Na skróty

Zgłoszenia


Wytyczne dla autorów

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE, International Committee of Medical Journal Editors) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/).

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

Polityka wydawnicza i informacje ogólne

Czasopismo „Dermatologia w Praktyce Klinicznej” adresowane jest przede wszystkim do lekarzy dermatologów oraz osób specjalizujących się w zakresie dermatologii i wenerologii, jednak ze względu na tematykę publikowanych prac i ich interdyscyplinarny charakter, odbiorcami mogą być również lekarze innych specjalności, kosmetolodzy, pielęgniarki oraz studenci medycyny.

Przesyłane do druku prace powinny być przygotowane w zgodzie z zasadami zawartymi w Deklaracji Helsińskiej (http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0010/93097/Deklaracja-Helsinska-przyjeta-na-64-ZO-WMA_-pazdziernik-2013_pelny-tekst.pdf).

Na podstawie Deklaracji Helsińskiej wszystkie prace kliniczne i doświadczalne muszą zawrzeć w pierwszym zdaniu rozdziału Metodyka informację o:

1) uzyskaniu zgody właściwej komisji bioetycznej (z podaniem jej pełnej nazwy)

2) uzyskaniu pisemnej zgody na udział w badaniu od wszystkich osób w nim uczestniczących, a w przypadku osób małoletnich od rodziców lub opiekunów prawnych. Ewentualnie proszę podać informację, że odpowiednia komisja bioetyczna zwolniła badaczy z obowiązku uzyskiwania takiej zgody. Redakcja może zwrócić się do autorów pracy o udostępnienie kopii zgody komisji bioetycznej. Jej brak będzie powodem odrzucenia pracy bez przysłania jej do recenzji.

Nie należy podawać jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację chorych, naruszających ich prawa lub łamiących tajemnicę lekarską. W przypadku prac doświadczalnych na zwierzętach dodatkowej oceny metodyki dokonuje redakcja, która zastrzega sobie prawo ich odrzucenia np. w przypadku badań wykonywanych z zadawaniem cierpienia lub powodujących trwałe kalectwo zwierząt.

Potencjalne sprzeczności interesów

Autorzy prac powinni nadesłać oświadczenie o ich potencjalnych powiązaniach z przemysłem medycznym lub farmaceutycznym i ewentualnym konflikcie interesów związanym z tematyką pracy. Informacja ta powinna znaleźć się na stronie tytułowej maszynopisu. Prace sponsorowane przez firmy bezpośrednio zainteresowane publikacją muszą być wyraźnie oznaczone. W przypadku braku konfliktu interesów autorzy pracy muszą zawrzeć stosowną informację poprzez stwierdzenie: autorzy pracy deklarują, że nie zachodzi żaden konflikt interesów w związku z publikowaną pracą.

Stosowanie „ghostwriting” lub „guest-authorship” jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji. Osoba wskazana jako autor do korespondencji jest zobowiązana do pozyskania od pozostałych współautorów zgody na zgłoszenie kolejnych, poprawionych wersji artykułów oraz wszelkich zmian na liście autorów.

Oświadczenia

Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora (autorów), że praca nie została przesłana w całości lub w części do innego czasopisma. Oświadczenie takie pociąga za sobą przekazanie praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma „Dermatologia w Praktyce Klinicznej”, a ponowna publikacja wymaga zgody wydawcy. Tabele i ryciny zaczerpnięte z innych publikacji wymagają dodatkowej zgody na reprodukcję od ich autorów i/lub wydawcy.


ZASADY KWALIFIKACJI PRAC DO PUBLIKACJI

Redakcja przyjmuje do publikacji prace w języku polskim i angielskim. Prace nadsyłane do czasopisma są recenzowane przez ekspertów z dziedziny dermatologii i wenerologii, a w razie potrzeby — również z innych specjalności.

Prace są kierowane do recenzji po wstępnej ocenie przez zespół redakcyjny pod kątem ich zgodności z niniejszymi zasadami. W razie zastrzeżeń prace są odsyłane do autorów z sugestiami poprawek. Przyjęte do druku materiały są publikowane w następujących działach:

 1. Prace redakcyjne,
 2. Prace oryginalne,
 3. Prace poglądowe,
 4. Prace kazuistyczne,
 5. Listy do redakcji,
 6. Opisy przypadków dermoskopowego,
 7. Prezentacje technik zabiegowych,
 8. Inne: komunikaty, sprawozdania ze zjazdów oraz recenzje (po wcześniejszym ustaleniu z redakcją).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRAC

Artykuł powinien być napisany w standardowym edytorze tekstu (np. Microsoft Word), czcionką Times New Roman rozmiar 12, zapisany w formacie pliku .doc/.docx, .rtf. Litery alfabetu greckiego oraz znaki specjalne mogą być wstawiane w tekście jedynie jako symbole. Nie wolno używać czcionki „Symbol” ponieważ znaki w ten sposób wprowadzone mogą zostać utracone w procesie redagowania. Nie należy stosować podkreśleń, a przypisy powinny być używane tylko tam, gdzie są konieczne. W przypadku korzystania z przypisów, należy je ponumerować i zamieścić w stopce na stosownej stronie manuskryptu. Wszystkie miary i wagi powinny być wyrażone w systemie metrycznym (SI). Należy przyłożyć szczególną wagę do rzetelnej analizy danych i testów statystycznych prezentowanych w artykule. Skróty pochodzące od słów angielskich wraz z rozwinięciem należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Objętość prac (łącznie z tabelami i rycinami) oryginalnych nie powinna przekraczać 16 stron maszynopisu, prac poglądowych — 20 stron, prac kazuistycznych — 10 stron, listów do redakcji — 5 stron, opis przypadku dermoskopowego — 600–800 słów (bez piśmiennictwa), prezentacja technik zabiegowych — 600–800 słów (bez piśmiennictwa). Tekst należy formatować z pozostawieniem marginesów oraz podwójnych odstępów między wierszami (ok. 1800 znaków na stronie).

Słownictwo. W pracach pisanych językiem polskim powinno być wyłącznie polskie. Styl, interpunkcja oraz ortografia nadsyłanych tekstów powinny uwzględniać zasady podane w następujących publikacjach:

 • Markowski A: Wielki słownik poprawnej polszczyzny. PWN, Warszawa 2004
 • Polański E: Wielki słownik ortograficzny. PWN, Warszawa 2016
 • Praca zbiorowa. Polski słownik medyczny. PZWL Warszawa

Należy unikać neologizmów wywodzących się z języka angielskiego. Wszystkie słowa obcojęzyczne (w tym rozwinięcia skrótów) powinny być pisane kursywą. Prace, które nie odpowiadają powyższym wymogom mogą zostać odesłane autorom bez kierowania ich do recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa lekarskiego bez porozumienia z autorami.


KONSTRUKCJA PRACY

Prace oryginalne powinny składać się ze strony tytułowej, streszczenia w języku polskim i angielskim, wprowadzenia, materiału i metod, wyników, omówienia, podziękowań (opcjonalnie) oraz piśmiennictwa.

Prace poglądowe powinny składać się ze strony tytułowej, streszczenia w języku polskim i angielskim, wprowadzenia, zasadniczej części pracy — przeglądu piśmiennictwa (dopuszczalny jest podział na dalsze podrozdziały celem łatwiejszego śledzenia tekstu), podziękowań (opcjonalnie) oraz piśmiennictwa.

Prace kazuistyczne (opisy przypadków) powinny składać się ze strony tytułowej, streszczenia w języku polskim i angielskim, opisu przypadku, omówienia, podziękowań (opcjonalnie) oraz piśmiennictwa.

Listy do redakcji powinny składać się ze strony tytułowej, zasadniczej części pracy, podziękowań (opcjonalnie) oraz piśmiennictwa.

Opis przypadku dermoskopowego (serii przypadków) powinien obejmować prezentację kliniczną, prezentację dermoskopową wraz ze szczegółowym opisem struktur dermoskopowych, prezentację  histopatologiczną (wraz z opcjonalnie załączonym obrazem histopatologicznym), opcjonalnie prezentację z wykorzystaniem innych metod obrazowania  lub zdjęć  innych metod potwierdzających rozpoznanie, dyskusję, wnioski i piśmiennictwo (2-4 najważniejszych pozycji).

Prezentacja technik zabiegowych powinna obejmować krótki opis przypadku pacjenta, u którego dana technika zabiegowa została wykonana, szczegółową dokumentację zdjęciową wraz z opisem z wykonanego zabiegu, dyskusję i piśmiennictwo (do 5 najważniejszych pozycji).

Strona tytułowa

Na pierwszej stronie należy podać tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów, nazwę jednostki, z której praca pochodzi, skrót tytułu pracy w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe, dane na temat ewentualnego konfliktu interesów oraz adres do korespondencji. Tytuł pracy w sposób zwięzły powinien opisywać istotę badań. W przypadku, gdy autorzy pochodzą z rożnych jednostek, należy przy nazwiskach umieścić stosowne odnośniki w postaci kolejnych cyfr arabskich umieszczonych w tzw. górnym indeksie. Skrót tytułu (krótki tytuł) ogranicza się do 80 znaków. Słowa kluczowe (3–5) należy podać w języku polskim i angielskim. Adres do korespondencji powinien zawierać imię i nazwisko autora, do którego powinna ona być kierowana, dokładny adres pocztowy, numery telefonu i faksu oraz adres e-mailowy.

Streszczenie (Abstract)

Powinno być w języku polskim i angielskim i w sposób zwięzły (maks. 250 słów) odnosić się do treści pracy. W pracach oryginalnych dzieli się je na: Wstęp (Introduction), Materiał i metody (Material and methods), Wyniki (Results), Wnioski (Conclusions); w pracach poglądowych streszczenie ma charakter opisowy.

Wprowadzenie

Zawiera założenia pracy w świetle aktualnego stanu wiedzy w zakresie podjętych badań. Wprowadzenie kończy jednoznacznie określony cel pracy.

Materiał i metody

Ta część pracy powinna być opisana w sposób umożliwiający weryfikację i powtórzenie badań. W przypadku korzystania z metodyki publikowanej przez autorów uprzednio, jej opis konieczny jest jedynie, gdy dokonywane są znaczące modyfikacje; inaczej wystarczy stosowne cytowanie. W przypadku, gdy sprzęt i aparatura medyczna nie są używane jako narzędzia badawcze lub gdy ich stosowanie nie miało istotnego wpływu na uzyskane wyniki — nie ma potrzeby ich szczegółowego opisywania; w przeciwnym wypadku należy podać ich nazwę, a w nawiasie producenta i kraj pochodzenia. Nazwy własne środków medycznych i leków należy podawać w ich farmakopealnym, a nie handlowym brzmieniu, posługując się nomenklaturą przyjętą w publikacji: Podlewski JK, Chwalibogowska-Podlewska A: Leki współczesnej terapii. PZWL Warszawa, wyd. najnowsze. W przypadku oceny porównawczej leków lub gdy ich użycie jest obarczone potencjalnym lub realnym wpływem na wyniki końcowe badań, w nawiasach należy podać nazwę handlową, producenta i kraj pochodzenia.

W tej części pracy należy także podać sposób analizy statystycznej uzyskanych wyników oraz przyjęty przedział ufności.

Wyniki

Wyniki powinny być przedstawione w formie czytelnej, w zakresie ustalonym w metodach. Dane z tabel i rycin nie powinny być powtarzane w tekście, a jedynie opisane. Wynikom musi towarzyszyć wiarygodna analiza statystyczna, dokumentowana stosownymi symbolami.

Omówienie

Ta część pracy zawiera omówienie uzyskanych wyników (bez ich powtarzania) na tle aktualnego stanu wiedzy zaczerpniętego z cytowanego piśmiennictwa. Nie powinna przybierać charakteru pracy poglądowej, tj. komentowania piśmiennictwa bez odnoszenia się do wyników badań własnych. Cytowane piśmiennictwo odnoszące się do pojedynczego zagadnienia nie powinno przekraczać 4 najważniejszych pozycji. Numery bibliograficzne powinny być umieszczone w tekście pracy w kwadratowych nawiasach na końcu zdania (myśli). Przywołanie nazwiska autora innej publikacji wymaga umieszczenia numeru bibliograficznego bezpośrednio po nazwisku.

Prace kazuistyczne

W przypadku prac kazuistycznych praca zaczyna się bezpośrednio od opisu przypadku, po którym następuje omówienie związanych z prezentowanym przypadkiem zagadnień klinicznych. Dopuszczalne jest przygotowanie opisu przypadku w formie pracy oryginalnej, zwłaszcza w razie prezentowania serii przypadków.

Podziękowania

Ta sekcja powinna zawierać podziękowania skierowane do osób, które przyczyniły się w jakikolwiek sposób do powstania pracy, ale nie spełniły ogólnie przyjętych kryteriów współautorstwa pracy. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie pisemnych zgód od osób wymienionych z nazwiska, na wypadek gdyby czytelnicy chcieli się do nich zwrócić w celu potwierdzenia danych, wniosków lub wyników. Jeśli nie korzystano z niczyjej pomocy, wymagana jest deklaracja jej braku. Należy odnieść się także do wszystkich istotnych źródeł finansowania dotyczących artykułu. Jeśli nie było żadnych źródeł finansowania, wymagana jest deklaracja o ich braku.

Piśmiennictwo

Nie powinno przekraczać 30 pozycji w przypadku prac oryginalnych, 50 pozycji w przypadku prac poglądowych, 15 pozycji w przypadku prac kazuistycznych i 10 pozycji w przypadku listów do redakcji. Poszczególne pozycje piśmiennictwa muszą być umieszczone w spisie według kolejności ich cytowania w tekście. Każda pozycja musi zawierać: a) nazwisko i pierwszą literę imienia (bez kropki) wszystkich autorów pracy (w przypadku cytowania pracy zespołowej, napisanej przez więcej niż 3 autorów, wymienia się nazwisko pierwszych 3 i dodaje „i wsp.”); b) pełny tytuł pracy w języku oryginału (nie należy używać wielkich liter na początku każdego słowa, jedynie na początku tytułu); c) skrót tytułu czasopisma, w którym praca została wydrukowana w formie podanej przez Index Medicus; d) rok wydania, tom, numery strony początkowej i końcowej artykułu; np.:


Madej A, Reich A, Orda A, Szepietowski JC. Expression of vascular adhesion protein-1 in atopic eczema. Int Arch Allergy Immunol 2006; 139: 114-21

Phan NQ, Blome C, Fritz F i wsp. Assessment of pruritus intensity: prospective study on validity and reliability of the Visual Analogue Scale, Numerical Rating Scale and Verbal Rating Scale in 471 patients with chronic pruritus. Acta Derm Venereol 2012; 92: 502-7


W wydawnictwach książkowych należy podać: a) nazwisko z pierwszą literą imienia autora; b) tytuł książki; c) wydawcę; d) miejsce wydania; c) rok wydania oraz numery strony początkowej i końcowej fragmentu cytowanego. W przypadku cytowania rozdziału książki należy podać: a) nazwisko i pierwszą literę imienia autorów; b) tytuł rozdziału; po słowie „[in:]” c) tytuł książki; d) nazwisko i pierwszą literę imienia redaktora książki, w nawiasie e) ed.; dalej jak w przypadku książki, np.:


Reich A, Szepietowski J. Jakość życia w grzybicach powierzchownych. [w:] Mikologia — co nowego? Baran E (red.), Cornetis, Wrocław, 2008, 256-61

Akceptowane są prace internetowe, pochodzące z uznanych i recenzowanych witryn zawierające: a) nazwisko i pierwszą literę imienia autora; b) tytuł pracy; c) adres URL


Szepietowski JC, Reich A: Evaluation of pruritus. https://online.epocrates.com/u/2911612/Evaluation+of+pruritus


Ponumerowane, kolejne pozycje wykazu piśmiennictwa powinny być umieszczane od nowego akapitu. Należy unikać błędów literowych i stosować zasady interpunkcji zgodnie z podanymi przykładami. Redakcja zastrzega sobie prawo usunięcia niewiarygodnych i błędnie cytowanych pozycji piśmiennictwa i ich kontekstu.


Ryciny

Należy przesyłać je wstawione do edytora MS Word lub jako osobne pliki, z nazwą programu, w którym zostały wykonane. Zalecany format przygotowania rycin: tif, cdr, jpeg. Materiały o małej rozdzielczości nie będą akceptowane. Redakcja przyjmuje również materiały skanowane pod warunkiem ich zadowalającej jakości. Ryciny powinny być w miarę możliwości jednakowego formatu, czytelne, ponumerowane (cyfry arabskie) i dokładnie opisane; w przypadku fotografii — na odwrocie. Fotografie nie mogą w żaden sposób umożliwiać identyfikacji chorych lub w inny sposób naruszać ich prawa; w przeciwnym wypadku niezbędna jest pisemna zgoda na publikację. Należy umieścić spis tytułów rycin z ewentualnymi objaśnieniami stosownych symboli na końcu maszynopisu.

Tabele

Tabele należy przygotować i przesyłać podobnie jak ryciny. Nad tabelą należy podać jej numer (cyfry arabskie) i tytuł, pod tabelą objaśnienia używanych symboli i skrótów. Obok nazw badanych parametrów należy podać jednostki, w których prezentowane są wyniki, np.: Kreatynina (μmol L-1). Redakcja zastrzega sobie możliwość adiustacji bądź usunięcia części danych z tabel. W przypadku równoczesnej prezentacji graficznej tych samych danych w formie rycin i tabel redakcja dokonuje wyboru tylko jednej z nich.


AUTORSTWO

Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji, etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w „Podziękowaniach”. Stosowanie „ghostwriting” lub „guest-authorship” jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

ZASTRZEŻENIE

Opinie i informacje zamieszczone w czasopiśmie „Dermatologia w Praktyce Klinicznej” nie odzwierciedlają stanowiska Redakcji i Wydawcy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikające z ich publikacji.

Materiały promocyjne są drukowane w czasopiśmie na zlecenie sponsorów i nie mogą być uznawane jako stanowisko redakcji i wydawcy w odniesieniu do treści, jakie zawierają.

Nadsyłanie prac odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu panelu redakcyjnego dostępnego na stronie internetowej

https://journals.viamedica.pl/

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Prenumerata 

tel.: 58 320 94 94
e-mail: prenumerata@viamedica.pl

Adres korespondencyjny

Zakład i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Fryderyka Szopena 2,
35–055 Rzeszów

Główna osoba kontaktowa

prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Zakład i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Fryderyka Szopena 2,
35–055 Rzeszów,
tel. 605076722, faks: 17 8666294
e-mail: adi_medicalis@go2.pl

Pomoc techniczna

Milena Nehrebecka
Telefon: 885040592
E-mail: milena.nehrebecka@viamedica.plOświadczenie autorów

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając manuskrypt wraz z ilustracjami i tabelami, autor/autorzy oświadcza/oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej nigdzie publikowana ani nie została złożona w redakcji innego czasopisma (z wyjątkiem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.
Do manuskryptów złożonych w redakcji powinien być dołączony list przewodni zawierający oświadczenie autora/autorów, potwierdzające powyższe fakty, oraz że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto autor/autorzy potwierdza/potwierdzają, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie „Dermatologia w Praktyce Klinicznej” i zobowiązuje/zobowiązują się do jego przestrzegania.
Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy.
Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora/autorów podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.
Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl