Endokrynologia Polska 4/2015-Nesidioblastosis coexisting with non-functioning islet cell tumour in an adult

OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT

Nesidioblastosis coexisting with non-functioning islet cell tumour in an adult

Przetrwała hipoglikemia hiperinsulinemiczna współistniejąca z nieaktywnym wyspiakiem trzustki

Valeria Valli 1 , Stella Blandamura 2 , Davide Pastorelli 3 , Stefano Merigliano 1 , Cosimo Sperti 1

1Departments of Surgery, Oncology, and Gastroenterology, 3rd Surgical Clinic, University of Padua

2Departments of Pathology, University of Padua

3Department of Oncology, Rare Tumours Unit, Veneto Institute of Oncology, Padua, Italy

Cosimo Sperti M.D., Department of Surgery, Oncology, and Gastroenterology, 3rd Surgical Clinic, University of Padua, via Giustiniani 2, 35128 Padua, Italy, phone: +39 04 98218845, fax: +39 04 98218821, e-mail: csperti@libero.it

Abstract

The most common cause of hyperinsulinaemic hypoglycaemia in adult is insulinoma. Although nesidioblastosis is a rare but well-recognised disorder of persistent hypoglycaemia in infants, it is extremely rare in adults.

We present a case of a 59-year-old woman with small neuroendocrine tumour of the tail of the pancreas, diagnosed by CT scans and MRI, and hypoglycaemic syndrome. Laparoscopic distal pancreatectomy was performed, and pathologic examination showed a well-differentiated, non-functioning endocrine tumour of the pancreas and diffuse nesidioblastosis in the remnant gland. In the early postoperative period, recurrent hypoglycaemia occurred in spite of oral diazoxide therapy. Plasma proinsulin levels were extremely high. 18F-DOPA positron emission tomography showed a pathologic uptake of tracer in the head and the uncinate process of the pancreas. Subtotal pancreatectomy was suggested but the patient refused operation: she is taking diazoxide 100 mg three times daily.

Coexistence of nesidioblastosis with a neuroendocrine tumour makes preoperative diagnosis and management of severe hypoglycaemia more difficult. Nesidioblastosis should be considered in differential diagnosis of hypoglycaemic syndrome, but histological examination is necessary for a definitive tissue diagnosis.

(Endokrynol Pol 2015; 66 (4): 356-360)

 

Key words: diazoxide; hypoglycaemia; nesidioblastosis; neuroendocrine tumour; pancreas; pancreatectomy

 

Streszczenie

Najczęstszą przyczyną hipoglikemii hiperinsulinemicznej u osób dorosłych jest insulinoma. Chociaż przetrwała hipoglikemia hiperinsulinemiczna to rzadkie, lecz łatwo rozpoznawalne zaburzenie przetrwałej hipoglikemii u noworodków, bardzo rzadko występuje u osób dorosłych.

Autorzy badania przedstawiają przypadek 59-letniej kobiety z niewielkim guzem neuroendokrynnym ogona trzustki, zdiagnozowanym dzięki tomografii komputerowej oraz rezonansowi magnetycznemu, oraz zespołem hipoglikemicznym. Wykonano laparoskopową dystalną pankreatektomię, a badanie patologiczne wykazało wysoko zróżnicowanego, nieaktywnego, endokrynnego wyspiaka trzustki oraz rozlaną przetrwałą hipoglikemię hiperinsulinemiczną w pozostałej części gruczołu. We wczesnym okresie pooperacyjnym wystąpiła nawracająca hipoglikemia, mimo stosowania doustnego leczenia diazoksydem. Stężenie proinsuliny w osoczu był bardzo wysoki. Pozytonowa tomografia emisyjna z 18F-DOPA wykazała patologiczną absorpcję znacznika w głowie i wyrostku haczykowatym trzustki. Sugerowano subtotalną pankreatektomię, lecz pacjentka nie zgodziła się na operację: przyjmowała dawkę 100 mg diazoksydu trzy razy dziennie.

Współistnienie przetrwałej hipoglikemii hiperinsulinemicznej z nowotworem neuroendokrynnym utrudnia diagnostykę przedoperacyjną i leczenie ciężkiej hipoglikemii. Przetrwała hipoglikemia hiperinsulinemiczna powinna być brana pod uwagę w diagnozie różnicującej zespól hipoglikemiczny, lecz badanie histologiczne jest niezbędne do definitywnej diagnozy tkanek.

(Endokrynol Pol 2015; 66 (4): 356-360)

 

Słowa kluczowe: diazoksyd; hipoglikemia; przetrwała hipoglikemia hiperinsulinemiczna; nowotwór neuroendokrynny; trzustka; pankreatektomia

Introduction

Hyperinsulinaemic hypoglycaemia in adults is commonly caused by insulinoma or exogenous insulin administration [1]. However, rare cases are associated with diffuse islet cell hyperplasia arising from ductal epithelium, a condition known as nesidioblastosis.

Nesidioblastosis is the primary cause of persistent hyperinsulinaemic hypoglycaemia in infants, but it accounts for only 0.5% to 7% of all cases of hyperinsulinaemic hypoglycaemia in adults [2]. Moreover, while infant nesidioblastosis is mainly caused by mutations of genes encoding subunits of pancreatic ATP-sensitive potassium channel [3, 4], the cause of adult nesidioblastosis is still unknown. The majority of cases are associated with previous bariatric surgery, suggesting a possible reactive process involving glucagon-like peptide 1-induced islet cell proliferation, which could promote or unmask a beta-cell defect leading to its hyperplasia [5, 6] Here we report a rare case of noninsulinoma hypoglycaemia syndrome in a middle-aged woman, who presented with a small non-functioning neuroendocrine tumour in the tail of the pancreas coexisting with nesidioblastosis. A review of literature was also performed.

Case report

A 59-year-old woman was referred to another hospital for severe hypoglycaemia in March 2012; since then, she reported recurrent episodes of hypoglycaemia of unknown origin. The medical history of tire patient was remarkable for appendectomy and hysterectomy several years ago, and a recovery in ICU for Staphylococcal sepsis in February 2012. She did not undergo bariatric surgery and she did not have a positive familiar history for diabetes or pancreatic diseases.

72-hour fasting test revealed symptomatic hypoglycaemia with a blood glucose level of 42 nrg/dL after a fasting time of 38 hours. Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) provoked hypoglycaemia (54 mg/dT) 240 minutes after glucose challenge. Her low fasting plasma glucose level was accomplished by low levels of insulin and C-peptide, but high plasma levels of pro-insulin (169-183 pmol/L; normal level 0.7-8.3 pmol/T). In December 2012 contrast enhanced computed tomography of the abdomen (CT) revealed a small hypodense lesion in the tail of the pancreas. Magnetic resonance imaging (MRI) of the abdomen showed a 6-mm contrast-enhanced lesion in the tail of the pancreas, suggestive of a neuroendocrine tumour (possible insulinoma) (Fig. 1). Oral diazoxide therapy was started, and the patient was advised to eat small, low-carbohydrate meals. Finally, in January 2013 the patient underwent laparoscopic surgical exploration. Intraoperative ultrasonography confirmed a 6-mm lesion in tire tail of the pancreas, close to splenic vessels. Taparoscopic distal pancreatectomy and splenectomy was carried out. Histological examination showed a well-differentiated endocrine tumour of the pancreas (6 mm in diameter) associated with diffuse nesidioblastosis in the remnant gland (Fig. 2A). Immunohistochemistry examination of the pancreas showed positive reaction for Chromogranin A (Dako, rabbit polyclonal antibody, dilution 1:100) (Fig. 2B) both in the tumour and nesidioblastosis, positive reaction for insulin (Novocastra, mouse monoclonal antibody clone 2D11-H5, dilution 1:100) (Fig. 2C) and proinsulin (Beta Cell Biology Consortium; mouse monoclonal antibody GS-9A8, dilution 1:1000) (Fig. 2D) were shown in nesidioblastosis, but not in the tumour. Mibl labelling index was 1%. Postoperative recovery was complicated by the onset of abdominal fluid collection that required laparoscopic drainage. Following surgery the patient developed several hypoglycaemic episodes and she was discharged with oral diazoxide therapy (Diazoxide 50 mg twice daily).

Figure 1. Magnetic resonance imaging of the abdomen showing a 6-mm, contrast-enhanced lesion in the tail of the pancreas (arrow)
Rycina 1. Rezonans magnetyczny jamy brzusznej ukazujący 6-milimetrową, podkreśloną kontrastem zmianę w ogonie trzustki (strzałka)

Figure 2A. Microscopic examination showing a small neuroendocrine tumour (arrow) and diffuse nesidioblastosis in the remnant pancreas (H&E; 10×). B.  Immunostaining positive for chromogranin-A both in tumour and nesidioblastosis. C.  Immunostaining for insulin showing diffuse positivity in nesidioblastosis and marginal positivity in the tumour D.  Immunostaining for proinsulin showing diffuse positivity in nesidioblastosis and negativity in the tumour
Rycina 2A. Badanie mikroskopowe ilustrujące niewielki nowotwór neuroendokrynny (strzałka) i rozlaną przetrwałą hipoglikemię hiperinsulinemiczną w pozostałej części trzustki (H&E; 10×). B.  Dodatnie zabarwienie immunologiczne dla chromograniny A zarówno dla nowotworu, jak i przetrwałej hipoglikemii hiperinsulinemicznej. C.  Zabarwienie immunologiczne dla insuliny, ilustrujące rozległą dodatnią przetrwałą hipoglikemię hiperinsulinemiczną i marginalną dodatniość w nowotworze. D.  Zabarwienie immunologiczne dla proinsuliny, ilustrujące rozległą dodatnią przetrwałą hipoglikemię hiperinsulinemiczną i ujemność w nowotworze

 

Despite medical treatment, recurrent hypoglycaemic episodes occurred, and the patient was referred to our Department. In June 2013,72-hour fasting test showed symptomatic hypoglycaemia with a blood glucose level of 45 mg/dT after a fasting time of 32-hours; oral glucose tolerance test provoked hypoglycaemia (50 mg/dT) 300 minutes after glucose challenge. Plasma pro-insulin levels were extremely high. 18F-dihydroxylalanine (DOPA) PET with CT acquisition displayed a pathologic uptake of tracer in the head and the uncinate process of the pancreas (Fig. 3). Subtotal pancreatectomy was suggested but the patient decided to continue with medical therapy. After one year of operation, the patient is well, asymptomatic, and normoglycaemic: she is taking diazoxide 100 mg three times daily, without evidence of pancreatic exocrine insufficiency. The last contrast-enhanced abdominal ultrasonography, performed in June 2014, did not reveal any pancreatic lesion.

Figure 3. 18F-DOPA PET showing a pathologic uptake of the radiotracer in the head of the pancreas
Rycina 3. Pozytonowa tomografia emisyjna zl8E-DOPA ilustrująca patologiczną absorpcję radioznacznika w głowie trzustki

Discussion

Diagnosis of nesidioblastosis is challenging, and it is rarely made before surgical exploration [7]. Clinical signs and symptoms could mimic those of insulinoma, which was firstly suspected in our patient. In fact, our patient presented with a small non-functioning neuroendocrine tumour in the tail of the pancreas, making preoperative diagnosis more confusing. Although the coexistence of pancreatic endocrine neoplasm with nesidioblastosis is extremely rare, it has been previously reported [8-18]. In the literature review we collected a total of 13 patients (our included) which presented islet cell tumor associated with nesidioblastosis [8-18] (Table I). There were 10 females and 3 males with a mean age of 43.2 ± 9.1 years. Eleven patients presented severe hypoglycaemia syndrome, one had type 2 diabetes, and one was asymptomatic. All patients underwent pancreatic resection: distal pancreatectomy, 4 subtotal pancreatectomy, 2 pancreaticoduodenectomy (3 patients had more than 1 operation). Eight patients had coexisting insulinomas (multiple in 2 and malignant in 1 patient), while 5 showed a non-functioning islet cell tumour: one patient had α cell hyperplasia and multiple microglucagonomas [16] Four patients required medical treatment, such as diazoxide (n = 3) or octreotide (n = 1). In all but one patient no further episodes of severe hypoglycaemia occurred; two patients became diabetic.

Table I.  Clinicopathological features of Nesidioblastosis and coexisting islet cell tumour published in literature
Tabela I.   Cechy kliniczno-patologiczne przetrwałej hipoglikemii hiperinsulinemicznej i współistniejącego wyspiaka trzustki opublikowane w literaturze

  Sex Age Tumor Symptoms Treatment Outcome (months)
Surgery Medical  
Leong et al. [8] 1980 F 40 Insulinoma Hypoglycaemia DP No NED (30)
Madeira et al. [9] 1986 F 34 Insulinoma Hypoglycaemia DP + PD No Diabetes (NA)
White et al. [10] 2000 F 32 NET Hypoglycaemia DP No NED (12)
Zhao et al. [11] 2001 M 34 NET + IPMN Hypoglycaemia DP No NED (24)
Kaczirek et al. [12] 2003 F 51 Insulinoma Hypoglycaemia DP + PD No Diabetes (24)
Service et al. [13] 2005 NA 29 Multiple insulinomas Hypoglycaemia DP No NED (20)
Dissanayake et al. [14] 2007 F NA Insulinoma Hypoglycaemia STP No NED (NA)
Rosman et al. [15] 2007 M 38 Malignant insulinoma Hypoglycaemia DP +RF Diazoxide NA
Bright et al. [16] 2008 F 37 Insulinoma Hypoglycaemia DP No NED (30)
Yu et al. [17] 2008 F 35 NET No PD Octreotide NED (36)
Gupta et al. [18] 2013 F 60 Multiple insulinomas Hypoglycaemia E + STP Diazoxide NED (12)
Choi et al. [19] 2013 F 50 NET Diabetes type II PD Hypoglycaemic drugs NED (40)
Present 2014 F 43 NET Hypoglycaemia DP Diazoxide NED (12)

DP – distal pancreatectomy; PD – pancreaticoduodenectomy; SPT – subtotal pancreatectomy; E – enucleation; NED – not evidence of disease; NA – not available; NET – Non-functioning neuroendocrine tumour; IPMN – intraductal papillary mucinous neoplasm

Genetic defects involving the subunits of the ATP-sensihve potassium channel in pancreatic beta cells are known to be responsible for development of persistent hyperinsulinaemic hypoglycaemia of infancy [2], and some of them could also be associated with development of the disease in adults. Despite this, pathogenesis of nesidioblastosis in adults is still unclear, even if it may be associated with bariatric surgery and its metabolic changes, especially in patients who underwent a gastric bypass with Roux-en-Y reconstruction [19].

Clinical features of nesidioblastosis are represented by postprandial hyperinsulinaemic hypoglycaemia, negative 72-hour fast, negative pre-operative localisation studies for insulinoma, and positive selective arterial calcium injection (SACI) test [20, 21]. In fact, preoperative differentiation of nesidioblastosis from insulinoma is difficult because conventional radiologic testing (CT, MRI) is not reliable: its sensitivity for an insulinoma is only 50% to 80%, and false positive results occur [19].

Use of SACI test with hepatic venous sampling can demonstrate hyperactive beta-cell activity; nesidioblastosis is suspected if calcium injection into all pancreatic vessels results in insulin release from the entire pancreas [21] In our case, SACI-test was not performed because radiologic imaging was highly suggestive for the diagnosis of insulinoma.

New diagnostic options, such as 18F-DOPA PET, could be useful to localise a suspected insulinoma or congenital hyperinsulinaemia, but its value in differentiating insulinoma from nesidioblastosis has not yet been demonstrated [22, 23].

Treatment strategies for nesidioblastosis are represented by medical therapy with diazoxide or octreotide, and pancreatectomy. The extent of pancreatic resection is controversial: nowadays, distal pancreatectomy is considered as tire treatment of choice. This procedure results in a cure in about half of the patients, with no need for further medications, and an additional 19% of patients being normoglycaemic, taking medications. Insulin-dependent diabetes occurs in only 8% of cases. Near-total (90% to 95%) pancreatectomy would seem a logical procedure considering tire diffuse nature of tire islet cell disease; however, 40% of patients who underwent this operation developed insulin-dependent diabetes mellitus, and exocrine pancreatic insufficiency occurs as well [20, 24]. Treatment options for recurrent hypoglycaemia after surgery are limited; patients could be advised to eat six small, low-carbohydrate meals daily, or they can be successfully treated with diazoxide or octreotide. In a limited percentage of cases, resection of tire remaining pancreatic gland is necessary.

Conclusions

Although adult nesidioblastosis is a rare pathology, it should be kept in mind in differential diagnosis of severe hypoglycaemia syndrome. Conventional radiologic testing is not very reliable, especially when an association with a neuroendocrine tumour exists. Consequently, diagnosis is only possible after surgical exploration and histological examination of the resected pancreas.

References

 1. Perry RR, Vinik AI. Diagnosis and management of functioning islet tumors. J Clin Endocrinol Metab 1995; 80: 2273-2278.
 2. Jabri AL, Bayard C. Nesidioblastosis associated with hyperinsulinemic hypoglycemia in adults: Review of the literature. Eur J Intern Med 2004; 15: 407-410.
 3. Thomas PM, Cote GJ, Wohlik N et al. Mutations in the sulfonylurea receptor gene in familial persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy. Science 1995; 268: 426-429.
 4. Nestorowicz A, Inagaki N, Gonoi T et al. A nonsense mutation in the inward rectifier potassium channel gene, Klr6.2, is associated with familial hyperinsulinism. Diabetes 1997; 46: 1743-1748.
 5. Z’graggen K, Guweidhi A, Steffen R et al. Severe recurrent hypoglycaemia after gastric bypass surgery. Obes Surg 2008; 18: 981-988.
 6. Kloppel G, Anlauf M, Raffel A et al. Adult diffuse nesidioblastosis: genetically or environmentally induced? Hum Pathol 2008; 39: 3-8.
 7. Thompson GB, Service FJ, Andrews JC et al. Noninsulinoma pancreatogenous hypoglycemia syndrome. An update in 10 surgically treated patients. Surgery 2000; 128: 937-945.
 8. Leong ASY, Slavotinek AH, Higgins BA. Nesidioblastosis, islet cell hyperplasia, and adenomatosis in a case of metastasizing insulinoma: contribution to the genesis of the islet of Langerhans. Diabetes Care 1980; 3: 537-542.
 9. Madeira MD, Reis L, Medina JL et al. Nesidioblastosis and insulinoma – an infrequent association. Acta Medica Portuguesa 1986; 7: 165-170.
 10. White SA, Sutton CD, Robertson GS et al. Incidental adult nesidioblastosis after distal pancreatectomy for endocrine microadenoma. Eur J Gastroenterol Hepatol 2000; 12: 1147-1149.
 11. Zhao X, Stabile BE, Mo J et al. Nesidioblastosis coexisting with islet cell tumor and intraductal papillary mucinous hyperplasia. Arch Pathol Lab Med 2001; 125: 1344-1347.
 12. Kaczirek K, Soleiman A, Schindl M et al. Nesidioblastosis in adults: a challenging cause of organic hyperinsulinism. Eur J Clin Invest 2003; 3: 488-492.
 13. Service GJ, Thompson GB, Service FJ et al. Hyperinsulinemic hypoglycemia with nesidioblastosis after gastric-bypass surgery. N Engl J Med 2005; 353: 249-254.
 14. Dissanayake AS, Jones V, Fernando DJS. Adult hyperinsulinemic hypoglycemia caused by coexisting nesidioblastosis and insulinoma. Eur J Int Med 2008; 19: 303-306.
 15. Rosman J, Bravo-Vera R, Sheikh A et al. Metastatic insulinoma in an adult patient with underlying nesidioblastosis. J Endocrinol Invest 2007; 30: 521-524.
 16. Bright E, Garcea G, Ong SL et al. An unusual case of concurrent insulinoma and nesidioblastosis. JOP 2008; 9: 649-653.
 17. Yu R, Nissen NN, Dhall D et al. Nesidioblastosis and hyperplasia of a cells, microglucagonoma, and nonfunctioning islet cell tumor of the pancreas. Pancreas 2008; 36: 428-431.
 18. Gupta RA, Patel RR Nagral S. Adult onset nesidioblastosis treated by subtotal pancreatectomy. JOP J Pancreas (Online) 2013; 14: 286-288.
 19. Choi EJ, Noh SJ, Sung JJ et al. Nesidioblastosis and pancreatic nonfunctioning islet cell tumor in an adult type 2 diabetes mellitus. Korean J Pathol 2013; 47: 489-491.
 20. McLaughlin T, Peck M, Holst J et al. Reversible hyperinsulinemic hypoglycemia after gastric bypass: a consequence of altered nutrient delivery. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 1851-1855.
 21. Anlauf M, Wieben D, Perren A et al. Persistent hyperinsulinie hypoglycemia in 15 adults with diffuse nesidioblastosis: diagnostic criteria, incidence, and characterization of beta cells changes. Am J Surg Pathol 2005, 29: 524-533.
 22. Lee WL, Won JGS, Chiang JH et al. Selective intra-arterial calcium injection in the investigation of adult nesidioblastosis: a case report. Diabet Med 1997; 14: 985-988.
 23. Nanni C, Fanti S, Rubello D. 18F-DOPA PET and PET/CT. J Nucl Med 2007; 48: 1577-1579.
 24. Meintjes M, Endozo R, Dickson J et al. 18-F-DOPA-PET and enhanced CT imaging for congenital hyperinsulinism. Initial UK experience from a technologist’s perspective. Nucl Med Comm 2013; 34: 601-608.
 25. Vanderveen KA, Grant CS, Thompson GB et al. Outcomes and quality of life after partial pancreatectomy for noninsulinoma pancreatogenous hypoglycaemia from diffuse islet cell disease. Surgery 2010; 148: 1237-1245.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl