pmol/L] - 0.287 - 0.335 - 0.082
sRANKL [pmol/L] - 0.191 0.158 0.023
OPG/sRANKL ratio 0.299 0.290 0.319*

*p ≤ 0.05 – statistically significant values of correlation coefficients

In the control group, the Cole index and BMI turned out to be independent predictors of CTx (R2 = 0.1394, p < 0.05) while the Cole index, BMI, and TGF-β1 were independent predictors of the OPG/sRANKL ratio (R2 = 0.2658, p < 0.01). In girls with AN, the Cole index and BMI were shown to be independent predictors of CTx (R2 = 0.1248, p < 0.05) and OPG (R2 = 0.1950, p < 0.01) while the Cole index, BMI, and TGF-β1 independently predicted the OPG/sRANKL ratio (R2 = 0.6572, p < 0.001). In the combination group (C + AN), TGF-β1 was identified to be an independent predictor of OC (R2 = 0.2440, p = 0.008); the Cole index and BMI independently predicted CTx (R2 = 0.1170, p < 0.05) while TGF-β1, the Cole index, and BMI were independent predictors of the OPG/sRANKL ratio (R2 = 0.1366, p = 0.027) (Table III).

Table III. Stepwise regression modelling for predictors of changes in indices of bone status: osteocalcin (OC), collagen type I crosslinked carboxyterminal telopeptide (CTx), osteoprotegerin (OPG), soluble receptor activator of nuclear factor-κB ligand (sRANKL) and OPG/sRANKL ratio in the control group (C; n = 20), in girls with anorexia nervosa (AN; n = 60), and in all girls (C + AN; n = 80). The covariates entered into the model were body mass index (BMI), Cole index and transforming growth factor β1 (TGF-β1)
Tabela III. Model regresji krokowej dla predyktorów zmian w wykładnikach stanu kośćca: osteokalcyny (OC), karboksyterminalnego usieciowanego telopeptydu łańcucha α 1 kolagenu typu I (CTx), osteoprotegeryny (OPG), rozpuszczalnego ligandu receptora aktywatora czynnika jądrowego-κB (sRANKL) oraz wskaźnika OPG/sRANKL w grupie kontrolnej (C; n = 20), u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym (AN; n = 60) i w obydwu grupach łącznie (C + AN; n = 80). Współzmiennymi wchodzącymi do modelu są wskaźnik masy ciała (BMI), Cole’a indeks oraz transformujący czynnik wzrostu β1 (TGF-β1)

F ratio P values Variability contributed by specific variable (%) Cumulative variability explained by model (%) Groups
CTx [nmol/L] (n = 20)
Cole index (%) 2.24 0.009 4.46 4.46
BMI [kg/m2] 3.81 0.027 9.48 13.94
OPG/sRANKL ratio
Cole index (%) 8.34 0.006 15.35 15.35
BMI [kg/m2] 6.84 0.003 7.96 23.31
TGF-β1 [ng/mL] 5.31 0.003 3.27 26.58
CTx [μmol/L] AN
(n = 60)
Cole index (%) 3.32 0.047 6.35 6.35
BMI [kg/m2] 3.42 0.041 6.13 12.48
OPG [pmol/L]
Cole index (%) 8.38 0.006 14.60 14.60
BMI [kg/m2] 5.81 0.005 4.90 19.50
OPG/sRANKL ratio
Cole index (%) 12.57 < 0.001 31.77 31.77
BMI [kg/m2] 19.74 < 0.001 28.53 60.30
TGF-β1 [ng/mL] 15.98 0.047 5.42 65.72
OC [μmol/l] All girls
C + AN
(n = 80)
TGF-β1 [ng/mL] 8.39 0.008 24.40 24.40
CTx [nmol/L]
Cole index (%) 6.24 0.015 9.57 9.57
BMI [kg/m2] 3.84 0.027 2.13 11.70
OPG/sRANKL ratio
TGF-β1 [ng/mL] 6.27 0.015 8.92 8.92
Cole index (%) 3.92 0.024 2.15 11.07
BMI [kg/m2] 3.27 0.027 2.59 13.66

Discussion

There are only two reports on serum TGF-β concentrations in patients with AN; however, the results obtained by the two research teams are inconsistent [38, 39]. Pomeroy et al. [38] observed significant elevation of serum TGF-β in young women with AN (n = 16, mean age 23.3 ± 0.5 years) compared to healthy women with normal body weight (n = 11, mean age 27.7 ± 2.0 years). After a 10-day treatment, TGF-β concentrations decreased significantly in women with AN and returned to normal following the restoration of normal body weight. The authors suggest that elevated serum TGF-β may contribute to the immunosuppression observed in untreated AN patients. On the other hand, Corcos et al. [39] found that serum TGF-β2 was significantly decreased in patients with AN (n = 29, mean age 20.1 ± 1.9 years) compared to healthy participants (n = 20, mean age 23.7 ± 2.7 years). They concluded that changes in serum TGF-β2 of women with AN might result from undernourishment and/or specific deregulation of the anti/pro-inflammatory balance. Solmi et al. [5] performed a systemic PubMed literature search up to 31 December 2013 and meta-analysed cross-sectional or longitudinal studies comparing circulating TGF-β between patients with AN and healthy controls. Pooling the data from one cross-sectional [39] and one longitudinal study [38] revealed that TGF-β was not significantly different between AN and control women (standardised mean differences – SMD = 0.24, 95%CI = -1.63-2.10, p = 0.8). This might have been due to small study samples (45 women with AN and 31 healthy controls, altogether) and result inconsistency (TGF-β elevation [38] and TGF-β2 decrease [39] compared to the control). Differences in serum TGF-β concentrations might have also resulted from differences in the specificity, sensitivity, and precision of the assay methods used. Pomeroy et al. [38] measured TGF-β concentrations using bioassay (BIO) [41] whereas Corcos et al. [39] determined TGF-β2 levels by commercial ELISA – sandwich type kit. In our study, serum TGF-β1 was determined with an ultrasensitive ELISA. The method’s sensitivity was 8.6 pg/mL, and intra- and inter-assay coeffident of variations were: 3.2% and 4.9%, respectively. It should also be emphasised that the above-mentioned investigations were carried out in young women while we examined adolescent girls with AN.

Serum TGF-β1 concentrations in our adolescent study subjects with AN were comparable to those determined in young women studied by Corcos et al. [39]. Our patients with AN had significantly lower serum TGF-β1 compared to healthy controls with normal body weight. The changes in serum TGF-β1 were associated with significant weight loss and a decrease in BMI, BMI-SDS, and the Cole index. A significant suppression of OC and CTx concentrations and the OPG/sRANKL ratio was also found, while serum OPG and sRANKL were significantly increased. In girls with AN, the Cole index and BMI correlated negatively and significantly with CTx and OPG concentrations. A negative and significant correlation was also revealed between BMI, the Cole index, and CTx (groups C and C + AN). In the C + AN group, BMI and the Cole index correlated positively and significantly with the OPG/sRANKL ratio, while the Cole index correlated positively and significantly with serum TGF-β1. The obtained results, and especially correlation analyses, seem to indicate that abnormalities in TGF-β1 and several bone markers observed in girls with AN may result from chronic starvation and resultant malnutrition. In our regression model, the Cole index contributed to 4.46% and 15.35% (control group – C), 6.35% and 31.77% (AN group), and 9.57% and 2.15% (C + AN group) of CTx and OPG/sRANKL ratio variability, respectively. BMI contributed to 9.48% and 7.96 (C group), 6.13% and 28.53% (AN group), and 2.13% and 2.59% (C + AN group) of CTx and OPG/sRANKL ratio variability, respectively. Moreover, in girls with AN, the Cole index contributed to 14.60% and BMI contributed to 4.90% of OPG variability. Adipose tissue depletion caused by starvation and malnutrition may affect serum OPG and/or sRANKL and thereby also the OPG/sRANKL ratio. The latest in vitro studies show that human adipocytes regulate the expression of OPG and RANKL in human osteoblastic cells with osteoblastic cells not only producing less RANKL but also more OPG. The OPG/RANKL ratio markedly increased in primary human preosteoblasts (mRNA and proteins) when stimulated with adipocyte-secreted factors [42-44].

Differences in results from in vivo and in vitro studies regarding the relationship between TGF-β1 and bone status indices might be related to interferences from those endogenous factors, the concentrations of which are severely altered in patients with AN including oestrogens, glucocorticoids (GC), parathyroid hormone (PTH), vitamin D, and cytokines other than TGF-β1 (i.e. IL-1, IL-6, TNF-α, INF-γ, and PGE2) [15, 25-31, 33-36], which modulate or are modulated by TGF-β1 signalling in a number of ways. The above-mentioned osteotropic factors might modify bone remodelling either directly (via specific receptors) or/and indirectly (via the RANKL/RANK/OPG system), and with or without TGF-β1 as a mediator [1, 15, 27-32, 34, 45-47].

Oestrogens stimulate TGF-β1 production in osteoblasts, and promotes osteoblast proliferation and differentiation. Oestrogens may also inhibit osteoblast apoptosis and prevent bone loss by promoting osteoclast apoptosis through a TGF-β-dependent mechanism. Oestrogen receptor α (ER-α) was identified as a corepressor for Smad activity, and Smad3 was identified as an enhancer of ER-α-mediated transcriptional activity, indicating that oestrogen and TGF-β1 coordinate actions during bone formation [7]. Therefore, oestrogen is a potent anabolic agent in the bone. Profound oestrogen deficiency observed in girls with AN [12, 15, 28, 33, 34] may adversely influence bone remodelling. GC are known to promote osteoblast apoptosis and inhibit osteoblast proliferation and differentiation while promoting the differentiation of osteoclasts. GC up-regulate TGF-β1 expression in osteoblasts; however, unlike oestrogens, they synergise with TGF-β-enhanced osteoclast formation by stimulating the priming of osteoclast progenitors for differentiation into osteoclasts [7]. Thus, hyperactivity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis seen in girls with AN may negatively affect bone remodelling. PTH enhances bone formation by increasing TGF-β-mediated type I collagen production in osteoblasts, and it promotes bone resorption by binding to PTH receptor on osteoblasts and stimulating osteoblasts to increase their expression of OPG. Thus, PTH acts as a double-edged sword for bone remodelling. Vitamin D is an important regulator of calcium homeostasis in the bone. The active metabolite of vitamin D (1,25-OH2D3) stimulates bone formation by promoting osteoblast differentiation and extracellular matrix mineralisation. Moreover, 1,25-OH2D3 promotes TGF-β1 secretion and binding by human osteoblasts. At physiological doses, it also inhibits PTH-mediated bone resorption [7]. However, TGF-β1 stimulates vitamin D receptor expression in mature osteoblast cell line. Fonseca et al. [48] reported prevalent vitamin D insufficiency in young women with AN. Calcium and vitamin D intake among patients with AN is presumably low due to dietary restriction. Other authors [49] studied overall school-aged population and revealed that vitamin D intake was only 23% of the reference daily intake while calcium intake was approximately 62.1% of the daily recommendations. Our previous study [50] revealed elevated serum PTH levels in almost 25% of females with AN. Like other hormonal aberrations observed in malnutrition, low oestrogen levels can also contribute to higher PTH. As females with AN do better than controls regarding vitamin D intake, vitamin D deficiency should be more evident in the normal weight controls, with PTH elevations in both groups.

Changes in the concentrations of several proinflammatory cytokines observed in females with AN [36] may modify bone remodelling [30]. These cytokines can modulate or are modulated by TGF-β1. IL-1 stimulates TGF-β1 activity in the bones of the calvaria, but it inhibits TGF-β1 secretion by osteoblast-like cells. On the other hand, TGF-β1 inhibits IL-1 receptor expression on osteoclast precursors [2]. TGF-β1 has a stimulating effect on IL-6 mRNA expression in primary rat osteoblasts, IL-6 mRNA, and protein expression in murine bone marrow stromal cells as well as IL-6 expression by human osteoblasts [2]. However, IL-6 also proved to mediate PGE2-induced suppression of OPG production by osteoblasts [51]. PGE2 stimulates TGF-β1 expression in osteoblasts. TGF-β1 stimulates PGE2 production by osteoblasts as well as osteoblast proliferation through a PGE2-dependent mechanism [52]. TGF-β1 and TNF-α synergise and antagonise each other’s function in bone tissue. TGF-β potentiates TNF-α-stimulated osteoclast formation [53]. On the other hand, it attenuates TNF-α-induced osteoblast apoptosis and bone resorption [54, 55]. TNF-α opposes the inhibitory effects of TGF-β1 on proliferation of bone marrow haematopoietic precursors and TGF-β1-induced up-regulation of collagen [56]. There is also cross-talk between TGF-β1 and INF-γ in bone. TGF-β1 antagonises INF-γ-induced suppression of osteoclast formation [53]. The results of our previous investigations in girls with AN indicate that significant suppression of bone marker concentrations and increased OPG and sRANKL levels associated with a significant reduction of the OPG/sRANKL ratio are concomitant with a significant increase in osteoclastogenesis modulators including serum IL-1P, IL-6, and TNF-α. IL-6 and IL-1P were identified to be independent predictors of CTx; TNF-α and IL-6 independently predicted sRANKL, while TNF-α, IL-6, IL-1P were independent predictors of the OPG/sRANKL ratio [30]. No significant changes were revealed regarding INF-γ concentrations in females with AN [36, 39]. However, the production of INF-γ by stimulated peripheral blood mononuclear cells was decreased [57] or elevated in subjects with AN compared to controls [36,37]. To our knowledge, so far there have been no reports on PGE2 concentrations and the relationship between PGE2 and bone metabolism in girls with AN.

Changes in the concentrations of the above-mentioned hormones and several cytokines including TGF-β1 suppression may result in desynchronisation between bone formation and/or resorption markers and the OPG/sRANKL system. We observed such desynchronisation in our previous study [26, 30, 31] and the present investigation concerning girls with AN. The positive and significant correlation between serum TGF-β1 and OC concentrations as well as between TGF-β1 and the OPG/sRANKL ratio demonstrated in the total study population (C + AN) presenting with substantial differences in body weight indicates a possible regulatory role of this cytokine in bone remodelling. In our regression model, TGF-β1 contributed to 24.40% (C + AN group) of OC variability. It also contributed to 3.27% (C group), 5.42% (AN group), and 8.92% (C + AN group) of OPG/sRANKL ratio variability. These results are suggestive of a relationship between TGF-β1 and OC, OPG/sRANKL ratio in our study subjects and seem to confirm the hypothesis generated from in vitro studies, namely that TGF-β1 might play a role in the regulation of bone remodelling in girls with AN with concurrent involvement of the RANKL/RANK/OPG system [2, 4, 6, 8]. The concept of desynchronisation between bone metabolism and the RANKL/RANK/OPG system in girls with AN seems to be lent support by a negative and significant correlation between CTx and sRANKL observed along with a positive correlation between bone markers and the OPG/sRANKL ratio. In our previous studies, the OPG/sRANKL ratio was identified to be an independent predictor of OC while the OPG/sRANKL ratio and BMI independently predicted CTx [26]. Our investigations in girls with AN did not reveal significant correlations between TGF-β1 and CTx or between TGF-β1 and OPG, sRANKL concentrations [26], indicating that it is rather the OPG/sRANKL ratio and not each of these cytokines separately that determines osteoclast differentiation, activation, and apoptosis.

Just like Corcos et al. [36, 39], we hypothesised that decreased serum TGF-β1 observed in women with AN had resulted from chronic starvation and malnutrition. However, dysregulation between TGF-β1 and the above-mentioned osteotropic factors should also be considered. It seems plausible that alterations in the relationships between TGF-β1, osteotropic agents (whose concentrations are abnormal in AN and which modulate or are modulated by TGF-β1), bone markers, and the RANKL/RANK/OPG system might be involved in the development of osteoporosis in girls with AN.

Conclusions

Changes in bone markers, OPG, sRANKL, and/or the OPG/sRANKL ratio observed in girls with AN are associated with changes in serum TGF-β1.

TGF-β1 suppression in girls with AN might alter the relationship between bone metabolism and the OPG/sRANKL system, which, in turn, might compromise the mechanism compensating for bone remodelling disturbances.

References

 1. Boyle WJ, Simonet WS, Lacey DL. Osteoclasts differentiation and activation. Nature 2003; 423: 337-342. doi: 10.1038/nature01658.
 2. Janssens K, ten Dijke I, Janssens S et al. Transforming growth factor-beta1 to the bone. Endocr Rev 2005; 26: 743-774. doi: 10.1210/er.2004-0001.
 3. Kanaan RA, Kanaan LA. Transforming growth factor betal, bone connection. Med Sci Monit 2006;12: 164-169.
 4. Tang Y Wu X, Lei W et al. TGF-beta1-induced migration of bone mesenchymal stem cells coupled bone resorption with formation. Nat Med 2009; 15: 757-765. doi: 10.1038/nm.1979.
 5. Solmi M, Veronese N, Favaro A et al. Inflammatory cytokines and anorexia nervosa: A meta-analysis of cross-sectional and longitudinal studies. Psychoneuroendocrinology 2015; 51: 237-252. doi: 10.1016/j.psyneuen.2014.09.031.
 6. Franchimont N, Rydziel S, Canalis E. Transforming growth factor-beta increases interleukin-6 transcripts in osteoblasts. Bone 2000; 26: 249-253. doi: 10.1016/S8756-3282(99)00275-6.
 7. Kasagi S, Chen W. TGF-beta1 on osteoimmunology and the bone component cells. Cell Biosci 2013; 3: 4. doi: 10.1186/2045-3701-3-4.
 8. Zupan J, Jeras M, Marc J. Osteoimmunology and the influence of proinflammatory cytokines on osteoclasts. Biochem Med (Zagreb) 2013; 23: 43-63. doi: 10.11613.BM.2013.007.
 9. Canalis E, Economides AN, Gazzerro E. Bone morphogenetic proteins, their antagonists, and the skeleton. Endocr Rev 2003; 24: 218-235. doi: 10.1210/er.2002-0023.
 10. Zhou S. TGF-beta regulates β-catenin signaling and osteoblast differentiation in human mesenchymal stem cells. J Cell Biochem 2011; 112: 1651-1660. doi: 10.1002jcb.23079.
 11. Thirunavukkarasu K, Miles RR, Halladay DL et al. Stimulation of osteoprotegerin (OPG) gene expression by transforming growth factor-β (TGF-β). J Biol Chem 2001; 276: 36241-3625. doi: 10.1074/jbc.M104319200.
 12. Powers PS. Osteoporosis and eating disorders. J Pediatr Adolesc Gynecol 1999; 12: 51-57.
 13. Maesaka A, Hasegawa Y. Osteoporosis in anorexia nervosa. Clin Calcium 2003; 13: 1570-1576.
 14. Klein DA, Walsh BT. Eating disorders: clinical features and pathophysiology. Physiol Behav 2004; 81: 359-374. doi: 10.1016/j.physbeh.2004.02.009.
 15. Misra M, Klibanski A. Anorexia nervosa and osteoporosis. Rev Endocr Metab Disord 2006; 7: 91-99. doi: 10.1007/s11154-006-9005-1.
 16. Nogal P, Lewiński A. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa). Endokrynol Pol 2008; 59: 148-155.
 17. Soyka LA, Grinspoon S, Levitsky LL et al. The effect of anorexia nervosa on bone metabolism in female adolescents. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 4489-4496. doi: 10.1210/jcem.84.12.6207.
 18. Turner J, Bulsara M, McDermott B et al. Predictors of low bone density in young adolescent females with anorexia nervosa and other dieting disorders. Int J Eat Disord 2001; 30: 245-251. doi: 10.1002/eat.1081.
 19. Soyka LA, Misra M, Frenchman A et al. Abnormal bone mineral accrual in adolescent girls with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 4177-4185. doi: 10.1020/jc.2001-011889.
 20. Schneider M, Fisher M, Weinerman S et al. Correlates of low bone density in young adolescent females with anorexia nervosa. Int J Adolesc Med Health 2002; 14: 297-306.
 21. Bolton J, Patel S, Lacey J et al. A prospective study of changes in bone turnover and bone density associated with regaining weight in women with anorexia nervosa. Osteoporosis Int 2005; 16: 1955-1962. doi: 10.1007/s00198-005-1972-7.
 22. Misra M, Aggarwal A, Miller KK et al. Effects of anorexia nervosa on clinical, hematologic, biochemical, and bone density parameters in community-dwelling adolescent girls. Pediatrics 2004; 114: 1574-1583. doi: 10.1542/peds.2004-0540.
 23. Misra M, Soyka LA, Miller KK et al. Serum osteoprotegerin in adolescent girls with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab, 2003; 88: 3916-3822. doi: 10.1210/jc.2003-030088.
 24. Misra M, Miller KK, Cord J et al. Relationship between serum adipokines, insulin levels and bone density in girls with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 2046-2052. doi: 10.1210/jc.2006-2855.
 25. Ostrowska Z, Ziora K, Kos-Kudła B et al. Melatonin, the RANKL/RANK/OPG system, and bone metabolism in girls with anorexia nervosa. Endokrynol Pol 2010; 61: 117-123.
 26. Ostrowska Z, Ziora K, Oświęcimska J et al. RANKL/RANK/OPG system and bone status in females with anorexia nervosa. Bone 2012; 50: 156-160. doi: 10.1016/j.bone.2011.09.54.
 27. Ostrowska Z, Ziora K, Oświęcimska J et al. Dehydroepiandrosterone sulfate, osteoprotegerin and its soluble ligand sRANKL and bone metabolism in girls with anorexia nervosa. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2012; 66: 655-662.
 28. Ostrowska Z, Ziora K, Oświęcimska J et al. Assessment of the relationship between melatonin, hormones of the pituitary-ovarian, -thyroid and -adrenocortical axes, and osteoprotegerin and its ligand sRANKL in girls with anorexia nervosa. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2013; 67: 433-441. doi: 10.5604/17322693.1050027.
 29. Ostrowska Z, Ziora K, Oświęcimska J et al. Bone metabolism, osteoprotegerin, receptor activator of nuclear factor-kB ligand and selected adipose tissue hormones in girls with anorexia nervosa. Endokrynol Pol 2014; 65: 33-39. doi: 10.5603/EP.2014.0005.
 30. Ostrowska Z, Ziora K, Oświęcimska J et al. Selected pro-inflammatory cytokines, bone metabolism, osteoprotegerin and receptor activator of nuclear factor-κB ligand in girls with anorexia nervosa. Endokrynol Pol 2015; 66: 313-321. doi: 10.5603/EP2015.0040.
 31. Gołąbek K, Ostrowska Z, Ziora K et al. Association between omentin-1, bone metabolism markers and cytokines of the RANKL/RANK/OPG system in girls with anorexia nervosa. Endokrynol Pol 2015; 66: 514-520. doi: 10.5603/EP.2015.0063.
 32. Munoz-Calvo MT, Barrios V Garcia de Alvaro MT et al. Maintained malnutrition produces a progressive decrease in (OPG)/RANKL ratio and leptin levels in patients with anorexia nervosa. Scand J Clin Lab Invest 2007; 67: 387-393. doi: 10.1080/00365510601110130.
 33. Misra M, Klibanski A. Neuroendocrine consequence of anorexia nervosa in adolescents. Endocr Dev 2010; 17: 197-214. doi: 10.1159/000262540.
 34. Misra M, Klibanski A. The neuroendocrine basis of anorexia nervosa and its impact on bone metabolism. Neuroendocrinology 2011; 93: 65-73. doi: 10.1159/000323771.
 35. Warren M. Endocrine manifestations of eating disorders. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96: 333-343. doi: 10.1210/jc.2009-2304.
 36. Corcos M, Guilbaud O, Taterniti S et al. Involvement of cytokines in eating disorders: a critical review of the human literature. Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 229-249. doi: 10.1016/S0306-4530(02)00021-5.
 37. Raymond NC, Dysken M, Bettin K et al. Cytokine production in patients with anorexia nervosa, bulimia nervosa, and obesity. Int J Eat Disord 2000; 28: 293-302. doi: 10.10024098-108X(200011).
 38. Pomeroy C, Eckert E, Hu S et al. Role of interleukin-6 and transforming growth factor-ß in anorexia nervosa. Biol Psychiatry 1994; 36: 836-839.
 39. Corcos M, Guilbaud O, Chaouat G et al. Cytokines and anorexia nervosa. Psychosom Med 2001; 63: 502-504.
 40. Lewitt A, Brzęczek K, Krupiewicz A. Interwencja żywieniowa w leczeniu anoreksji – wskazówki dietetyczne. Endokrynol Otył Zab Przem Mat 2008; 4: 128-136.
 41. Chao CC, Janoff EN, Hu S et al. Altered cytokine release in peripheral blood mononuclear cell cultures from patients with the chronic fatigue syndrome. Cytokine 1991; 3: 292-298.
 42. An JJ, Han DH, Kim DM et al. Expression and regulation of osteoprotegerin in adipose tissue. Yonsei Med J 2007; 48: 765-772. doi: 10.3349/ymj.2077.48.5.765.
 43. Harslof T, Husted LB, Carstens M et al. The expression and regulation of bone-acting cytokines in human peripheral adipose tissue in organ culture. Horm Metab Res 2011; 43: 477-482. doi: 10.1055/s-0031-1277156.
 44. Kühn MC, Holger S, Willenberg S et al. Adipocyte secreted factors increase osteoblast proliferation and the OPG/RANKL ratio to influence osteoclast formation. Mol Cell Endocinol 2012; 349: 180-188. doi: 10.1061/j.mce.2011.10.018.
 45. Hadjidakis DJ, Androulakis II: Bone remodeling. Ann N Y Acad Sci 2006; 1092: 385-396. doi: 10.1196/annals.1365.035.
 46. Wagner D, Fahrleitner-Pammer A. Levels of osteoprotegerin (OPG) and receptor activator for nuclear factor kappa B ligand (RANKL) in serum: are they of any help? Wien Med Wochenschr 2010; 160: 452-457. doi: 10.1007/s10354-010-0818-x.
 47. Silva I, Branco JC. Rank/Rankl/opg: Literature review. Acta Reumatol Port 2011; 36: 209-218.
 48. Fonseca VA, Souza VD, Houlder S et al. Vitamin D deficiency and low osteocalcin concentrations in anorexia nervosa. J Clin Pathol 1988; 41: 196-197.
 49. Chlebna-Sokół D, Błaszczyk A. Assessment of bone mineralization and dietary intake of select nutritional components in school children from Łódź. Med Wieku Rozwoj 2003; 7: 173-180.
 50. Ziora K, Oświęcimska J, Kawa A et al. Ocena częstości występowania zaburzeń hormonalnych u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym. Endokrynol Pediatr 2006; 5: 9-16.
 51. Liu XH, Kirschenbaum A, Yao S et al. Cross-talk between interleukin-6 and prostaglandin E2 signaling systems results in enhancement of osteoclastogenesis through effects on the osteoprotegerin/receptor activator of nuclear factor-κB (RANK) ligand/RANK system. Endocrinology2005; 146: 1991-1998. doi: 10.1210/en.2004-1167.
 52. Ghayor C, Rey A, Caverzasio J. Prostaglandin-dependent activation of ERK mediates cell proliferation induced by transforming growth factor ß in mouse osteoblastic cells. Bone 2005; 36: 93-100. doi: 10.1016/j.bone.2004.10.007.
 53. Fox SW, Fuller K, Boyley KE et al. TGF-ß1 and IFN-γ direct macrophage activation by TNF-α to osteoclastic or cytocidal phenotype. J Immunol 2000; 165: 4957-4963. doi: 10.4049/jimmunol.165.9.4957.
 54. Park YG, Kang SK, Kim WJ et al. Effects of TGF-ß, TNF-α, IL-ß and IL-6 alone or in combination, and tyrosine kinase inhibitor or cyclooxygenase expression, prostaglandin E2 production and bone resorption in mouse calvarial bone cells. Int J Biochem Cell Biol 2004; 36: 2270-2280. doi: 10.1016/j.biocel.2004.04.019.
 55. Chua CC, Chua BH, Chen Z et al. TGF-ß1 inhibits multiple caspases induced by TNF-α in murine osteoblastic MC3T3-E1 cells. Biochim Biophys Acta 2002; 1593: 1-8. doi: 10.1016/S0167-4889(02)00257-4.
 56. Verrecchia F Tacheau C, Wagner EF et al. A central role for the JNK pathway in mediating the antagonistic activity of pro-inflammatory cytokines against transforming growth factor-driven SMAD3/4-specific gene expression. J Biol Chem 2003; 17: 1585-1593. doi: 10.1074/jbc.M206927200.
 57. Nova E, Gómez-Martinez S, Morandi G et al. Cytokine production by blood mononuclear cells from in-patients with anorexia nervosa. Br J Nutr 2002; 88: 183-188. doi: 10.1079/BJN2002608.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl