Vol 69, No 5 (2018)
Original paper
Published online: 2018-08-22

open access

Page views 1352
Article views/downloads 1154
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

LanroNET — A Non-Interventional Prospective Study to Assess the Resource Utilisation and Cost of Lanreotide Autogel 120 mg in the Population of Polish Patients with Symptomatic Neuroendocrine Tumours

Ewa Orlewska1, Beata Kos-Kudła2, Grzegorz Kamiński3, Tadeusz Budlewski4, Maria Jessa-Jabłońska5, Aude Houchard6, Tomasz Bednarczuk7
Pubmed: 30132588
Endokrynol Pol 2018;69(5):567-573.

Abstract

Wstęp: Celem badania LanroNET była ocena wykorzystania zasobów medycznych oraz kosztów objawowego leczenia polskich chorych na nowotwory neuroendokrynne z zastosowaniem lanreotydu autogel 120 mg.

Materiał i metody: LanroNET to wieloośrodkowe, nieinterwencyjne, obserwacyjne, prospektywne badanie przeprowadzone w 12 ośrod­kach w Polsce. W badaniu uczestniczyli dorośli chorzy na wydzielające nowotwory neuroendokrynne leczeni lanreotydem autogel 120 mg od przynajmniej 3 miesięcy przed włączeniem do badania. Podczas 24-miesięcznej obserwacji rzeczywistej praktyki klinicznej zbierano dane dotyczące wykorzystania zasobów medycznych oraz przebiegu terapii chorych z wydzielającymi nowotworami neuroendokrynnymi.

Wyniki: W badaniu uczestniczyło 54 chorych na wydzielające nowotwory neuroendokrynne. Przeciętny czas stosowania lanreotydu wynosił 1,7 roku (zakres 0,0–2,2 lata). Badanie ukończyło 33 pacjentów, najczęstszą przyczyną przedwczesnego zakończenia leczenia (8/16) była progresja choroby. Całkowity średni koszt wykorzystanych zasobów bez kosztów farmakoterapii oszacowano na 26 307 zł/EUR 6.030,35 na pacjenta/rok. W czasie badania średni odstęp między wstrzyknięciami lanreotydu wynosił 31,7 dni (6,7). Pod koniec obserwacji, po 24 miesiącach od follow-up, 7 pacjentów stosowało 42-dniowe odstępy między dawkami. Średni rzeczywisty koszt lanreotydu autogel 120 mg wyniósł 4216,30 zł/966,49 EUR na pacjenta/28 dni we wspólnej perspektywie płatnika i pacjenta i był niższy o 554,16 zł/127,02 EUR niż koszt stosowania standardowych 28-dniowych odstępów między dawkami.

Wnioski: Badanie LanroNET jest pierwszym w Polsce obserwacyjnym dwuletnim badaniem chorych na czynne hormonalnie nowotwo­ry neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe oceniającym koszty codziennej praktyki klinicznej i koszty leczenia lanreotydem autogel.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Neuroendocrine Tumors version 2.2016. www.nccn.org (9.01.2017).
 2. O'Toole D, Kianmanesh R, Caplin M. ENETS 2016 Consensus Guidelines for the Management of Patients with Digestive Neuroendocrine Tumors: An Update. Neuroendocrinology. 2016; 103(2): 117–118.
 3. Kos-Kudła B, Blicharz-Dorniak J, Handkiewicz-Junak D, et al. Consensus Conference, Polish Network of Neuroendocrine Tumours. Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2013; 64(6): 418–443.
 4. Lipiński M, Rydzewska G, Foltyn W, et al. Gastroduodenal neuroendocrine neoplasms, including gastrinoma - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2017; 68(2): 138–153.
 5. Kos-Kudła B, Rosiek V, Borowska M, et al. Pancreatic neuroendocrine neoplasms — management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2017; 68(2): 169–197.
 6. Bednarczuk T, Bolanowski M, Zemczak A, et al. Neuroendocrine neoplasms of the small intestine and appendix - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2017; 68(2): 223–236.
 7. Starzyńska T, Londzin-Olesik M, Bałdys-Waligórska A, et al. Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2017; 68(2): 250–260.
 8. Caplin ME, Pavel M, Ćwikła JB, et al. CLARINET Investigators. Lanreotide in metastatic enteropancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med. 2014; 371(3): 224–233.
 9. Orlewska E, Bednarczuk T, Kaminski G, et al. LanroNET study group*. LanroNET, a non-interventional, prospective study to assess the resource utilization and cost of lanreotide autogel 120 mg in Polish patients with neuroendocrine tumors - results of interim analysis. Contemp Oncol (Pozn). 2014; 18(6): 442–447.
 10. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 29.czerwca2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-niowego oraz wyrobów medycznych. DZ.URZ. Min. Zdr. 2016.68. www.mz.gov.pl (27.01.2017).
 11. Narodowy Bank Polski Average exchange rates of foreign currencies in PLN (Table A) . www.nbp.pl (25.04.2017).
 12. Oberg K, Castellano D. Current knowledge on diagnosis and staging of neuroendocrine tumors. Cancer Metastasis Rev. 2011; 30 Suppl 1: 3–7.
 13. Nölting S, Kuttner A, Lauseker M, et al. Chromogranin a as serum marker for gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: a single center experience and literature review. Cancers (Basel). 2012; 4(1): 141–155.
 14. Fischblach F, Dunning MBA. Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. 8th edition. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2009.
 15. Kunikowska J, Królicki L, Sowa-Staszczak A, et al. Polish experience in Peptide receptor radionuclide therapy. Recent Results Cancer Res. 2013; 194: 467–478.
 16. Khan MS, El-Khouly F, Davies P, et al. Long-term results of treatment of malignant carcinoid syndrome with prolonged release Lanreotide (Somatuline Autogel). Aliment Pharmacol Ther. 2011; 34(2): 235–242.
 17. Jin J, Sklar GE, Min Sen Oh V, et al. Factors affecting therapeutic compliance: A review from the patient's perspective. Ther Clin Risk Manag. 2008; 4(1): 269–286.
 18. Bezemer ID, Penning F, Brulais S, et al. PCN139 Characteristics of Long-Acting Somatostatin (SSA) Use in Gastro-Entero-Pancreatic Neuroendocrine (GEP-NET) Tumors in the Netherlands. Value in Health. 2012; 15(7): A435.