Endokrynologia Polska 4/2015-Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy,

LIST DO CZYTELNIKÓW/LETTER TO READERS

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy,

Uff, jak gorąco! Tegoroczne lato nie szczędzi nam słońca, dlatego pełni nowej, pozytywnej energii z miłymi wspomnieniami, wrócimy do naszej codziennej pracy. Aby ułatwić ten trudny moment powrotu do rzeczywistości zachęcamy do lektury naszego pisma.

W pierwszej z Prac oryginalnych autorzy sugerują, aby u wszystkich pacjentów ze stwierdzonym zespołem metabolicznym oznaczyć stężenie TSH w celu wykluczenia ewentualnej niedoczynności tarczycy, która pogarsza rokowanie oraz pacjentów z rozpoznaną niedoczynnością tarczycy monitorować w kierunku wczesnego rozpoznania zespołu metabolicznego.

W kolejnej pracy, ważnej dla praktyki klinicznej, odnoszącej się do biopsji cienkoigłowej zmian ogniskowych tarczycy pod kontrolą USG porównano wydajność różnych technik pobierania próbek, rozmiarów igieł i analizy cytologicznej. Optymalne wyniki uzyskano, stosując technikę kapilarną oraz wykonując analizę cytologiczną na miejscu.

Leczenie wola guzowatego olbrzymiego frakcjonowanymi dawkami 131-I jest leczeniem skutecznym, o efektach porównywalnych do stosowania dużych jednorazowych dawek radiojodu. Redukcję objętości wola stwierdzono u 43%, objawy przejściowej nadczynności tarczycy u 8%, u 5% wyindukowano chorobę Gravesa-Basedowa (u 2,7% ciężką orbitopatię), przejściowy obrzęk gruczołu u 20%, a jego niedoczynność u 42 % pacjentów.

U chorych na akronregalię obserwowano wydłużony czas pasażu żołądkowo-jelitowego oraz jej wpływ na motorykę przełyku – w kolejnej pracy opisano zaburzenia rozkurczu dolnego zwieracza przełyku u chorych na akronregalię.

Istnienie powiązań między stężeniami IL-1β, IL-6, TNF-α a markerami kostnymi, osteoprotegeryną, jej ligandenr sRANKL i wskaźnikiem OPG/sRANKL wskazuje na ich współudział w mechanizmie prowadzącym do braku oczekiwanego wzrostu gęstości mineralnej kości u dziewcząt z jadłowstrętenr psychicznym i u niektórych dziewcząt w okresie dorastania.

Celem ostatniej z polskich prac oryginalnych było stworzenie charakterystyki klinicznej polskich pacjentów z wrodzonym hiperinsulinizmem oraz podjęcie próby stworzenia algorytmu diagnostyczno-terapeutycznego umożliwiającego ustalenie priorytetów w zakresie badań genetycznych i obrazowych w zależności od obrazu klinicznego, wyników badań laboratoryjnych oraz odpowiedzi na leczenie farmakologiczne.

Kolejna praca oryginalna pochodzi z Meksyku. Autorzy analizują w niej polimorfizmy genu receptora witaminy D i kojarzą je ze stężeniami osteokalcyny u chorych na cukrzycę typu 2 w porównaniu ze zdrową populacją. Badacze nie wykazali związku pomiędzy polimorfizmami TaqI i ApaI oraz występowaniem cukrzycy. Nie wykazali również korelacji pomiędzy genotypami ApaI i TaqI a wiekiem, płcią, wskaźnikiem masy ciała (BMI) oraz stężeniem glukozy i osteokalcyny.

W pracy doświadczalnej, która powstała w Indiach, w Delhi przeanalizowano bardzo ciekawy problem – wpływ warunków życia, wysokości i wynikającej z niej hipoksji na niektóre z czynników mających wpływ na masę ciała: ghrelinę, cholecystokininę oraz glukagonopodobny peptyd-1. Analizowano również ekspresję receptorów PPARalfa, PPARdelta oraz PGClalfa w żołądku. Udowodniono, że hipoksja zmienia ekspresję greliny oraz receptora greliny w żołądku, CCKAR w wątrobie i PPAR oraz jego kofaktory, co może odgrywać rolę patogenetyczną w utracie apetytu oraz redukcji masy ciała u osób przebywających na dużej wysokości bez odpowiedniego przystosowania.

Pracy poglądowej zamieszczonej w tym numerze EP zespół Autorów z ośrodka krakowskiego przedstawia aktualny zasób wiadomości na temat nesidioblastozy czyli hipoglikemii hiperinsulinemicznej, która charakteryzuje się nieuregulowanym wydzielaniem insuliny przez komórki β trzustki. U niemowląt i dzieci może prowadzić do trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, manifestujących się w postaci niedorozwoju umysłowego. Autorzy w pracy szeroko omawiają genetyczne patonrechanizmy choroby oraz możliwe jej prezentacje kliniczne. Problem wydaje się ważny, ponieważ różnoraka kliniczna manifestacja tej choroby powoduje często późną diagnozę lub wręcz jej brak.

W celu potwierdzenia potrzeby znajomości wyżej wymienionej jednostki chorobowej prezentujemy również Opis przypadku pochodzący z Padwy, opisujący nesidioblastozę współistniejącą z nieaktywnym wyspiakiem trzustki.

W rozdziale Szkolenie podyplomowe przedstawiamy propozycję GO-QOL – kwestionariusza oceny jakości życia chorych z orbitopatią tarczycową. Jest to tłumaczenie anglojęzycznego tekstu składającego się z 15 pytań. Zachęcamy do jego stosowania w codziennej praktyce.

Pozostając w kręgu kwestionariuszy dotyczących jakości życia, prezentujemy kolejny: ThyPROpol – polską wersję kwestionariusza oceny jakości życia u osób z łagodnymi chorobami tarczycy. Polska wersja dołącza się do aktualnie już funkcjonujących 13 innych wersji językowych.

Na zakończenie, spoglądając na bardzo bogaty kalendarz zjazdów i szkoleń, które czekają nas w najbliższym czasie, mam nadzieję, że zaproponowane przez Redakcję prace umieszczone w tym numerze „Endokrynologii Polskiej”, okażą się przydatne i jednocześnie interesujące.

 

W imieniu Redakcji

Beata Kos-Kudła

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl