Endokrynologia Polska 5/2016-The role of melatonin membrane receptors in melatonin-dependent oxytocin secretion from the rat hypothalamo-neurohypophysial system – an in vitro and in vivo approach

PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL PAPERS

The role of melatonin membrane receptors in melatonin-dependent oxytocin secretion from the rat hypothalamo-neurohypophysial system – an in vitro and in vivo approach

Rola błonowych receptorów melatoniny w zależnym od melatoniny uwalnianiu oksytocyny z układu podwzgórze-część nerwowa przysadki szczura – badania in vitro oraz in vivo

Marlena Juszczak1, Monika Wolak2, Ewa Bojanowska2, Lucyna Piera3, Magdalena Roszczyk1

1Department of Pathophysiology and Experimental Neuroendocrinology, Faculty of Health Science, Medical University of Lodz, Poland

2Department of Behavioural Pathophysiology, Faculty of Health Science, Medical University of Lodz, Poland

3Department of Neuropeptides Research, Faculty of Health Science, Medical University of Lodz, Poland

Prof. Marlena Juszczak M.D., Department of Pathophysiology and Experimental Neuroendocrinology, Medical University of Lodz, Narutowicza Str. 60, 90-136 Łódź, Poland, phone/fax: +48 42 630 61 87, e-mail: marlena.juszczaki@umed.lodz.pl

Abstract

Introduction: Melatonin exerts its biological role acting mainly via G protein-coupled membrane MT1 and MT2 receptors. To determine whether a response of oxytocinergic neurons to different concentrations of melatonin is mediated through membrane MT1 and/or MT2 receptors, the effect of melatonin receptors antagonists, i.e. luzindole (a non-selective antagonist of both MT1 and MT2 receptors) and 4-phenyl-2-propionamidotetralin (4-P-PDOT – a selective antagonist of MT, receptor), on melatonin-dependent oxytocin (OT) secretion from the rat hypothalamo-neurohypophysial (H-N) system, has been studied both in vitro and in vivo.

Materials and methods: For in vitro experiment, male rats served as donors of the H-N explants, which were placed in 1 ml of normal Krebs-Ringer fluid (nKRF) heated to 37°C. The H-N explants were incubated successively in nKRF {fluid B1} and incubation fluid as B1 enriched with appropriate concentration of melatonin, i.e. 10-9 M, 10-7 M, or 10-3 M and luzindole or 4-P-PDOT, or their vehicles (0.1% ethanol or DMSO) {fluid B2}. After 20 minutes of incubation in fluid Bl and then B2, the media were collected and immediately frozen before OT estimation by the RIA. The OT secretion was determined by using the B2T51 ratio for each H-N explant. During in vivo experiment, rats were given an intracerebroventricular (i.c.v.) infusion of 5 μL luzindole or 4-P-PDOT, or their solvent (0.1% DMSO) and 10 minutes later the next i.c.v. infusion of 5 μL of either melatonin solution (10-7 M) or its vehicle (0.1% ethanol in 0.9% sodium chloride).

Results: Melatonin at a concentration of 10-3 M significantly stimulated, while at a concentration of 10-9 M had no effect on, oxytocin secretion from the rat H-N system in vitro, also when luzindole or 4-P-PDOT was present in a medium. On the other hand, melatonin at a concentration of 10-7 M diminished this neurohormone output from an isolated H-N system and into the blood. Luzindole significantly suppressed such melatonin action, while 4-P-PDOT did not change the inhibitory influence of 10-7 M melatonin on oxytocin release, both in vitro and in vivo.

Conclusions: The present study demonstrates that an inhibitory effect of 10-7 M melatonin on oxytocin secretion from the rat H-N system is mediated through a subtype MT membrane receptor and its action is independent of subtype MT, receptor. However, for the stimulatory effect of pharmacological concentration (10-3 M) of the pineal hormone on oxytocin release, probably mechanisms other than membrane MT1/MT2 receptor(s)-dependent are involved.

(Endokrynol Pol 2016; 67 (5): 507-514)

Key words: oxytocin; melatonin; luzindole; 4-P-PDOT; melatonin receptors

Streszczenie

Wstęp: Melatonina wywiera biologiczny efekt, działając głównie za pośrednictwem związanych z białkami G błonowych receptorów MT1 oraz MT2. Aby określić czy w odpowiedzi neuronów oksytocynergicznych na różne stężenia melatoniny uczestniczą błonowe receptory MT1 i/lub MT2 wpływ antagonistów, tj. luzindolu (nieselektywnego antagonisty obydwu receptorów MT1 i MT2) oraz 4-P-PDOT (selektywnego antagonisty receptora MT2), na zależne od melatoniny uwalnianie oksytocyny (OT) z układu podwzgórze-część nerwowa przysadki (H-N) szczura,badano zarówno in vitro, jaki in vivo.

Materiał i metody: Po wyosobnieniu z mózgu, układ H-N umieszczano w probówkach zawierających 1 ml płynu Krebsa-Ringera (K-R) ogrzanego do temperatury 37°C. Po okresie równoważenia do probówek dodawano normalny płyn K-R {płyn B1}, a następnie płyn B1 zawierający dodatkowo rozpuszczalnik melatoniny (0,1% etanol) lub jej roztwór w odpowiednim stężeniu, tj. 10-9 M, 10-7 M lub 10-3 M i/lub luzindol, lub 4-P-PDOT, bądź ich rozpuszczalnik (0,1% DMSO) {płyn B2}. Po inkubacji układu H-N w każdym z roztworów (B1 i B2) przez 20 min, płyn inkubacyjny pobierano i natychmiast zamrażano do czasu oznaczenia w zebranych próbkach zawartości OT metodą RIA. Stopień uwalniania OT z układu H-N in vitro wyrażano jako stosunek B2T51. Podczas eksperymentu in vivo, szczurom infundowano do komory bocznej mózgu (i.c.v.) 5 μl roztworu luzindolu lub 4-P-PDOT bądź ich rozpuszczalnika (DMSO); 10 min później, również i.c.v., wykonano iniekcję 5 μl roztworu melatoniny (w stężeniu 10-7 M) lub jej rozpuszczalnika (0,1% etanol w 0,9% NaCl).

Wyniki: Wykazano, że melatonina w stężeniu 10-3 M istotnie nasila, natomiast w stężeniu 10-9 M pozostaje bez wpływu na wydzielanie OT z układu H-N in vitro, zarówno w obecności luzindolu, jak i 4-P-PDOT w medium inkubacyjnym. Natomiast, w stężeniu 10-7 M melatonina istotnie ogranicza wydzielanie oksytocyny, zarówno in vitro, jak i in vivo. Luzindol znosi hamujący wpływ melatoniny na wyrzut oksytocyny do płynu inkubacyjnego oraz do osocza krwi, natomiast 4-P-PDOT nie zmienia jej uwalniania hamowanego stosowaniem 10-7 M melatoniny.

Wnioski: Wyniki tych badań sugerują, że melatonina, w stężeniu 10-7 M hamuje wydzielanie oksytocyny z układu H-N szczura przy udziale błonowego receptora MT1 i to działanie hormonu jest raczej niezależne od receptora MT2. Pobudzający wpływ farmakologicznych (10-3 M) stężeń melatoniny na wyrzut oksytocyny do płynu inkubacyjnego z układu H-N zachodzi, najprawdopodobniej, przy udziale mechanizmów niezależnych od błonowych receptorów MT1 i/lub MT2.

(Endokrynol Pol 2016; 67 (5): 507-514)

Słowa kluczowe: oksytocyna; melatonina; luzindol; 4-P-PDOT; receptory melatoniny

This work has been supported by Medical University of Lodz, grant No. 502-03/6-103-01/502-64-013.

Introduction

Oxytocin (OT) is a neurohormone synthesised by magnocellular neurons of the hypothalamic paraventricular (PVN) and supraoptic (SON) nuclei and is mainly secreted from the neurohypophysis into the blood. Several factors, which play a role as neuromediators and/or neuromodulators in the central nervous system, were found to influence this hormone secretion [1-4]. One of these factors is melatonin, which is able to modify OT secretion under different physiological and pathological conditions both in vivo [5-6] and in vitro [7-11]. The results, however, have shown that melatonin has either a stimulatory or an inhibitory effect, or is without influence on OT secretion, according to its concentration, the time of the day, animal species, and tissue sample (hypothalamus or neurohypophysis, or hypothalamo-neurohypophysial system) incubated in vitro. The strongest inhibitory effect on basal release of OT was exerted by melatonin at a concentration of 10-7 M (so-called supraphysiological concentration) when rat hypothalamic tissue [10] or the hypothalamo-neurohypophysial system [12] were incubated in vitro, but it was ineffective when rat neurointermediate lobe was used for the in vitro studies [8]. Also at a concentration of 10-9 M, i.e. a concentration that is close to the physiological level of the hormone in the rat blood, melatonin diminished basal release of OT from the rat hypothalamus [10] and hypothalamo-neurohypophysial system [7, 13], as well as Syrian hamster neurointermediate lobe [9]. On the other hand, a very high concentration of melatonin, i.e. 10-3 M (so-called pharmacological concentration), has been found to stimulate basal release of OT from isolated rat neurointermediate lobe [8] and hypothalamo-neurohypophysial system [12]. Recently, we also found that melatonin, at concentrations of 10-11, 10-9, 10-7, and 10-5 M, was able to reduce forskolin-induced OT output, with the strongest effect exerting at a concentration of 10-7 M, while at a concentration of 10-3 M this pineal hormone did not further modify such forskolin-stimulated OT secretion from the rat hypothalamo-neurohypophysial system in vitro [12]. When melatonin was applied intracerebroventricularly (i.c.v.), it was able to diminish significantly, at a concentration of 1 ng/mL, suckling-stimulated OT secretion into the blood (30 minutes after i.c.v. injection) in lactating female rats, while lower (0.01 ng/mL) and higher (100 ng/mL and 10 μg/mL) concentrations of the hormone remained inactive in this process [6].

Melatonin is known to exert its biological role in the central nervous system acting mainly through protein G-coupled membrane receptors (MT1 and MT2), as well as interaction with cytosolic enzyme quinone reductase 2 (QR2) and other intracellular mechanisms [14-16]. In the rat brain, melatonin membrane MT1 and MT2 receptors are situated mainly in the anterior part of the hypothalamus, especially the suprachiasmatic nucleus (SCN), as well as in the pars tuberalis of the pituitary [16-20]. What is more, in the rat SCN and pars tuberalis the membrane MT1 receptor mRNA expression and melatonin binding have been found to exhibit daily variations, with elevated levels occurring during the daytime [19]. In the human brain, the expression of MT1 receptor has been found in various parts of the hypothalamus, among them in the SCN, PVN, and SON nuclei, and in the pituitary (pars tuberalis as well as anterior and posterior part of the gland), while the expression of MT2 receptor has been demonstrated to be limited to SCN, SON, and PVN hypothalamic nuclei [21-22]. Although colocalisation of MT1 receptor with some magnocellular oxytocinergic neurons in the PVN and SON has been discovered [21], and the involvement of melatonin membrane receptors in the mediation of melatonin action on OT release has already been suggested by several authors, the functional importance of MT1 and/or MT2 receptors for OT secretion has not been studied yet.

It is known that melatonin has a high affinity for both membrane receptors; therefore, for the study of MT1 and/or MT2 receptor-mediated actions of melatonin, more often than melatonin itself, specific ligands for these receptors are employed [15, 23]. Several selective and non-selective agonists and antagonists of melatonin membrane receptors have been identified [23]. Two of them, i.e. luzindole – a non-selective antagonist of both MT1 and MT2 receptors and 4-phenyl-2-propionamidotetralin (4-P-PDOT) – a selective MT2 receptor antagonist, extensively used for the studies, have been shown to be effective in different experimental projects [23-25].

The aim of the present study was to determine (by using luzindole and 4-P-PDOT) whether melatonin membrane receptors (MT1 and/or MT2) play a role in melatonin-dependent changes (i.e. inhibition or stimulation) in OT output from the rat hypothalamoneurohypophysial system, both in vitro and in vivo.

Material and methods

Animals

Three-month-old male Wistar rats (weighing 250-350 g) were housed (four animals per cage) under conditions of constant temperature (+ 22°C), humidity, and lighting (a 12/12 hour light/dark schedule; lights on from 06.00 a.m.). The animals received commercial pelleted food (LSM, Bacutil, Poland) and had free access to tap water.

Compounds and reagents

Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) and dimethyl sulfoxide (DMSO) were obtained from SigmaAldrich Chemie GmbH. N-Acetyl-2-benzyltryptamine (luzindole) and 4-phenyl-2-propionamidotetralin (4-P-PDOT) were purchased from Tocris Bioscience. The OT (Oxytocin synth.) for standard curve preparation as well as for iodination with 125I was from Peninsula Laboratories Europe Ltd.

Experimental protocols

Experiment in vitro

Animals were decapitated between 9:30 and 10:30 a.m., the brain and the pituitary with intact pituitary stalk were carefully removed from the skull and a block of hypothalamic tissue was dissected to obtain a hypothalamo-neurohypophysial (H-N) system as previously described [7]. After dissection, the H-N explant was immediately placed in a polypropylene tube with 1 mL of normal Krebs-Ringer fluid (nKRF). The nKRF contained: 120 mM NaCl, 5 mM KCl, 2.6 mM CaCl2, 1.2 mM KH2PO4, 0.7 mM MgSO4, 22.5 mM NaHCO3, 10 mM glucose, 1.0 g/L bovine serum albumin, and 0.1 g/L ascorbic acid (pH = 7,4-7,5; osmolality within the range 285-295 mOsm/kg H2O). Tubes were heated in a water bath to 37°C and constantly gassed with a mixture of 95% O2 and 5% CO2 (carbogen). At the beginning of the experiment, the H-N explants were equilibrated in nKRF, which was aspirated twice and replaced with 1 ml of fresh buffer. After 80 minutes of such preincubation, necessary for OT release stabilisation [10], the media were discarded and explants were subsequently incubated for 20 minutes in 1 mL of nKRF {fluid B1} and then, for the next 20 minutes, in 1 mL of nKRF supplemented with the appropriate substances {fluid B2}. The fluid B2 contained: melatonin vehicle (VEH – 0.1 % ethanol) or an appropriate concentration of melatonin, i.e. 10-9 M, 10-7 M, or 10-3 M (these concentrations of melatonin were chosen on the basis of the results of previous in vitro experiments [8-10, 12]) and an antagonists solvent – 0.1% DMSO (groups 1-4) or luzindole (groups 5-8), or 4-P-PDOT (groups 9-12) (n: number of samples per group, n = 7). Both luzindole and 4-P-PDOT were at a concentration of 10-6 M. Directly after each incubation period, the media (i.e. fluids B1 and B2) were aspirated, immediately frozen, and stored at -20°C until OT estimation by radioimmunoassay (RIA). To determine the in vitro secretion of OT, a B2/B1 ratio was calculated for each H-N explant. Because the amount of neurohormone released into the medium varies from one H-N explant to the other and the total values of OT content in the medium usually show a great differentiation within the group, the results are expressed as a B2/B1 ratio.

Experiment in vivo

On the day of the experiment, the animals were anaesthetised by an intraperitoneal (i.p.) injection of 10% urethane (ethyl carbonate; 1.4 mL/100 g. b.wt.) and a cannula was inserted into the lateral cerebral ventricle (i.c.v.) as described previously [6]. Namely, the animals were immobilised in a simple stereotaxic apparatus and a small hole was drilled in the skull 1.5-2.0 mm laterally and 1.5-2.0 mm posteriorly to the crossing of the sagittal and coronal sutures [26]. A simple stainless steel cannula (its tip was 4.0 mm below the dorsal skull surface) was fixed to the skull with dental cement. After the end of i.c.v. cannulation, the animals were given the i.c.v. infusions via a polyethylene tube connected with the cannula and attached to a 10-μL Hamilton syringe filled with an appropriate solution. At the beginning, rats were given an i.c.v. infusion of 5 μL 0.1% DMSO (group 1) or luzindole (group 2), or 4-P-PDOT (group 3) solutions (both antagonists at a concentration of 10-5 M). Ten minutes later, through the same cannula, the next i.c.v. infusion of 5 μL of either melatonin solution (at a concentration of 10-7 M) or its vehicle (0.1% ethanol in 0.9% sodium chloride) was given to the animals of each group. Such a concentration of melatonin was chosen because in our previous [12] and present in vitro experiments it was found to inhibit significantly OT output from the rat H-N explants. Ten minutes after i.c.v. injection of melatonin or its vehicle, the animals were decapitated. Immediately thereafter the blood was collected in heparinised tubes, centrifuged for 20 minutes at 4oC, and plasma samples were frozen for further OT estimation by RIA, as previously described [5-6].

All the experiments (both in vitro and in vivo) were done between 09.30 and 11.00 a.m. because during the daytime the MT1 receptor mRNA expression and melatonin binding in the rat SCN and pars tuberalis are elevated [19] and because it is the time when the H-N system is responsive to exogenous melatonin [11].

The experiments were performed with the consent (No. 8/ŁB 535/2011, 19/ŁB 604/2012) of the Local Committee for Animal Care.

Radioimmunoassay of OT

The OT concentration in all samples was determined in duplicate by a specific RIA method described previously [5]. Anti-OT antibodies were raised in rabbits in the Department of Experimental Physiology of the Medical University of Lodz, and their description has been given earlier [6, 27]. The final dilution of anti-OT antibodies was 1:80,000. Cross-reactivity for anti-OT antibodies was with vasopressin 1.12%, with gonadotropin-releasing hormone (Gn-RH), thyrotropin-releasing hormone (TRH), leucine enkephalin (Leu-Enk), angiotensin II, and substance P less than < 0.002%. Iodination of OT with 125I, was performed by the chloramine-T method. The lower limit of detection for the assay was 2.55 pg OT per tube. The intra- and inter-assay coefficients of variation were less than 5.0% and 8.5%, respectively. For the determination of blood plasma hormonal level, OT was extracted from plasma using “Sep-Pak Plus” C18 cartridges (Waters Corporation, Milford, Massachusetts; Made in Ireland); the recoveries of OT during extraction procedure were > 80% and, therefore, the findings were not corrected for procedural losses.

Statistical evaluation of the results

Oxytocin release in vitro is finally expressed as a B2/B1 ratio, while blood OT concentration is expressed in picograms per 1 mL of blood plasma. The results are reported as mean ± standard error of the mean (S.E.M.). Significance of the differences between means was evaluated by one-way analysis of variance (ANOVA), followed by post-hoc Fisher (NIR) test, using STATISTICA (version 10) software (StatSoft, Poland). P < 0.05 was considered as the minimal level of significance.

Results

Experiment in vitro

Melatonin, at a concentration and 10-7 M, significantly inhibited (in comparison with the control – VEH value; p < 0.05) OT secretion from an isolated rat H-N explants when antagonist solvent, i.e. DMSO, was present in a medium, but at a concentration of 10-9 M melatonin remained inactive (p > 0.05) in this process (Fig. 1). Luzindole and 4-P-PDOT, applied without melatonin, did not modify OT output in vitro. Incubation of H-N explants in a medium containing both 4-P-PDOT and melatonin at a concentration of 10-7 M, but not at a concentration of 10-9 M, resulted in significant inhibition of OT secretion in vitro (p < 0.05). However, when explants were incubated in the presence of both luzindole and melatonin (at the concentrations of 10-9 M and 10-7 M), the pineal hormone did not affect OT release (p > 0.05) in vitro (Fig. 1). Melatonin at a concentration of 10-3 M strongly increased (in comparison with the VEH; p < 0.00005) OT secretion from the rat H-N explants in all studied groups, i.e. when DMSO or luzindole, or 4-P-PDOT was present in a buffer (Fig. 1).

Figure 1. The effect of melatonin (MLT), at the concentrations of 10-9 M, 10-7 M, and 10-3 M, on oxytocin release from the rat hypothalamonearohypophysial system incubated in vitro in the presence of DMSO (an antagonists solvent) or luzindole (a nonselective antagonist of both MT1 and MT2 receptors), or 4-P-PDOT (a selective MT2 receptor antagonist). Each bar represents mean + S.E.M.; number of samples per group (n) = 7
Rycina 1. Wpływ melatoniny (MET), w stężeniach 10-9 M, 10-7 M, and 10-3 M, na wydzielanie oksytocyny z układu podwzgórze-część nerwowa przysadki szczura inkubowanego in vitro w obecności DMSO (rozpuszczalnik antagonistów) lub luzindolu (nieselektywny antagonista receptorów MT1 i MT2, lub 4-P-PDOT (selektywny antagonista receptora MT2). Wyniki przedstawiają średnią + S.E.M.; liczba próbek w grupie (n) = 7

Experiment in vivo

Under present experimental conditions, infused i.c.v. melatonin at a concentration of 10-7 M was able to inhibit (in comparison with the VEH) OT secretion into the blood when animals were pretreated, also i.c.v., with DMSO (p < 0.005) or 4-P-PDOT (p < 0.01). Blood plasma OT level was not changed by i.c.v. infusion of melatonin when animals were previously injected with luzindole (p > 0.05) (Fig. 2).

Figure 2. The effect of i.c.v. – infused melatonin (MET), at a concentration of 10-7 M, or its vehicle (VEH) on blood plasma oxytocin concentration in rats previously i.c.v.-injected with DMSO or luzindole, or 4-P-PDOT. Each bar represents mean + S.E.M.; number of animals per subgroup (n) = 7
Rycina 2. Wpływ dokomorowej (i.c.v.) infuzji melatoniny (MET), w stężeniu 10-7 M, lub jej rozpuszczalnika (VEH) na wydzielanie oksytocyny do krwi szczurów, którym wcześniej, również i.c.v, wstrzyknięto roztwór DMSO lub luzindolu, lub 4-P-PDOT. Wyniki przedstawiają średnią + S.E.M.; liczba zwierząt w grupie (n) = 7

Discussion

The opposite effects of so-called physiological (below 1 nM) or supra-physiological (1 nM – 1 μM), and pharmacological (above 1 μM) concentrations of melatonin have already been reported [15], and the present results showing both inhibitory (at a concentration of 10-7 M) and stimulatory (at a concentration of 10-3 M) effects of melatonin on OT secretion from isolated rat hypothalamo-neurohypophysial system are compatible with the previous findings. However, this is the first report showing the role of melatonin MT1 receptor in the regulation of oxytocinergic neurons function.

It is known that melatonin plays its biological role in the central nervous system acting through membrane receptor (MT1 and/or MT2)-dependent and membrane receptor-independent mechanisms [14-15]. We assumed, therefore, that melatonin influences OT release from the rat hypothalamo-neurohypophysial system by using these mechanisms according to the concentration applied. To verify such a hypothesis, we evaluated the influence of melatonin membrane receptor antagonists, i.e. luzindole and 4-P-PDOT, on melatonin-dependent OT secretion from the rat H-N system incubated in vitro. Three concentrations (10-9 M, 10-7 M, and 10-3 M) of the hormone were employed for the study because previous in vitro experiments have shown that the strongest inhibitory effect on basal and forskolin-stimulated release of OT was exerted by melatonin at supraphysiological (10-7 M) and physiological (10-9 M) concentrations, while at a pharmacological (10-3 M) concentration melatonin had the opposite effect on the studied process [8-12]. On the other hand, the concentrations of both antagonists (10-6 M and 10-5 M) were chosen for our present experiments because they were demonstrated to be the most effective in action [24-25, 28-31]. Several studies have shown that luzindole antagonises the effects of melatonin. Namely, luzindole (at the concentrations of 10-6 M-10-4 M) applied together with melatonin (at the concentrations of 10-6 M-10-9 M) significantly suppressed melatonin-dependent actions in vitro, while 4-P-PDOT did not change the inhibitory effect of melatonin under different experimental projects [24-25, 29-30, 32-33]. Also, when applied intraperitoneally (i.p.), luzindole almost completely inhibited the antinociceptive effect of melatonin [34]. The results presented herein are in agreement with the above cited studies and show that luzindole is able to antagonise the inhibitory effect of 10-7 M melatonin, while 4-P-PDOT does not eliminate such an effect of the pineal hormone on OT secretion. This observation suggests, therefore, that an inhibitory effect of 10-7 M melatonin on OT secretion is mediated through a subtype MT1 and is independent of subtype MT2 membrane receptor. On the other hand, since 10-3 M melatonin was able to stimulate significantly OT secretion from the H-N system, also when 4-P-PDOT or luzindole were present in a medium (which implies blockade of melatonin membrane receptors), our next conclusion is that for the stimulatory effect of pharmacological concentration of the pineal hormone on OT release in vitro, mechanisms different from membrane MT1 and/or MT2 receptors are probably involved.

The absence of any significant effect of melatonin at a concentration that is close to its physiological level in the blood (i.e. 10-9 M) on OT release in vitro could be due to several reasons. It is known that melatonin is released from the pineal gland directly into the cerebrospinal fluid of the third ventricle, where its concentration is much higher than in the blood, and it enters the brain from the ventricles [35]. It is, therefore, possible that a concentration of the hormone in the incubatory medium has to be higher than in the blood, to sufficiently penetrate from the medium into the hypothalamo-neurohypophysial tissue and produce a significant effect on OT secretion in vitro. On the other hand, the explant employed for our in vitro studies was disconnected from other brain regions, which normally deliver either stimulatory or inhibitory afferent signals to the magnocellular nuclei, making the secretion of OT a net result of the action of several factors that could cover or modify the effect of melatonin.

Significant effects of exogenous melatonin were shown to be displayed shortly after systemic or i.c.v. injection. For example, in the male rats, vasopressin secretion into the blood was reduced 10 minutes after a single intravenous (i.v.) injection of 5 ng/mL melatonin [36], as well as at five minutes after i.c.v. infusion of the hormone (at the concentrations of 1 ng/mL and 10 ng/mL) [37]. In lactating female rats, melatonin (at a concentration of 1 ng/mL) diminished significantly suckling-stimulated OT secretion into the blood 30 minutes after i.c.v. injection [6]. Moreover, a significant antinociceptive effect of melatonin was observed 10 minutes after i.p. injection [34]. Therefore, a 10-minute interval between i.c.v. infusion of melatonin and decapitation should be enough to display an effect of exogenous melatonin on OT output from the neurohypophysis into the blood. Indeed, the results from the present in vivo studies have shown that infused i.c.v. melatonin (at a concentration of 10-7 M) significantly diminished OT concentration in the blood when animals were previously injected with DMSO or 4-P-PDOT. However, pre-treatment with luzindole eliminated the inhibitory effect of melatonin, which provides further evidence in favour of the hypothesis that this pineal hormone inhibits OT secretion via MT1 receptor-dependent mechanism and its inhibitory action is independent of subtype MT2 receptor. Such a suggestion could be true for our in vivo and in vitro experiments. For the present in vitro experiment we used the explants which contained, apart from SON and PVN with intact neuronal projections to the neurohypophysis (i.e. intact axons of the oxytocinergic neurons), also the SCN, where strong MT1 receptor expression has been discovered in many species [17-18, 20]. Thanks to direct neuronal projection from the SCN to the PVN [38] and SON [39], some of the SCN neurons could, therefore, integrate the afferent signals derived from melatonin via its MT1 receptor and thereafter transmit them directly to oxytocinergic neurons in the SON and/or PVN.

Melatonin membrane receptors are coupled to a variety of G-proteins, so acting through these receptors, melatonin can produce multiple cellular responses [40-41]. Activation of MT1 receptor may, therefore, result in inhibition of the cyclic adenosine monophosphate (cAMP)-dependent signal transduction cascade, including decreases in protein kinase A (PKA) activity and nuclear factor CREB (cAMP responsive elementbinding protein) phosphorylation. It may also induce a phospholipase C (PLC)-dependent signal transduction cascade with protein kinase C (PKC) activation and elevation of cytosolic free calcium ions accumulation [15, 18, 41-43]. Acting through MT2 receptor, melatonin can also elicit other tissue-dependent signalling responses, including modulation of different specific ion channels (e.g. potassium channels) and/or regulation of a variety of kinases activity [15-16, 41]. As mentioned above, our results indicate that the stimulatory effect of pharmacological dose of melatonin on OT secretion from the rat H-N system is, probably, independent of both subtypes MT1 and MT2 receptors and involves other, i.e. membrane receptor-independent, mechanism(s). Specifically, melatonin enters the cell easily where it may bind to transcription factors belonging to the retinoic acid receptor superfamily, especially splice variants of ROR orphan receptors [16], and directly influence the genes expression [44]. This pineal hormone is also able to affect the reactive oxygen species production [45], and/or it may interact with cytosolic proteins including calmodulin and calreticulin; it may also antagonise the binding of calcium ions to calmodulin [14, 40]. Such mechanisms could be responsible for the stimulatory effect of melatonin on OT secretion from the H-N system in vitro because this hormone is released from the oxytocinergic neurons axons endings located in the neurohypophysis by exocytosis, which is dependent on calcium ions [1, 3-4].

Melatonin may, therefore, affect the oxytocinergic neurons activity and secretion of OT by acting directly on specific membrane receptor(s) and/or intracellular pathways, or it may act indirectly via modification of certain neuromediators/neuromodulators metabolism in the hypothalamus and/or in the neurohypophysis [3-4]. Indeed, melatonin was found to enhance GABA-ergic inhibitory transmission [46] and to affect the activity of tyrosine hydroxylase in different brain regions [47], whereas acetylcholine, dopamine, and prostaglandins have been found to participate in an in hibitory influence of melatonin on neurohypophysial hormone release from the rat hypothalamus in vitro [48]. The above-mentioned neurotransmitters/neuromodulators and other agents (e.g. biogenic amines, excitatory and inhibitory amino acids, neurosteroids, endogenous opiates, nitric oxide, carbon monoxide, etc.) have been shown to influence the activity of hypothalamic SON and PVN nuclei and modify the secretion of OT [1-4, 49], and certain combinations of these agents may be crucial for the mechanisms by which oxytocinergic neurons are influenced by melatonin.

In conclusion, we believe that the results of the present studies have thrown some light on the matter of the mechanisms controlling the activity of oxytocinergic neurons in the rat. Namely, they have shown that the pineal hormone melatonin inhibits OT release acting via membrane MTj and not through MT2 receptor, while the stimulatory effect of the hormone on OT secretion from the rat hypothalamo-neurohypophysial system is mediated through membrane receptor-independent intracellular mechanism(s).

References

 1. Crowley WR, Armstrong WE. Neurochemical regulation of oxytocin secretion in lactation. Endocr Rev 1992; 13: 33-65.
 2. Chowdrey HS, Lightman SL. Role of central amino acids and peptidemediated pathways in neurohypophysial hormone release. Ann NY Acad Sci 1993; 689: 183-193.
 3. Sladek CD, Kapoor JR. Neurotransmitter/neuropeptide interactions in the regulation of neurohypophyseal hormone release. Exp Neurology 2001; 171: 200-209.
 4. Viero C, Dayanithi G. Neurosteroids are excitatory in supraoptic neurons but inhibitory in the peripheral nervous system: it is all about oxytocin and progesterone receptors. Prog Brain Res 2008; 170: 177-192.
 5. Juszczak M. Melatonin affects the oxytocin and prolactin responses to stress in male rats. J Physiol Pharmacol 1998; 49: 151-163.
 6. Juszczak M, Stempniak B. The effect of melatonin on suckling-induced oxytocin and prolactin release in the rat. Brain Res Bull 1997; 44: 253-258.
 7. Juszczak M. Neurokinin A and the neurohypophysial response to melatonin: in vitro studies. J Physiol Pharmacol 2002; 53: 823-834.
 8. Juszczak M, Stempniak B, Guzek JW. Melatonin, pinealectomy and release of neurohypophysial hormones: in vitro studies. J Pineal Res 1992; 12: 1-6.
 9. Juszczak M, Debeljuk L, Bartke A et al. Melatonin inhibits oxytocin and vasopressin release from the neurointermediate lobe of the hamster pituitary. Neuroreport 1995; 6: 2453-2456.
 10. Yasin SA, Costa A, Besser GM et al. Melatonin and its analogs inhibit the basal and stimulated release of hypothalamic vasopressin and oxytocin in vitro. Endocrinol 1993; 132: 1329-1336.
 11. Yasin SA, Grossman A, Forsling ML. Diurnal variation in the effect of melatonin on neurohypophysial hormone release from the rat hypothalamus. Brain Res Bull 1996; 39: 1-5.
 12. Roszczyk M, Juszczak M. Forskolin-stimulated vasopressin and oxytocin release from the rat hypothalamo-neurohypophysial system in vitro is inhibited by melatonin. Endokrynol Pol 2014; 65: 125-131.
 13. Juszczak M, Boczek-Leszczyk E. Hypothalamic gonadotropin-releasing hormone receptor activation stimulates oxytocin release from the rat hypothalamo-neurohypophysial system while melatonin inhibits this process. Brain Res Bull 2010; 81: 185-190.
 14. Acuna-Castroviejo D, Escames G, Venegas C et al. Extrapineal melatonin: sources, regulation and potential functions. Cell Mol Life Sci 2014; 71: 2997-3025.
 15. Dubocovich ML, Delagrange P Krause DN et al. International Union of Basic and Clinical Pharmacology. LXXV Nomenclature, classification, and pharmacology of G protein-coupled melatonin receptors. Pharmacol Rev 2010; 62: 343-380.
 16. Hardeland R, Cardinali DP Srinivasan V et al. Melatonin – a pleiotropic, orchestrating regulator molecule. Prog Neurobiol 2011; 93: 350-384.
 17. Morgan PJ, Barrett P, Howell HE et al. Melatonin receptors: localization, molecular pharmacology and physiological significance. Neurohem Int 1994; 24: 101-146.
 18. Vanecek J, Watanabe K. Mechanisms of melatonin action in the pituitary and SCN. Adv Exp Med Biol 1999; 460: 191-198.
 19. Masson-Pevet M, Gauer F, Schuster C et al. Photic regulation of MTX melatonin receptors and 2-iodomelatonin binding in the rat and Siberian hamster. Biol Signals Recept 2000; 9: 188-196.
 20. Ishii H, Tanaka N, Kobayashi M et al. Gene structures, biochemical characterization and distribution of rat melatonin receptors. J Physiol Sci 2009; 59: 37-47.
 21. Wu YH, Zhou JN, Balesar R et al. Distribution of MT1 melatonin receptor immunoreactivity in the human hypothalamus and pituitary gland: colocalization of MT1 with vasopressin, oxytocin, and corticotrophin-releasing hormone. J Comp Neurol 2006; 499: 897-910.
 22. Wu YH, Ursinus J, Zhou JN et al. Alterations of melatonin receptors MT1 and MT2 in the hypothalamic suprachiasmatic nucleus during depression. J Affective Dis 2013; 148: 357-367.
 23. Boutin JA, Audinot V, Ferry G et al. Molecular tools to study melatonin pathways and actions. Trends Pharmacol Sci 2005; 26: 412-419.
 24. Drobnik J, Tosik D, Piera L et al. Melatonin-induced glycosaminoglycans augmentation in myocardium remote to infarction. J Physiol Pharmacol 2013; 64: 737-744.
 25. Winczyk K, Fuss-Chmielewska J, Lawnicka H et al. Luzindole but not 4-phenyl-2-propionamidotetralin (4P-PDOT) diminishes the inhibitory effect of melatonin on murine colon 38 cancer growth in vitro. Neuroendocrinol Lett 2009; 30: 657-662.
 26. Noble EP Wurtman RJ, Axelrod J. A simple and rapid method for injecting H3-norepinephrine into the lateral ventricle of the brain. Life Sci 1967; 6: 281-291.
 27. Ciosek J, Drobnik J. Galanin modulates oxytocin release from rat hypothalamo-neurohypophysial explant in vitro – the role of acute or prolonged osmotic stimulus. Endokrynol Pol 2013; 64: 139-148.
 28. Tang Y, Cai B, Yuan F et al. Melatonin pretreatment improves the survival and function of transplanted mesenchymal stem cells after focal cerebral ischemia. Cell Transplant 2014; 23: 1279-1291.
 29. Tocharus C, Puriboriboon Y, Junmanee T et al. Melatonin enhances adult rat hippocampal progenitor cell proliferation via ERK signaling pathway through melatonin receptor. Neurosci 2014; 275: 314-321.
 30. Wang WW, Man GC, Wong JH et al. Abnormal response of the proliferation and differentiation of growth plate chondrocytes to melatonin in adolescent idiopathic scoliosis. Int J Mol Sci 2014; 15: 17100-17114.
 31. Huete-Toral F, Crooke A, Martinez-Aguila A et al. Melatonin receptors trigger cAMP production and inhibit chloride movements in nonpigmented ciliary epithelial cells. J Pharmacol Exp Ther 2015; 352: 119-128.
 32. Adamczyk-Sowa M, Sowa P Zwirska-Korczala K et al. Labeled [3H] – thymidine incorporation in the DNA of 3T3-L1 preadipocytes due to MT2- and not MT3-melatonin receptor. J Physiol Pharmacol 2014; 65: 135-143.
 33. Richter HG, Torres-Farfan C, Garda-Sesnich J et al. Rhythmic expression of functional MTX melatonin receptors in the rat adrenal gland. Endocrinol 2008; 149: 995-1003.
 34. Zurowski D, Nowak L, Machowska A et al. Exogenous melatonin abolishes mechanical allodynia but not thermal hyperalgesia in neuropathic pain. The role of the opioid system and benzodiazepine-gabaergic mechanism. J Physiol Pharmacol 2012; 63: 641-647.
 35. Reiter RJ, Tan DX, Kim SJ et al. Delivery of pineal melatonin to the brain and SCN: role of canaliculi, cerebrospinal fluid, tanycytes and Virchow-Robin perivascular spaces. Brain Struct Funct 2014; 219: 1873-1887.
 36. Bojanowska E, Forsling ML. The effect of melatonin on vasopressin secretion in vivo: interactions with acetylcholine and prostaglandins. Brain Res Bull 1997; 22: 457-461.
 37. Forsling ML, Achaaban AR, Zhou Y. The effect of intracerebroventricular melatonin on vasopressin release in the conscious rat. J Endocrinol 1992; 135 (Suppl. P47).
 38. Hermes MLHJ, Coderre EM, Buijs RM et al. GABA and glutamate mediate rapid neurotransmission from suprachiasmatic nucleus to hypothalamic paraventricular nucleus in rat. J Physiol 1996; 496: 749-757.
 39. Cui LN, Saeb-Parsy K, Dyball REJ. Neurons in the supraoptic nucleus of the rat are regulated by a projection from the suprachiasmatic nucleus. J Physiol 1997; 502: 149-159.
 40. Pandi-Perumal SR, Trakht I, Srinivasan V et al. Physiological effects of melatonin: Role of melatonin receptors and signal transduction pathways. Prog Neurobiol 2008; 85: 335-353.
 41. Tosini G, Owino S, Guillaume J-L et al. Understanding melatonin receptor pharmacology: latest insights from mouse models, and their relevance to human disease. Bioessays 2014: 778-787, doi 10.1002/bies.201400017.
 42. Balik A, Kretschmannova K, Mazna P et al. Melatonin action in neonatal gonadotrops. Physiol Res 2004; 53 (Suppl. 1): S153-166.
 43. MacKenzie RS, Melan MA, Passey DK et al. Dual coupling of MT1 and MT2 melatonin receptors to cyclic AMP and phosphoinositide signal transduction cascades and their regulation following melatonin exposure. Biochem Pharmacol 2002; 63: 587-595.
 44. Carlberg C. Gene regulation by melatonin. Ann NY Acad Sci 2000; 917: 387-396.
 45. Rodriguez C, Mayo JC, Sainz RM et al. Regulation of antioxidant enzymes: a significant role for melatonin. J Pineal Res 2004; 36: 1-9.
 46. Cheng XP, Sun H, Ye ZY et al. Melatonin modulates the GABA response in cultured rat hippocampal neurons. J Pharmacol Sci 2012; 119: 177-185.
 47. Kaewsuk S, Sae-Ung K, Phansuwan-Pujito P et al. Melatonin attenuates methamphetamine-induced reduction of tyrosine hydroxylase, synaptophysin and growth-associated protein-43 levels in the neonatal rat brain. Neurohem Int 2009; 55: 397-405.
 48. Yasin SA, Forsling ML. Mechanisms of melatonin inhibition of neurohypophysial hormone release from the rat hypothalamus in vitro. Brain Res Bull 1998; 45: 53-59.
 49. Reis WL, Biancardi VC, Son S et al. Carbon monoxide and nitric oxide interactions in magnocellular neurosecretory neurones during water deprivation. J Neuroendocrinol 2015; 27: 111-122.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl